عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثرات حذف شاخ و برگ گونه‌های آتریپلکس لنتی فورمیس و نیتراریا شوبری در شرایط معمولی و تنش رطوبتی آزمایشی در گلخانه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان از تابستان سال 1382 تا پایان تیرماه 1383 انجام گرفت. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک گنجایش رطوبتی خاک گلدانها در ظرفیت زراعی درصد رطوبت خاک در زمان تنش آبی کیفیت علوفه و ارزش رجحانی گونه‌ها مطالعه گردید. تولید بوته‌ها در فواصل زمانی مختلف در سه سطح برداشت کم متوسط و زیاد با دو نوع برداشت حذف شاخ و برگ و حذف برگ ...

تخمک ساختار تخصص یافته‌ای است که از دیواره تخمدان منشا می‌گیرد و شامل سه بخش است: نوسل، یک یا دو پوسته و یک بند. نوسل به عنوان یک مگاسپورانژیوم عمل می‌کند و مگاگامتوفیت را تولید می‌کند. دوره اسپوروفیتی در گیاهان عالی با فرآیند لقاح مضاعف آغاز می‌شود که در نتیجه آن سلول تخم و سلول مادر آندوسپرم تولید می‌شود. سلول مادر آندوسپرم در واقع منشا تولیدآندوسپرم می‌شود. سلول تخم تحت تاثیر تغییرات پیچیده مورفولوژیکی و سلولی واقع شده و در نهایت یک جنین بالغ را ایجاد می‌کند. علیرغم اینکه ...