عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 545

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تعیین کود مورد نیاز زراعت کنف این آزمایش درطرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار و 12 تیمار کودی برای دومین سال اجرا می گردد.طرح آزمایش بصورت ذیل‌است : واریته مورد آزمایش 7552 بوده و نحوه کشت بصورت ردیفی می باشد.مساحت کرتها 20 متر مربع بوده که محصول کل کرت برداشت خواهد شد. ...
نمایه ها:
گیاه | 
کشت | 
کنف | 

بمنظور تعیین نیاز کودی ذرت رقم 704 در منطقه طرحی با استفاده از روش آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار سطح ازت و سه سطح فسفر و سه تیمار اضافی پتاسیم جمعا" در 15 تیمار و سه تکرار به مدت دو سال در ایستگاه دکتر نخجوانی به مورد اجرا گذاشته می‌شود. شمای طرح عبارتست از: N2P2K1 P0 N0 کرت تکرار تیمار 45=3 × 15=N2P2K2 + P1 × N1 N2 ...

بمنظورتعیین نیاز غذایی گوجه فرنگی رقم نیاگارا آزمایشی بصورت فاکتوریل درطرح کنفوند با تیمارهای زیر اجرا می گردد. N0 P0 K0 108 کرت 4 = تکرار 27 x تیمار N90 x P60 x K60 = N180 P120 K120 ...

بمنظور بررسی نیاز غذایی گندم فلات در شرایط آبیاری و تکمیلی آزمایشی بصورت فاکتوریل در طرح اسپلیت پلات در 30 تکرار شامل 24 کرت انجام شد.لیکن به جهت خسارت وارده بوسیله پرندگان نتایج آزمایش قابل بحث نبوده، لذا مجددا" در سال 73 به کاشت آن اقدام گردید که سال 1374 نتیجه‌گیری گردد. ...

طرح تعیین نیاز غذایی گندم واریته قدس در 12 تیمار و چهارتکرار جمعا48 " کرت در ایستگاه زرقان با آزمایش فاکتوریل وطرح بلوکهای کامل تصادفی شامل چهارمیزان ازت 0 ، 90 ، 135 ، 180 کیلوگرم درهکتارازمنبع اوره وسه میزان فسفر 0 ، 45 ، 90 کیلو گرم درهکتار ازمنبع سوپرفسفات تریپل به مرحله اجرا درخواهدآمد. ...

بمنظور بررسی نیاز غذایی ذرت به ازت به فسفر و تعیین بهترین تیمار کودی در منطقه طرحی بصورت بلوکهای کامل تصادفی با چهار سطح ازت و چهار سطح فسفر بر روی ذرت دانه‌ای و در چهار تکرار با شمای زیر اجرا می‌گردد: ...

طرح تعیین نیاز غذایی گندم واریته بک کراس روشن در 12 تیمار و چهار تکرار جمعا" 48 کرت در ایستگاه تحقیقات زرقان با آزمایش فاکتوریل و طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل یک واریته و چهار میزان ازت 0 ، 90 ، 135 ، 180 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره و سه میزان فسفر 0 ، 45 ، 90 کیلوگرم فسفر در هکتار از منبع سوپر فسفات تریپل به مرحله اجرا در می‌آید. ...

بمنظور تعیین نیاز غذائی چغندرقند رقم IC1 (قره‌باغی) که بعنوان رقم جانشین RP-41-BRI معرفی گردیده آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل 4 سطح ازت با مقادیر 180-120-60-0 و سه سطح فسفر به میزانهای 120-60-0 کیلوگرم P2O5 در هکتار در چهار تکرار جمعا به تعداد 12 تیمار به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. ...

جهت تعیین نیاز غذایی گندم رقم قدس آزمایش فاکتور در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل 4 سطح ازت و سه سطح فسفر جمعا در 12 تیمار و 4 تکرار با شمای ذیل باجرا در میاید: کرت تکرار تیمار N0 P0 N90 P60 N135 P120 N180 12 × 4=48 ...
نمایه ها:
گیاه |