عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این طرح، بررسی مشکلات مدارس استثنایی و تعیین اولویتهای این مسائل با رویکردی ترکیبی در نیاز سنجی آموزشی است. این نیاز سنجی در قالب فرایند تشخیص، جایگزینی، بهداشت و پیشگیری، آموزشی توانبخشی است. ابزار طرح پرسشنامه ای باز پاسخ مبتنی بر نیاز برای تعیین اولویت نیازهایی بود که شش فرایند فوق را در چهار مقوله تشخیص و جایگزینی، بهداشت و پیشگیری، آموزش و توانبخشی گنجانده است. پاسخ دهندگان به این پرسشنامه مجموعه افرادی بودند که در مدارس دانش آموزان استثنایی، در گروههای حسی- ...

در ای طرح پژوهشی به بررسی نیاز سنجی آموزش شغلی صنعتگران، کشاورزان به آمایش سرزمین میزان تطبیق فعالیت های صنعتی، کشاورزی و خدمات با طرح آمایش استان - تهیه اطلس پراکندگی امکان سنجی آموزشی در سیستم GIS پرداخته و 50 مدیر عامل واحدهای صنعتی، 50 استاد دانشگاه ، 200 کشاورز ، اصناف و صنایع کوچک 100 نفر کارشناس و متخصص سازمانهای استان به عنوان نمونه در تحقیق شرکت داده می‌شوند. ...

هدف این پژوهش نیاز سنجی و ارائه چارچوب کلی آموزش مدیران مدارس راهنمایی شهرستان جم می باشد. یک سوال کلی و چهار سوال در این پژوهش مطرح شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران مدارس راهنمایی شهرستان جم می باشد و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است. تکنیک نیاز سنجی در پژوهش، تکنیک مبتنی بر نظر خواهی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. در قسمت آمار توصیفی از فراوانی و درصد، میانگین، میانه، انحراف معیار و واریانس، کجی و کشیدگی ...
نمایه ها:
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
سنجش | 
نیاز | 

امروزه یکی از رسالت‌های کلیدی سازمانهای حمایتی چون بهزیستی در کنار اهتمام به وظایف و کارکردهای حمایتی و خدماتی، رسالت‌های اجتماعی و فرهنگی آنهاست که به شدت مورد تاکید قرار گرفته است. اگر چه کارکردهای حمایتی و خدماتی سازمانهایی مانند بهزیستی اهمیت خاصی دارد و جزو وظایف ذاتی آنهاست، اما کارکرد فرهنگی این سازمانها که شامل؛ کمک به رشد و توسعه فرهنگی، حفظ، انتقال، بازاندیشی سنت‌ها و میراث‌فرهنگی گذشتگان و تجدید حیات جامعه است، اهمیت خاصی یافته و ضرورت توجه به آن به یک مسئلۀ حیاتی ...

با توجه به اینکه محیط مدرسه به علت تراکم جمعیت می‌تواند باعث انتشار بمیاریهای واگیردار و ایجاد اپدمی شود، نقش مراقبین بهداشت به عنوان شناسایی و جداسازی بیماران جلب توجه می‌کند. به منظور یافتن آگاهی و عملکرد آنها جهت نیاز سنجی و تدوین یک برنامه آموزشی مطالعه حاضر انجام شد. از طریق پرسشنامه حدود 356 نفر از مراقبین بهداشت مدارس نواحی آموزش و پرورش اصفهان مورد آزمون قرار گرفتند که حدود 294 نفر به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند و نتایج با آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت . 235 نفر (80 ...

عدم وجود یک برنامه منظم آموزشی از مشکلات توسعه و استمرار کار دانشگاه آزاد اسلامی می باشد، هر چند برنامه هایی به طور پراکنده توسط مدیران ارشد طراحی و اجرا می شود ولی پراکندگی این امر موجب بروز اشکالات عدیده می شود . بدین منظور، چنانچه بتوان با کمک گیری از روش های متعدد نیازسنجی و با توجه به رشد دانشجو درسال های آینده، تعداد رشته تحصیلی و درجه علمی اساتید موردنیاز راتعیین کرد، مسلما گامی بس اساسی در جهت برنامه ریزی برای جذب اساتید برداشته خواهد شد . اهداف تحقیق به شرح زیر می با ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به نیاز های اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه در برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه صورت گرفته است .این پژوهش با 4 هدف کلی صورت گرفت به همین منظور پژوهشی در حوزه تحلیل محتوا انجام گرفت .جامعه آماری در این پژوهش محتوای سه کتاب دین و زندگی دوره متوسطه به همراه راهنمای معلم این کتب بود که چون تمام محتوای کتب مذکور مورد بررسی قرار گرفت، نمونه برابر با جامعه آماری بود و حجم نمونه در این پژوهش با حجم جامعه برابر بوده است .در این پژوهش پس از ...