عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری های غیر واگیر شامل بیماری های قلب و عروق ، مهمترین گستره مورد نیاز مردم در گستره سلامت در گروههای مورد بحث گروهی مطرح شد . تغذیه ناسالم ، مشکلات روحی-روانی و اعتیاد به مواد مخدر ، به عنوان عوامل تعیین کننده سلامت عنوان شدند . مردم مشارکت کننده در بحث های گروهی ، خواستار آموزش در زمینه شیوه های سالم زندگی ، دنیای بدون اعتیاد ، آشنایی با مشکلات روحی روانی و ایدز بودند . بنابراین ، نیازی اساسی برای تدوین سیستم های مراقبتی در زمینه عوامل خطرساز رفتاری و شناسایی شیوه های سا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر اشتغال تهیه شده است. در این پژوهش، ابتدا به اهمیت اشتغال زایی و وظایف و محدودیت دولتها در برنامه ریزی اشتغال اشاره شده و سپس چالشهای جهانی تاثیرگذار بر مقوله اشتغال، همچون تغییرات جمعیتی، تغییر در نیازهای جامعه، مهاجرت، تحول در فناوری اطلاعات و ظهور فناوریهای نو، تسهیل در ارتباطات، پدیده جهانی شدن و ظهور مشاغل جدید مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه نمونه هایی از مشاغل نوظهور معرفی می گردند که از رهگذر ظهور و توسعه فناوری اطل ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
اسلام | 
ایران | 
زن |