عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تعریف نیاز، دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. به هر حال از هر دیدگاه که این مساله بخواهد مورد بررسی قرار گیرد، هدف از ان حل مساله می‌باشد تا این نیازها منحرف نشده و موجبات تزلزل اجتماعی را فراهم نیاورد. با توجه به رابطه نیاز با متغیرهایی چون سن، جنس ، تاهل و ... در این پژوهش کوشش شده که بررسی نیازهای جوانان با توجه به تمام جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مقوله تهاجم فرهنگی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این مورد، دقت در این امر که یکی از راه‌های این تها ...

در تعریف نیاز، دیدگاههای مختلف وجود دارد. به هر حال از هر دیدگاه که این مساله بخواهد مورد بررسی قرار گیرد، هدف از آن حل مساله می‌باشد تا این نیازها منحرف نشده و موجبات تزلزل اجتماعی را فراهم نیاورد. با توجه به رابطه نیاز با متغیرهایی چون سن، جنس ، تاهل و ... در این پژوهش کوشش شده که بررسی نیازهای جوانان با توجه به تمام جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مقوله تهاجم فرهنگی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این مورد، دقت در این امر که یکی از راه‌های این ته ...

پژوهش حاضر با هدف سنجش انواع نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران به انجام خواهد رسید. اين پژوهش در بخش کمی با روش پيمايش و انتخاب نمونه 350 نفري و در بخش کیفی با انتخاب و مصاحبه با حداقل 15 نفر از کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان به شناسايي و گروه‌بندي انواع نيازهاي آنان و سطح‌بندي اين نيازها می‌پردازد. دارد. ابزارگردآوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته خواهد بود که شامل دو بخش؛ ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه آماری و پرس ...

هدف طرح شناخت انواع نیازهای جوانان روستائی جهت برنامه‌ریزی‌های آتی بوده و به بررسی نیازهای ابراز شده با توجه به درجه اهمیت آنان و نیز بررسی امیال آرزوها و ارزشهای جوانان جامعه روستائی استان گیلان پرداخته است . جوانان مورد بررسی شامل افراد 18 تا 30 ساله روستائی اعم از مجرد و متاهل بوده و رابطه بین نیاز آنان با متغیرهایی چون ویژگیهای طبیعی و اقلیمی روستا، امکانات و محدودیتهای روستا و ... مورد بررسی قرار گرفته است . ...

پژوهش حاضر با هدف سنجش انواع نیازهای فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و روانی زنان سه گروه جامعه ایثارگری (دختران و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان استان اصفهان) و تعیین اولویت‌بندی نیازهای آنان به انجام خواهد رسید. اين پژوهش در بخش کمی با روش پيمايش و انتخاب نمونه 385 نفري و در بخش کیفی با انتخاب و مصاحبه با حداقل 15 نفر از دختران و همسران شهدا، جانبازان وآزادگان استان اصفهان به شناسايي و گروه‌بندي انواع نيازهاي آنان و سطح‌بندي اين نيازها می‌پردازد. دارد. ابزارگردآوری داده‌های پژوه ...

به منظور بهره گیری مطلوب و اقتصادی از گونه های معطر و اسانس دار موجود در منابع طبیعی تجدید شونده کشور و تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی ، بهداشتی و غذایی و جلوگیری از خروج ارزی شناسایی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز درباره گیاهان اسانس دار ضرورت دارد. اهداف آن جمع آوری، شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار و تهیه نقشه پراکنش می باشد. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.