عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 98

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش شناسائی نیازهای آموزشی آموزشیاران شاغل در مراکز یاد گیری محلی مشتمل بر مهارتهای تدریس ، رسانه های آموزشی ، مهارت اساسی (شغلی ، زندگی) است این پژوهش از نوع کاربردی و با روش تحقیق توصیفی - پیمایشی انجام شده و با ابزار جمع آوری اطلاعات که عبارتند از سه نوع پرسشنامه دارای 50 سئوال باز و بسته پاسخ و مصاحبه به روش کیفی با تکنیک گروه متمرکزFOCUS GROUP) ) با حجم نمونه آماری برابربا88نفرازآموزشیاران مراکزیادگیری محلی شهرستان کاشان درسال1388-1387می باشد برای تجزیه وت ...

سرعت تحولات در عرصه‌ی فناوری اطلاعات به همراه نیازهای اطلاعاتی و هم‌چنین حجم عظیم اطلاعات در همگامی اعضای هیأت‌ علمی با این تحولات، به منظور پاسخ‌گویی مناسب به نیازهای علمی و غیر علمی دانشجویان از مسائل مهم در عرصه پژوهش‌های علمی است. فلذا برنامه‌ریزی در این حیطه، نیازمند مطالعات نیازسنجی دقیق می‌باشد؛ این پژوهش نیز با هدف نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی جدیدالورود دانشگاه مازندران صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، از ج ...

هدف از این تحقیق شناسایی نیاز‌های آموزشی مدیران پرستاری شهرستان سنندج با استفاده از مدل‌های شایستگی می‌باشد. روش انجام پژوهش توصیفی- پیمایشی بود که برروی 103 نفر از مدیران پرستاری (مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزر، سرپرستار و مدیران قبلی پرستاری) به طریق سرشماری و با استفاده از پرسشنامه با دو هدف اهمیت‌سنجی و نیازسنجی آموزشی شاخص‌های مورد نیاز مدیران پرستاری انجام گرفت. با استفاده از الفای کرونباخ، ضریب پایایی برای پرسشنامه اول 0/935، و برای پرسشنامه دوم 0/961 به دست آمد. یافته ...

در عصر حاضر غفلت از مهارت‌های پایه، اشتغال‌پذیری را کاهش می‌دهد. به همین دلیل در توصیه‌های سازمان‌های جهانی یونسکو و یونیوک بر اهمیت مهارت‌های پایه آموزش فنی و حرفه‌ای تأکید می‌شود. بخش اعظم این آموزش‌ها در ایران توسط سازمان آموزش و پرورش در دوره متوسطه‌ی فنی و حرفه‌ای انجام می‌شود. در نظام آموزشی ایران‌، آموزش‌ها بر اساس تک کتاب درسی و به صورت متمرکز انجام می‌شود. کتب درسی بر اساس نیاز سنجی‌های انجام شده و اهداف آموزشی که متناسب با آن نیازها برای هر رشته تعیین شده تألیف می‌ش ...

مهمترین مساله در قبال تغییرات محیط، آموزش و بهسازی منابع انسانی است. زیرا سرمایه گذاری در آموزش و بهسازی منابع انسانی، سرمایه گذاری بلند مدتی است که آثار منافع آن به خود فرد، سازمان و جامعه بر می گردد. موضوع تحقيق حاضر بررسي و تعیین نیازهای آموزشي کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل به منظور طراحی برنامه آموزشی مناسب برای آنان مي باشد كه با طرح سئوال دانش ها و مهارتهای موجود ومطلوب کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل کدامند؟و با هدف شناسائی و تعیین ن ...

هدف پژوهش سنجش نيازهاي آموزشي دبيران شهرستان شيراز از ديدگاه دبيران و مديران است. جامعه آماري تحقيق کليه دبيران و مديران نواحي چهارگانه شهرستان شيراز مي‌باشد. نمونه آماري شامل 100 نفر دبير،100 نفر مدير، که با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي انتخاب شدند، مِي‌باشد. نتايج تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون مربع‌کاي نشان داد که از ديدگاه دبيران و مديران تفاوت معنا‌داري بين نسبت پاسخ‌ها وجود دارد. آزمونt مستقل به منظور مقايسه بين ديدگاه دبيران و مديران درباره نياز ...

يکي از کارکردهاي اساسي در برنامه ريزي درسي، تعيين وتشخيص نيازهاي آموزشي مي باشد. در واقع، اگر برنامه هاي درسي مبتني بر نيازسنجي واقعي ودقيق نباشند، جامعه داراي يک نظام آموزشي کارآمدواثربخش نبوده ودر عين حال اين مسئله منجر به اتلاف منابع انساني ومادي مي گردد. از اين منظر، هدف اصلي اين تحقيق ، شناخت نيازهاي آموزشي مديران دوره ي متوسطه شهرستان کاشان درسال تحصيلي 88 /1387مي باشد. روش تحقيق حاضر روشي تکثر جويانه مي باشد و بر اساس آن پرسشنامه اي با 26 سوال طراحي شد و به منظور ت ...

تحقيق حاضر به منظور نياز سنجي آموزشي دانش آموزان دوره راهنمايي در زمينه آگاهي از اعتياد ومواد روان گردان و طراحي برنامه آموزشي مناسب با روش توصیفی – پیمایشی در شهر بوئین زهرا انجام شد . جامعه آماری شامل 4239و نمونه آماري تحقيق 256نفر از دانش آموزان دختر وپسر شهرستان بوئين زهرا در پايه هاي اول، دوم، و سوم راهنمايي بوده است . كه با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار سنجش در اين تحقيق، آزموني بود كه توسط محقق وبر اساس تجارب انيستيتو ملي اعتياد و سوء‌مص ...

دانش آموختگان کشاورزی علی رغم دارا بودن دانش فنی لازم در زمینه کشاورزی به علت عدم تسلط به صلاحیت های مورد نیاز کارآفرینی معمولا به سمت فعالیت های کارآفرینی نمی روند. از سوی دیگر دانشجویان کارآفرینی نیز علی رغم داشتن دانش کارآفرینی و مدیریت تجاری فاقد دانش فنی در یک زمینه خاص برای انجام فعالیت های کارآفرینی می باشند. تلفیق دروس کارآفرینی در برنامه درسی کشاورزی موجب می شود که دانشجویان علاوه بر دانش فنی کشاورزی با دانش مدیریت تجاری نیز آشنا شده و دارای توانایی بیشتری در زمینه ...