عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با جهانی شدن اقتصاد، گسترش ارتباطات، حمل و نقل، تجارت و پیشرفت‌های فنی، ضرورت توجه به خطرات زیستی به ویژه امنیت در عرصه تولید غذا جهت پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزی و روستایی اجتناب ناپذیر است. در این میان صنعت مرغداری نقش به سزایی در تولید غذا و پاسخ به نیازهای غذایی جوامع بشری دارد. از آن‌جا که تأمین غذا و رفع فقر از لازمه‌های توسعه می‌باشد، توجه بیش از پیش به میزان بازدهی، کنترل ریسک و تهدیدهای این صنعت محرز می‏گردد که در این میان توجه به به کارگیری اقدامات امنیت زیستی ...

در این پژوهش فقر در مناطق مختلف کشور در سال های 1383 و 1387 اندازه گیری و مقایسه شده است. به این منظور ابتدا خط فقر مطلق در مناطق مختلف شهری و روستایی با استفاده از روش هزینۀ نیازهای اساسی محاسبه و سپس با تعیین شاخص های نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر، واتس، فوستر-گریر- توربک و کلارک- همینگ-الف شدت فقر در مناطق و نیز بر حسب جنسیت سرپرست خانوار با یکدیگر مقایسه می شود. در روش هزینه نیازهای اساسی خط فقر به صورت مجموع هزینه های خوراکی و غیر خوراکی بیان می شود. جهت تعیین مولفه غذا ...

بهره گیری از آیات قرآن کریم و احادیث ائمه و معصومین علیهم السلام پیرامون آن جنبه از حیات بشری است که مایه ی قوام و دوام جنبه زیستی ابناء بشر است.بر این باوریم که هرچند قرآن کریم کتاب هدایت و آموزگار بشر برای اعتلای روحی و رشد معنایی اوست، معهذا دیگر آموزه های آن از منظر دیگر برای حیات مادی انسان نیز متضمن سودمندی های فراوان می باشد. تأکید صریح قرآن کریم، برای دقت نظرانسان به آن چیزی که می خورد ما را بر آن داشت تا با یک نگرش عمیق تر پیرامون آیات و سوری که مستقیم و غیرمستقیم ب ...

امروزه به لحاظ رشد جمعیت، نیاز به غذای بیشتر، گسترش صنعت و فعالیت های اقتصادی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش است و آب به عنوان یک منبع کم یاب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک تلقی می شود. در راستای حرکت برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب در شرایط اقلیمی و جغرافیائی متفاوت و پاسخگویی به نیاز روز افزون تقاضای آب در کشور، می توان به توسعه منابع آبی جدید مانند مفهوم آب مجازی در برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان آب در آینده اشاره نمود. در این پژوهش، به بررسی جهت جریان و محاسبه ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تغذیه فسفر بیش از مقدار توصیه شده در دوره‌ی آغازین و تاثیر آن بر میزان نیاز فسفر جوجه‌های گوشتی در مراحل بعدی رشد و همچنین بررسی تاثیر آنزیم فیتاز در جیره‌های با فسفر پایین بر صفات عملکردی جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 468 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 بصورت فاکتوریل 6×2 در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار (13 جوجه در هر تکرار) مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارها شامل دو سطح فسفر قابل دسترس جیره آغازین (0/45 و 0/6 درصد) و چهار سطح ف ...

دریاچه‌ها و مخازن همواره به عنوان منابع مهم تامین آب آشامیدنی و کشاورزی مورد توجه جوامع انسانی قرار گرفته‌اند. لذا استفاده بهینه از این منابع آبی نیازمند بکارگیری روشهای مناسب جهت پایش و تعیین کیفیت آن‌ها است. پدیده یوتریفیکاسیون که نتیجه آلودگی اکوسیستم‌های آبی است، سبب کاهش کیفیت آب و بروز مکرر شکوفایی جلبکی می‌شود. این پدیده تاثیر تعیین کننده‌ای بر تنوع زیستی اکوسیستم‌های آبی دارد. دریاچه سد زاینده‌رود در منطقه مرکزی ایران قرار گرفته و به عنوان مهمترین منبع تأمین آب شرب ج ...

تأمین نیازهای غذایی جمعیت نخستین و دشوارترین وظیفه‌ای است که پیش‌روی دولت‌ها قرار دارد. در دهه‌ی اخیر، مسئله رشد روزافزون جمعیت و پیامدهای تغدیه‌ای آن نظیر سوء‌تغذیه و گرسنگی صورت حاد و مخاطره‌آمیزی پبدا کرده است. شواهد علمی بسیاری در دسترس است که نشان می‌دهد ناامنی غذایی خانوار مانعی بر فرآیند توسعه ملی است. از این‌رو در حال حاضر امنیت غذایی یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه اقتصادی‌-‌اجتماعی کشور به‌شمار می-رود، لذا برآورد سطح امنیت غذایی مناطق مختلف به‌خصوص مناطق کمتر توس ...

تعریف کلی امنیت غذایی در اجلاس جهانی غذا در سال 1996 ارائه شد: «امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه‌ مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای مربوط به یک رژیم تغذیه‌ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی سالم و فعال فراهم سازد ». موضوع امنیت غذایی یکی از هدفهای اصلی سیاست‌های توسعه، دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه‌ای را به عنوان زیر ساخت مهم پرورش نسلهای آینده کشور مورد توجه قرار داده است. این م ...

مطالعه حاضر جهت تعیین نیازمندی پروتئین ماهي دورگه ماش ماده (Aspius aspius ♀) و ماهی سفيد نر (Rutilus frisii ♂) و بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين جيره بر شاخص‌هاي رشد، ترکيبات بيوشيميايي لاشه و شاخص‌هاي هماتولوژیک این ماهی طراحي شد. در اين آزمايش تاثير شش جيره حاوي سطوح مختلف پروتئين (28، 32، 36، 40، 44 و 48 درصد) و سطح انرژي يکسان به مدت 60 روز در سه تکرار بر روي اين ماهي مورد بررسي قرار گرفت. 252 قطعه ماهی جوان با ميانگين وزني 0/72 ± 28/5 گرم ازنظر وضعیت سلامت ظاهری بررسی و پ ...