عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف: این پژوهش با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد به‌منظور برنامه‌ریزی جهت ارائه خدمات برون کتابخانه‌ای به آنان انجام شده‌است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد تا سال 1392 بودند. حجم نمونه آماری 130 نفر برآورد و برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی استفاده شد. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته صورت گرفت. ...

شناخت نیازهای اطلاعاتی متخصصان قلب و عروق و ریه می‌تواند راهنمای خط مشی منابع اطلاعاتی باشد. برای تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان باید رابطه نیاز اطلاعاتی آنان را حرفه و شغل و علل نیازهای آنها به اطلاعات با مشخصات و موقعیت حرفه‌ای آنها را بررسی نمود. فرضیه پژوهش عبارت است از : رابطه معنی‌داری بین نوع فعالیت متخصصان قلب و عروق و ریه و استفاده آنان از منابع اطلاعاتی وجود دارد. در این پژوهش بررسی نیازهای اطلاعاتی متخصصان قلب و عروق و ریه با استفاده از روش پیمایشی - تحلیلی ...

با توجه به جدید بودن رشته‌های علوم توان بخشی و سرعت چشمگیری که در انتشار تحقیقات و دستاوردهای علمی در این رشته‌ها در جهان مشاهده می‌گردد و لزوم دسترسی سریع به یافته‌های جهانی برای جلوگیری از دوباره کاری، اتلاف وقت و صرف انرژی و سرمایه، شناخت نیازهای اطلاعاتی متخصصان کلیه رشته‌های علوم توان بخشی می‌تواند در طرح یک نظام کتابخانه‌ای موثر باشد. در این پژوهش بررسی نیازهای اطلاعاتی متخصصان علوم توان بخشی با استفاده از روش پیمایشی توصیفی انجام می‌گیرد. اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع‌آ ...

پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با تکیه بر الگوی مطالعه کاربران هیل به تبیین نیازهای اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان جنوبی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای معتبر کتابخانه‌های عمومی استان خراسان جنوبی تا پایان مردادماه سال 1391 با برآورد تقریبی 23594 نفر است. از طریق نمونه‌برداری خوشه‌ای با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 377 نفر به عنوان جامعه نمونه تعیین شد. اطلاعات از طریق پرسشنا‌مه‌ گرد‌آوری شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد اکثر کاربران کتابخا ...

هدف: افراد به منظور افزایش آگاهی خود نسبت به پدیده‌ها و درک جهان پیرامون خود نیازمند اطلاعات می‌باشند و برای به‌ دست آوردن اطلاعات ناگزیرند که به جستجوی اطلاعات بپردازند. از اینرو، اطلاع‌یابی برای انسان حیاتی و ضروری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتار اطلاع‌یابی زنان روستایی بخش مرکزی شهرستان زرند کرمان، به شناسایی نیازها، اهداف و انگیزه‌های آنان در کسب اطلاعات، منابع اطلاعاتی می‌پردازد و مشکلات و مسائلی که در این خصوص بر سر راه این زنان وجود دارد را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. ...

طرح مربوطه در سال 92 از محل اولويت هاي داخلي سازمان از سهم 1 تا 3 درصد از كل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای ادارات كل بوده که داري تاييده داخلي مي باشد) چکیده: چگونگی نیازهای اطلاعاتی و منابع اطلاعاتی مورد نیاز از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد. زنان صاحب کسب و کارهای کوچک هم بعنوان قشری که اگر نیازهای اطلاعاتی آنهابه درستی شناسائی و تامین شوند،خواهند توانست نقش مثبت و موثری را در وضعیت حال و آینده کشور و خانواده خود ایفا نمایند. از آنجائی که شناسایی نیازهای اطلاعاتی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر عوامل مختلف بر نیازهای اطلاعاتی استفاده کننده نهایی دانش آموز کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش اداره کل نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد، بر اساس چهار مولفه عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی، و عوامل مذهبی بوده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که عوامل فردی و آموزشی با میانگین 4/13 یشترین تأثیر را بر نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از کتابخانه‌ها دارند و عوامل اجتماعی و مذهبی در ردیف‌های بعدی این تأثیر قرار می‌گیرند و کم‌ترین تأثیر مربوط ...

به منظور بررسی نیازهای اطلاعاتی، نحوه استفاده زنان عشایر کوچ‌نشین شهرستان کهگیلویه از منابع اطلاعاتی، و شناخت مشکلات آنها در دستیابی به اطلاعات، پژوهشی پیمایشی با بکارگیری ابزار پرسشنامه محقق ساخته به همراه مصاحبه در بین 235 نفر از زنان عشایر انجام گرفت. داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش‌های آماری توصیفی – تحلیلی، و با بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری (spss 22) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور پاسخ به سوالهای پژوهش از آزمون خی‌دو و آزمون رتبه‌های علامتدار ویلکاکسون اس ...

هدف این پژوهش بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش می باشد. بررسی روش تحقی پیمایشی توصیفی است .گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام پذیرفته است که از مجموع 324 پرسشنامه توزیع شده در جامعه آماری 324 نفراز مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،تعداد 273 پرسشنامه معادل %25/84 جمع آوری گردید . در تجزیه و تحلیل اطلاعات ، داده ها در جدول و نمودار درج شد. یافته‌های پژوهش نشان می دهد در زمینه کلیه فعالیت ...