عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 89

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف طرح فوق تعیین نیازهای آموزشی کارکنان رادیو تلویزیون آموزشی و توانائیهای آنان در امر آموزش بوده است . آمار و ارقام بدست آمده در طرح ارائه شده است . ...

بررسی و شناخت مسائل و مشکلات آموزشی. نیازهای آموزشی مدیران و شاغلین تعاونیها. ارائه پیشنهادات لازم بمنظور بهینه‌سازی نحوه تشکیل دوره‌های آموزشی و ایجاد انگیزه. ...

هدف از تحقیق شامل کدبندی شرکتها بر حسب نوع فعالیت ، تعیین آموزشهای فنی و حرفه‌ای لازم ، شناسائی آموزشهای عمومی و تخصص همراه با طرح درسهای مناسب تدوین نظام آموزشی و آئین‌نامه‌های آموزشی وزارت تعاون ، بررسی روشهای برگزاری آموزشهای فنی و حرفه‌ای ، بررسی نحوه برگزاری آموزشهای تخصصی ، بررسی نحوه برگزاری سمینارهای آموزشی ، توجیهی در بهینه‌سازی فعالیت شرکتها می‌باشد ...

یکی از عوامل که به نحوی با کارایی نظام آموزشی در ارتباط است و می‌تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد، تامین یا عدم تامین نیازهای آموزشی مربیان است. با عنایت به اهمیت موضوع، هدف کلی این پژوهش بررسی نیازهای آموزشی مربیان فنی و حرفه‌ای استان قزوین بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‏ها از مصاحبه سازمان‌یافته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شده که روایی آن‌ها از طریق نظرات استادان راهنما و مشاورو کارشناسان و م ...

چکیده پژوهش این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازآموزش به بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد دربیمارستانهای وابسته به‌وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی شهرتهران انجام گرفته است ،دراین بررسی تعداد 80 نفرازپرستاران شاغل دربخشهای قلب ومراقبتهای ویژه قلبی شرکت داشته‌اند،واحدهای موردپژوهش ازطریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اندوابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه‌بوده است ،درپرسشنامه تعداد 11 سئوال درارتباط بااطلاعات فردی مطرح و سپس سئوالاتی درراب ...

با تاکید بر اینکه در میان جرایم و تخلفات صنوف مختلف، جرایم و تخلفات پزشکی از جمله مواردی است که کمتر مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقدانان واقع شده است. نگاهی گذرا به آمار و کیفیت پرونده های جرایم پزشکی نشان می دهد که یکی از علل افزایش میزان شکایت ها، عدم آگاهی صاحبان حرف پزشکی از مسائل حقوقی و مقررات حاکم بر حرفه پزشکی و مسئولیت پزشکان در قبال بیماران است. تعیین نیازهای آموزشی پزشکان متخصص شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در خصوص مسئولیت های حرفه ای کیفری این پ ...

این پژوهش جهت بررسی میزان تناسب اهداف برنامه درسی روان شناسی با نیازهای آموزشی دانش آموزان دختر و پسر تحت پوشش برنامه(سال سوم متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی) در شهر تهران‌(سال تحصیلی 84-1383) انجام گرفته است. نظر به اهمیت نیاز سنجی در تمامی مراحل برنامه ریزی درسی و ضرورت تدوین اهدافی متناسب با نیازهای آموزشی دانش آموزان پژوهش حاضر به این امر اختصاص یافته است. محقق در راستای تحقق اهداف پژوهش ، به بررسی ابعاد دیگری از موضوع نیز پرداخته است. موضوعات اساسی که محور سوالات و فرضی ...

هدف اصلی پژوهش شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران دبیرستان های شهر شیراز بوده است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی شهر شیراز اعم از دولتی و غیر انتفاعی، روزانه و شبانه می باشد که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و به صورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 158 نفر از مدیران زن و مرد به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای شناسایی نیازهای معیاری از الگوی شغل وشاغل استفاده شد. به این صورت که فرم های مربوط به تجزیه و تحلیل وظایف مدیریت دبیر ...

چکیده: این مطالعه با هدف «بررسی میزان آشنایی مربیان از نیازهای آموزشی -رشدی کودکان پیش دبستانی شهر ری» صورت گرفته است. جامعه ی آماری هدف این مطالعه، 80 نفر از مربیان پیش دبستانی شهری و روستای شهر ری در سال تحصیلی 93-92 بوده است که به شیوه ی «سرشماری» صورت گرفته است. ابزار اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش یک آزمون محقق ساخته بوده است. که میزان آشنایی مربیان با رشد جسمی – حرکتی، عاطفی - اجتماعی، شناختی – ذهنی، زبانی گفتاری و خلاقیت فراگیران و نیز روشها و شیوه های ...