عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به فرآیند اصلی آموزش کارکنان، به روشنی در می یابیم که تشکیل یک برنامه آموزشی با شناسایی نیازها آغاز شده واهداف آن با توجه به نیازها مشخص می شود ،برای نیازسنجی آموزشی ، الگوها ، روش ها وفنون مختلفی وجود دارد لیکن آنچه در این فرآیند حائز اهمیت است، تشخیص دقیق نیازهای آموزشی در راستای تحقق اهداف سازمانی می باشد. پژوهش حاضر،با هدف نیازسنجی آموزشی یگان حفاظت محیط زیست (استان های البرز ،تهران ،قزوین)از دیدگاه عوامل اجرایی محیط زیست طبیعی انجام گرفته شده است . این پژوهش ...

توجیه اهمیت نیازسنجی اطلاعات به عنوان اولین گام در راه ایجاد استقرار مراکز اطلاع‌رسانی، ارائه روشهای علمی نیازسنجی اطلاعات و فنون گردآوری اطلاعات ، از جمله موضوعهایی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است . در بخش دوم پژوهش ، بر اساس مفاهیم تبیین شده، در مباحث قبلی، چهار مدل مفهومی از نیازسنجی اطلاعات به صورت توصیفی و گرافیکی ارائه شده است : -1 مدل نیازسنجی اطلاعات در مقیاس ملی -2 مدل نیازسنجی -3 مدل نیازسنجی اطلاعات برای سازمانها -4 مدل مطالعه کاربران ...

نیازسنجی ابزاری است که به وسیله آن می توان اطلاعاتی را درباره کاربران و مصرف کنندگان تولید کرد. یکی از کاربردهای مهم این ابزار در مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه ها است. کسب مهارت در سنجش نیازهای اطلاعاتی و به کارگرفتن آن, مقدم بر کلیه اقداماتی است که در زمینه طراحی, مجموعه سازی و عرضه خدمات اطلاعاتی از سوی اطلاع رسانان و کتابداران صورت می گیرد. نیازسنجی اطلاعات مستلزم به کارگیری روش های علمی خاص و فنونی است که متناسب با شرایط و اهداف گوناگون نیازسنجی, کاربرد خاص خود را می یابند ...

نیازسنجی یکی از قلمروهای نوین حوزه برنامه درسی است که بویژه از نیمه دوم قرن بیستم از رشد بسیار سریع و قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است . تنوع دیدگاهها و نقطه نظرات در این زمنه، از یک سو، موجبات غنای رشته برنامه درسی را فراهم نموده است و از سوی دیگر برای برنامه‌ریزان درسی نوعی اغتشاش و سردرگمی را به ارمغان آورده است . زیرا مشخص نیست که در موقعیت‌ها و سطوح مختلف تصمیم‌گیری، باید از چه راهکارها و روشهایی بهره گرفته شود. این مشکل به طور کلی ناشی از نقایص الگوهای موجود ن ...
نمایه ها:
طراحی | 

نیازسنجی آموزشی مهارتی استان بر اساس امایش سرزمین با استفاده از مدل بوریج و اولویت بندی با تکنیک AHP ...

هدف پژوهش نیازسنجی مهارت‌های ICT مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر شیراز می‌باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی آموزش و پرورش (4 ناحیه) شهر شیراز شامل 648 مدیر می‌باشند. با استفاده از جدول لین حجم نمونه 242 نفر به دست آمد و از طریق نمونه‌گیری سهمیه‌ای و با روش تصادفی ساده مدیران انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامه محقق ساخته با 85 سوال مربوط به انواع مهارت‌های ICT به همراه سوالات جمعیت‌شناختی می‌با ...

نيازسنجي داراي قدمتي طولاني است اما به صورت آموزشي نظام دار و رسمي عملاً تا اواسط قرن بيستم صورت نمي‌پذيرفت. افزايش تقاضاي عمومي براي آموزش در كليه سطوح، ظهور ساختارهاي پيچيده اجتماعي، لزوم آماده سازي افراد براي زندگي شخصي و حرفه‌اي و غيره فرآيند برنامه ريزي اطلاعات ـ محور بر پايه استفاده از نتايج نياز سنجي را فراهم نمود (فتحي واجارگاه، 1375). نيازسنجی عبارت از فرايند گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات است كه با مشخص كردن نيازهاي افراد، گروهها، موسسات اجتماعي و جوامع منتهي مي ش ...

نيازسنجي در واقع فرايند جمع آوري و تحليل اطلاعات است که براساس آن نيازهاي افراد ، گروهها ، سازمانها و جوامع مورد شناسايي قرار مي گيرد . معمولاً هر برنامه آموزشي و درسي براي ايجاد تحول و تغيير در وضعيت موجود ، طراحي و به اجرا گذاشته مي‌شود . از اين رو گام آغازين در فرايند برنامه‌ريزي ، شناسايي هدفها يا نقاط مطلوب است . هدفها عموماً ريشه در نيازها دارند . از اين رو براي طراحي و اجراي برنامه هاي واقع بينانه و اثربخش ، ضرورت دارد تا نيازها دقيقاً سنجيده و براساس نيازها ، اهداف وي ...

تعیین و تبیین نیازهای ارتباطی مراکز اطلاع‌رسانی با یکدیگر و طراحی نظام ارتباطی که بستر مناسبی را جهت ایجاد و استقرار این روابط فراهم سازد، محورهای این پژوهش هستند، بدین‌منظور نخست مراکز اطلاع‌رسانی طبقه‌بندی شده و با استفاده از تکنیک‌های نیازسنجی، نیازهای ارتباطی آنها مشخص می‌گردد. اطلاعات گردآوری شده که مبین ((نیازهای اظهار شده)) ...