عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 154

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به فرآیند اصلی آموزش کارکنان، به روشنی در می یابیم که تشکیل یک برنامه آموزشی با شناسایی نیازها آغاز شده واهداف آن با توجه به نیازها مشخص می شود ،برای نیازسنجی آموزشی ، الگوها ، روش ها وفنون مختلفی وجود دارد لیکن آنچه در این فرآیند حائز اهمیت است، تشخیص دقیق نیازهای آموزشی در راستای تحقق اهداف سازمانی می باشد. پژوهش حاضر،با هدف نیازسنجی آموزشی یگان حفاظت محیط زیست (استان های البرز ،تهران ،قزوین)از دیدگاه عوامل اجرایی محیط زیست طبیعی انجام گرفته شده است . این پژوهش ...

هدف اصلی این تحقیق، نیازسنجی آموزشی بهره برداران مزارع پرورش ماهی شهرستان دالاهو دراستان کرمانشاه می باشد.این مطالعه، کمی – کیفی و از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است جامعه آماري تحقيق 154 نفر بهره بردار مزارع پرورش ماهی شهرستان دالاهو می باشد که از میان آنها نمونه ای به حجم 108 نفر با استفاده از روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. روایی ظاهري و محتوایی پرسشنامه به وسیله ي پانل متخصصین،شامل اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تأیید شد پایایی پرسشنام ...

با توجه به رشد سریع و تحولات انقلابی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظهور شبکه اینترنت امروزه شاهد هستیم که سازمان ها و منابع انسانی آنها بیش از پیش نیازمند تعامل با محیط و تغییرات گسترده آن هستند و یکی از ابزارهای علمی تعامل با تحولات سریع و تغییرات گسترده محیطی، بحث آموزش می باشد. نیازسنجی یکی از قلمروهای نوین حوزه آموزش است که بویژه از نیمه دوم قرن بیستم از رشد بسیار سریع برخوردار بوده است. از آنجائی که مشخص نیست که در موقعیت ها و سطوح مختلف یادگیری ازچه راهکارها و روش هائی ...

تردیدی نیست که هدف غایی از آموزش دینی، تربیت انسان شایسته و وارسته ای است که صلاحیت تقرب به درگاه الهی را داشته باشد، خدا را به عنوان رب یگانه انسان و جهان بشناسد و او را به عنوان رب خویش انتخاب نماید، فقط به ربوبیت او تن دهد و از هر چه غیر اوست جدا شود. از سوی دیگر توسعه فرهنگ دینی جامعه و قوام آن بعنوان زیربنا، مستلزم توجه به کیفیت آموزش دینی در نظام رسمی تعلیم و تربیت است.بررسی اجمالی فرایند تدوین برنامه های درسی در نظام آموزش و پرورش ایران، نشان از عدم توجه همه جانبه به ن ...

هدف پژوهش حاضر نظرسنجی و نیازسنجی دوره‌های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرکرد بود.این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی که به روش پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرکرد (110=N)، بودند که نمونه آماری به روش سرشماری و برابر با جامعه آماری انتخاب گردید(110=n=N). ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل پرسشنامه ی محققساخته‌ی ویژگی‌های فردی،هم‌چنین دو پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی نظرسنجی و نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت بود ...

نیازسنجی به عنوان یکی از مراحل اصلی در طراحی دوره های زبان انگلیسی تخصصی، به صورت گسترده ای در منابع مرتبط مورد تاکیید قرار گرفته است (دادلی ایوانز و سنت جان، 1998، ریچاردز، 1990 و بکمن و پالمر، 1996). ریچاردز (2001) نقش نیازسنجی را در ایجاد زمینه ای پایا و روا برای تعیین اهداف، ارزیابی و بازنگری دوره های زبان تخصصی، مهم دانسته است. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی نیازهای زبان انگلیسی شغلی و دانشگاهی دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در ایران می باشد. تعداد 270 دانشجوی مقطع کارشن ...

گرچه نگرانی های زیادی نسبت به پاسخگویی در زمینه آموزش زبان انگلیسی ابراز شده است، به نظر می رسد که اکثر دروس انگلیسی برای اهداف آموزشی بجای اینکه بر پایـه مطالعات دقیق و خاص نیازسنجی طراحی شوند، بیشتر بر پایـه دیدگاه طراحان دروس و برنامه نویسان آموزشی تدوین شده اند. به منظور رفع شکاف موجود، در مطالعه حاضر سعی شده است که براساس رویکرد آموزش محور هاچینسون و واترز (1987) نسبت به نیازسنجی، به بررسی نیازهای آموزشی مورد هدف و یادگیری دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی رشته زبان وادبیات ...

پژوهش حاضر به منظور نیازسنجی آموزشی کارکنان ستادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به منظور ارائه ی الگوی آموزشی مطابق با نیازها انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش ستاد وزارتخانه مزبور در نظر گرفته شده که با روش نمونه گیری طبقه ای ، جامعه نمونه به تعداد 201 نفر انتخاب گردیده است. سوالات پژوهش حاضر در راستای پاسخ به اینکه نیازهای آموزشی واقعی کارکنان شاغل در ستاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی چیست؟ الگوی مفهومی مناسب برای آموزش کارکنان شاغل در ستاد وزارت رفا ه و تأمین اجت ...

هدف پژوهش نیازسنجی مهارت‌های ICT مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر شیراز می‌باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی آموزش و پرورش (4 ناحیه) شهر شیراز شامل 648 مدیر می‌باشند. با استفاده از جدول لین حجم نمونه 242 نفر به دست آمد و از طریق نمونه‌گیری سهمیه‌ای و با روش تصادفی ساده مدیران انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامه محقق ساخته با 85 سوال مربوط به انواع مهارت‌های ICT به همراه سوالات جمعیت‌شناختی می‌با ...