عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اين تحقيق به بررسي تاثير نگهداري وجه نقد بر عملکرد آتي و بازده سهام در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌ايم. در واقع اين تحقيق به دنبال اين موضوع مي‌باشد که آيا انحراف از سطح بهينه نگهداري وجه نقد بر روي عملکرد شرکت‌ها و به دنبال آن بر روي بازده سهام شرکت‌‌ها، تاثير گذار مي‌باشد؟ يا خير. بنابراين در راستاي تحقق اين هدف يک هدف فرعي نيز مطرح مي‌شود که شناسايي عوامل تعيين کننده سطح مورد انتظار نگهداري وجه نقد مي‌باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر کليه شرکت‌ها ...

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. شرکتی که دارای وجه نقد کافی نباشد، ممکن است دچار ورشکستگی شود. از طرفی شرکتی که وجه نقد زیادی نگهداری می کند، ممکن است دچار مشکلات دیگری از قبیل اسراف بیهوده وجوه شود. از آنجا که هم شرکتهایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکتهایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، دارای مشکلات زیادی می باشند، از این رو ابتدا باید به ...

هدف این تحقیق بررسی تغییرات سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی مثبت و منفی واحد تجاری و در شرکت‌های با محدودیت در دسترسی به منابع می-باشد. تأثیر سهامداران نهادی به عنوان یکی از مکانیزم‌های نظارتی حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، آیا سهامداران نهادی می‌توانند با نظارت کارآمد بر میزان نگهداری وجه نقد با توجه به جریان‌های نقدی مثبت و منفی تأثیر داشته باشند؟ برای بررسی این منظور، سه فرضیه طراحی شده است. برای ...

هدف این پژوهش بررسی تاثیر محدودیت‌های مالی که شرکت‌ها با آن مواجه هستند بر رابطه بین بدهی‌ها و نگهداری وجه نقد و همچنین جریان نقد و نگهداری وجه نقد است. در این پژوهش از 5 متغیر (نسبت بدهی ، نسبت وجه نقد به کل داراییها ، نسبت جریان نقد به کل داراییها، نسبت سود تقسیمی به کل داراییها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) برای محاسبه شاخص AKZ جهت برآورد محدودیت مالی شرکت‌ها استفاده شده است. حجم نمونه تحقیق تعداد 106 شرکت است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین بدهی ها و نگهداری وج ...

در حال حاضر تصمیم‌گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی در شرکت‌ها تبدیل به یکی از عوامل قابل توجه در ادبیات تامین مالی شده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل تعیین کننده وجه نقد نگهداری شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به بیان دیگر رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال‌های 1383-1387 انتخاب گردیده است. برای برآورد مدل آماری تحقیق ...

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنها ست.از آنجایی که هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری میکنند و هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگه داری نمی کنند دارای مشکلات زیادی هستند بدین منظور در این تحقیق بررسی شد که: 1- آیا بین عملکرد و نگهداری وجوه نقد شرکت رابطه وجود دارد؟ و 2. آیا بین اعتبار شرکت و نگه داری وجه نقد درشرکت رابطه وجود دارد؟ برای بررسی مو ...