عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ناهنجاری سازمانی پدیده‌ای در حوزه رفتار سازمانی است که مورد کم لطفی و غفلت صاحبنظران در این حوزه واقع شده است. ناهنجاری سازمانی عبارت است از: نقض قوانین وهنجارها. هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش نسبت به "پدیده ناهنجاری سازمانی" از نگاه کارکنان دانشگاه کردستان می‌باشد. به منظور دستیابی به چنین هدفی از رویکرد آمیخته اکتشافی، راهبرد با رویه‌ی متوالی و روش توصیفی استفاده شد. این پژوهش از دو بخش کیفی و کمی تشکیل شده است. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه سازمان‌یافته به منظور بررسی نگرش کا ...

این پژوهش به منظور شناسایی عوامل موثر بر نگرش شغلی و سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان میانه ، به روش توصیفی- پیمایشی بر روی 35 نفر از کارکنان که کل جامعه آماری را تشکیل می دادند در سال 1390 انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته برای سنجش نگرش شغلی و سازمانی با خرده مقیاس های عوامل ماهیت کار، عوامل سازمانی و عوامل محیطی با پایایی 79% ، 89 % و 89 % آلفای کرونباخ و با کاربرد آزمون های میانگین، انحراف معیار و توزیع فراوانی در بخش توصیفی و آزمون های ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش کارکنان کتابخانه‏های دانشگاه علامه‏طباطبایی در زمینه نوآوری‏ها و آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. به منظور انجام این پژوهش از روش پیمایشی و طرح مقطعی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، کلیه کارکنان حرفه‏ای و نیمه‏حرفه‏ای کتابخانه‏های دانشگاه علامه‏طباطبایی می‏باشند که تعداد آنها روی هم‌رفته 51 نفر است. در این پژوهش از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار‌های بکاررفته عبارت از پرسش‌نامه و مصاحبه‏ است. آماره‏‌های آزمونی بکاررفته شده عبارتند از U ...

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نگرش کارکنان در مورد تأثیر خصوصی سازی بر نگهداری و بهسازی کارکنان حوزه ستادی شرکت ملی گاز ایران می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و در زمره مطالعه موردی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T، آزمون کای اسکور و همچنین آزمون فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، کارشناسان و کارکنان حوزه ستادی شرکت ملی گاز ایران می باشد که تعداد آن ها 1000 ...

حفظ سلامت روانشناختی محیط کاری از عوامل موثر بر افزایش بهره وری و کاهش ترک خدمت منابع انسانی به شمار می رود. تحقیقات متعددی جهت شناسایی عوامل موثر بر نگرش های کاری کارکنان و روش های اصلاح آن صورت گرفته است. تناسب فرد-محیط به عنوان ابتدائی ترین و در عین حال با اهمیت ترین عاملی که می تواند به خوبی رفتار و نگرش افراد را پیش بینی کند، شناخته شده است. در این راستا، این پژوهش نقش تناسب محیطی در بهبود نگرش های کاری کارکنان را با توجه به قراردادهای روانشناختی افراد مورد توجه قرار داد ...

این پژوهش با هدف بررسی انگیزش کارکنان آموزش و پرورش نسبت به قانون بازنشستگی پیش از موعد و رابطه آن با عوامل سازمانی و فردی در شهرستان های اهواز و آبادان انجام گردیده است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، روش تصادفی می باشد. جامعه‌ آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ معلمان و کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان های آبادان و اهواز در سال تحصیلی 1390-1389 بود. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، روش تصادفی می باشد. نمونه جامعه آماری بدست آمده 374 نفر از کارکنان آموزش و پرورش بدست آمد. جهت بررس ...

درراستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران ، خصوصی سازی شرکت فولاد مبارکه دراسفند ماه سال 1385 به اجرا درآمد و هم اکنون پس از گذشت بیش از دو سال از خصوصی سازی با همت کارکنان زحمت کش خود ، پیشتازانه در شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان می درخشد . تحقیق حاضر با عنوان بررسی نتایج خصوصی سازی در بهره وری و نگرش کارکنان و اولویت بندی شاخص های بهره وری نیروی انسانی در شرکت فولاد مبارکه با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه ( MADM ) انجام شده است که از نظر روش توصیفی، همبستگی و از نوع میدانی اس ...

تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی کارکنان کمیته امداد غرب استان گیلان با توجه به نگرش کارکنان آنان را می سنجد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان کمیته امداد غرب استان گیلان است که از بین آنها تعداد 161 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات پرسشنامه بوده است. برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دا ...

در حال حاضر با پیشرفت سریع علم و فن آوری و پیچیده شدن اوضاع سیاسی و محیط اجتماعی لزوم ایجاد ومدیریت تغییر سازمانی اهمیّت ویژه ای یافته است. چنین روند رو به رشد در لزوم تغییر سازمانی نیاز به دانش ومهارت کافی برای بهبود و تکامل سازمانی را تشویق می نماید. عاملهایی که نگرشهای افراد را در خصوص تغییرتحت تأثیر قرار می دهند باید مورد توجه واقع شود؛یکی از عاملهایی که معتقدیم نگرش افراد را درباره تغییر تحت تأثیر قرار میدهد،تعهد افراد به سازمان است .عامل دیگری که ممکن است در نگرش افراد ...