عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل روانی و نگرش شغلی دانشجویان بود. و اینکه بین هسته کنترل، اعتماد بنفس ، انگیزه پیشرفت و تمایلات افسردگی با نگرش شغلی رابطه معنی‌دار وجود دارد. بدین منظور 313 نفر دانشجویان شاغل و غیرشاغل از دانشکده‌های مختلف دانشگاه شیراز انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری عبارتند از مقیاسهای، هسته کنترل (راتر)، تمایلات افسردگی و اعتماد بنفس (روزنبرگ)، انگیزه پیشرفت (اسمیت) و مقیاس نگرش شغلی (وینفیلدوتیگمن) بود. اعتبار مقیاسهای مذکور برای استفاده در مورد نمون ...

موضوع این تحقیق سنجش نگرش جوانان نسبت به ابعاد ماهوی شغل و رابطه آن با نیازهای رشد است ، بدین اعتبار شناخت کمی از منظومه هماهنگی از احساسات و باورهای جوانان که زمینه‌ساز پیش آمادگی‌های رفتاری خاص آنان در خصوص هفت ویژگی اصلی شغل که به اجمال عبارتند از: تنوع، استقلال، هویت وظیفه، پسخوراند، معنی‌داری، تماس با دیگران و فرصت‌های دوست‌یابی در این پژوهش مطمح‌نظر است . هرچند این تحقیق با حوزه مطالعات راهنمایی و مشاوره شغلی و رفتار سازمانی پیوسته است چون با رویکردی چندوجهی و پیچیده‌تر ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین مدیریت استعداد و نگرش های شغلی با توجه به نقش میانجی قرارداد های روانشناختی است. بدین منظور 3 پرسشنامه استاندارد تنظیم و بین 110 نفر از کارکنان بانک تخصصی نور در منطقه 11 توزیع و جمع آوری شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی اکتشافی و شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده و همگی با عدد بسیار خوبی مورد تایید قرار گرفتند. همچنین برای تایید پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ بهره برداری شد. در تمام موارد پرسشنامه مورد تایید هستند. پرسشنامه م ...

پاداش، وسیله ای مسلم و اثبات شده است که به کارکنان انگیزه می دهد و عملکرد آنان را تعالی می بخشد. مطالعات گوناگون نشان داده است که اگر نظام پاداش دهی درست طراحی و اجرا نگردد، سر انجام آن، کاهش روحیه ی کارکنان و به دنبال آن، ناکارآمدی سازمان خواهد بود. از طرف دیگر، درس های تعالی سازمانی نشان می دهد که پاداش یکی از راهبردهای اساسی است که انگیزه ی پیوسته و متعالی کارکنان را تضمین می نماید. هیچ سازمانی بدون نظام پاداش دهی اثر بخش، نمی تواند اثربخش باشد. از دیگر سو بررسی نگرش های ک ...

در مطالعه حاضر، پژوهشگر در نظر داشت تا میزان برخی از نگرشهای شغلی را در بین دانشجو معلمان دوره کاردانی ضمن خدمت شرق گیلان (مشغول به تحصیل در مرکز ضمن خدمت لاهیجان) مورد بررسی قرار دهد و رابطه بین متغیرهای نگرشی و رفتاری معلمین را پیدا نماید. نگرش‌های شغلی مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از : خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی که در رابطه با رفتارهایی مثل میل ماندن در شغل و عملکرد شغلی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این تحقیق 208 نفر آزمودنی به تفکیک زن و مرد از طریق نمونه ...

در این تحقیق تحت عنوان بررسی علل ترک خدمت در کادر آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس ، تلاش شده تا مهمترین عواملی که می‌توانند موجبات ترک خدمت کارکنان را فراهم آورند شناسایی گردیده و با شناسایی دقیق آنها پیشنهاداتی جهت حذف و یا تقلیل آنها ارائه گردد. این عوامل در قالب 4 متغیر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، پیش‌آگاهیهای واقع‌گرایانه شغلی و فراهم بودن فرصتهای شغلی جایگزین دسته‌بندی گردیده و سپس در قالب فرضیات تحقیق، میزان ارتباط و تاثیر هر یک از این عوامل بر ترک خدمت کارکنان م ...