عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اساسی پژوهش حاضر تعیین تفاوت الگوی فراجنسیتی (آندروژنی) با الگوی جنسیتی مردانه و زنانه و نیز تعیین تفاوت بین الگویابی جنسیتی , خود متمایز سازی و احقاق جنسی در دانشجویان متاهل زن بوده است. روش:بدین خاطر 200 زن متاهل ، از بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران باروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های نقش جنسیتی بم (BSRI) ، خود متمایز سازی اسکورون و احقاق جنسی هالبرت (HISA )بر روی آنها اجرا شده است. داده های مرتبط با آزمون ها ،بر اساس آزمون تحلیل واریان ...

در این پژوهش، به دنبال بررسی موانع ادامه تحصیل زنان ازدواج کرده در دوره های آموزش عالی، مطالعه موردی شهر بندر عباس با روش پیمایش و با رویکردی نظری چند وجهی بوده ایم که حجم نمونه در این پژوهش، 385 مورد می باشد. برای پاسخ به این وضعیت ، فرضیه های پژوهش به سه مقوله دسته بندی شدند که عوامل برونزا، درون زا و زمینه ای را شامل می شوند. پژوهش های پیشین نشان می دهند که با وجود اینکه نقش زنان از خانه دار صرف به سمت نقش های جدیدتر و مشارکت های وسیع تر اجتماعی سوق داده شده است، اما هن ...

این پژوهش به بررسی نگرش زنان به حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل موثر بر آن می پردازد. جامعه آماری زنان بین 20-55 سال شهر کرمانشاه می باشند که از این تعداد 335 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. هدف از انجام این پژوهش توصیفی - تبیینی بررسی میزان آگاهی زنان شهر کرمانشاه از حقوق و تکالیف شهروندی و تاثیر عوامل سن، تحصیلات، تاهل، شغل پاسخگویان و شغل همسر و مذهب بر این آگاهی می باشد هدف بعدی بررسی "نگرش جنسیتی" زنان شهر کرمانشاه نسبت به حقوق و تکالیف شهرون ...

هدف: بررسی رابطه گرایش به نقش جنسیتی و مهارت های حل مسئله با خشم، میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیل . روش : روش پژوهش در این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی پیرسون است، جامعه آماری این پژوهش 4769 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی می باشد، نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای و با توجه به نسبت دانشجویان مرد و زن، کارشناسی و کار شناسی ارشد انتخاب شد. و از پرسشنامه های تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی دیزوریلا و اولیوارس، ...

هدف تحقیق حاضر پیش بینی میزان رضایت از زندگی بر اسا نقش جنسیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان 372 نفر (214 زن و 158 مرد) با روش تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند و به وسیله مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکارن (1985)، پرسشنامه نقش جنسیتی بم (1983) و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده سیمت و همکاران (1988) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج ...

انسان امروزی زیر بمباران شدید تبلیغات تجاری زندگی می‌کند. از صبح که انسان بیدار می‌شود تا زمانی که به خواب فرو می‌رود، در معرض تبلیغات متنوعی از رسانه‌های مختلف قرار می‌گیرد. در واقع تکرار زیاد تبلیغات و به کارگیری شیوه‌های شرطی سازی در آگهی‌ها سبب در هم شکستن مقاومت افراد و در نتیجه درونی شدن ارزش‌های ارائه شده در تبلیغات می‌شود. بدین ترتیب تبلیغات می‌تواند موجب تحریک اعصاب و هیجان زدگی مخاطب شود. بسیاری از کارشناسان با تبلیغات موافقند و آن را نیروی خلاقه‌ای برای ترغیب و ت ...

ادبیّات ایران همواره به مردان توجّه کرده‌است، به طوری‌که، قهرمانان تاریخ، شخصیّت‌های حماسی، شاعران، دانشمندان و... را بیشتر مردان تشکیل می‌دادند و این مسأله به دلیل شرایط اجتماعی آن دوران بوده‌است. حتّی در ادب‌غنایی، صرف‌نظر از ماجراهای عاشقانه‌ای نظیر: ویس و رامین، خسرو و شیرین و امثال آن‌ها که نام معشوق به ضرورت نام عاشق ذکر شده، در بقیّه‌ی موارد همچون غزل، معشوق کلّی و بدون نام است. دیدگاه اجتماعی غالب بر آثار ادبی نیز موجب شده که زن در اکثر موارد ضعیف، فاقد قدرت، موج ...

امروزه رسانه‌ها نقشی غیر قابل انکار در زندگی بشر دارند و تقریباً تمامی ابعاد زندگی او را متاثر از خود ساخته‌اند. شاید تاکنون هیچ دورانی مانند دوران امروز شاهد تغییر در فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه نبوده است. رسانه‌ها در امر جامعه‌پذیر کردن افراد نقش مهمی دارند و بخش عظیمی از جامعه‌پذیری شامل موارد جنسیتی می‌شود. به گفته بسیاری از صاحبنظران فمینیست حوزه رسانه، رسانه‌ها نقش عظیمی در استحکام سیستم مردسالاری دارند و متون رسانه‌ای نابرابری‌های جنسیتی را تولید و بازتولید می‌کنند ...

پژوهش حاضربا عنوان «الگوي مطلوب نحوه حضور زنان در آگهي هاي بازرگاني سيماي ج.ا.ا.»، به مقايسه ديدگاه متخصصان علوم ارتباطات و توليدكنندگان آگهي هاي بازرگاني (آژانس هاي تبليغاتي )ورسانه ملي (اعضاي شوراي بازبيني آگهي ها )، باتاكيد بر مجموعه مقررات وضوابط توليد وپخش آگهي هاي تلويزيوني (بندهاي مربوط به حضور زنان)، پرداخته وبا طرح سوال اصلي پژوهش«الگوي مطلوب نحوه حضور زنان در آگهي ها بازرگاني سيماي ج.ا.ا. از منظر گروههاي مورد نظر چگونه بايد باشد ؟» به اين مهم مي پردازد. در چار چوب ن ...