عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حال حاضر با پیشرفت سریع علم و فن آوری و پیچیده شدن اوضاع سیاسی و محیط اجتماعی لزوم ایجاد ومدیریت تغییر سازمانی اهمیّت ویژه ای یافته است. چنین روند رو به رشد در لزوم تغییر سازمانی نیاز به دانش ومهارت کافی برای بهبود و تکامل سازمانی را تشویق می نماید. عاملهایی که نگرشهای افراد را در خصوص تغییرتحت تأثیر قرار می دهند باید مورد توجه واقع شود؛یکی از عاملهایی که معتقدیم نگرش افراد را درباره تغییر تحت تأثیر قرار میدهد،تعهد افراد به سازمان است .عامل دیگری که ممکن است در نگرش افراد ...

رشد سریع جمعیت شهرنشین دنیا در چند دهه اخیر و همچنین افزایش نرخ مالکیت خودرو ، صرف وقت و هزینه‌ای سنگین را بر جمعیت شهرنشین جهان تحمیل نموده است . لذا تلاش برای دستیابی به راهکارها و سیاست‌های گوناگون برای کاهش هزینه‌های فزاینده بخش حمل و نقل همواره در دستور کار دولت‌ها قرار داشته و از اهداف مهم پژوهش‌گران بشمار می‌آید . در این راستا استفاده از دانش مدیریت تقاضای حمل و نقل شهری به عنوان مجموعه‌ای از راهبردها برای کاهش تعداد سفرها یا تغییر زمان ، مقصد و طول سفر در دنیا متداول ...

شرایط کار سازمان به نحوی است که کارکنان بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار اختصاص می دهند. یکی از نتایج این امر پدیده اعتیاد به کار است . هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن،جنسیت،ازدواج،تعداد فرزندان،میزان تحصیلات،سابقه کار،حقوق واضافه کار دریافتی ومولفه های اعتیاد به مانند عجین شدن در کار،اشتیاق به کار ولذت بردن از کار دبیران دبیرستانهای شاهرود است. برای دستیابی به این هدف ، یک فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی در نظر گرفته شد . فرضیه اصلی پژو ...

مطالعه متغیرهایی چون تجربه غرقه‌شدن، خودکارآمدی و سامت روانی در کارکنان، اهمیتی حیاتی دارد. بسیاری از مدیران سازمان‌ها تلاش‌ها و اقدامات گسترده‌ای را برای ارتقاء سطح سلامت و عملکرد کارکنانشان انجام می‌دهند، اما به نتیجه دلخواه نمی‌رسند. سئوال این است که چرا چنین اقداماتی نمی‌تواند نتیجه مطلوب مدیران سازمان‌ها را به بار آورد؟ به نظر می‌رسد که عدم توجه به متغیرهایی همچون تجربه غرقه‌شدن و خودکارآمدی و رابطه این دو با متغیر مهم دیگری چون سلامت روانی یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئل ...

ایجاد تحول در نظام اداری و نیل به یک نظام اداری صحیح به منظور تسریع در حل و فصل امور و فراهم نمودن ابعاد معنوی همواره از اهداف مورد تاکید و دغدغه های نظام اداری به شمار می اید و خوشبختانه در کشور ما نیز از حدود نیم قرن پیش در این رابطه اقدامات متعددی صورت گرفته است .آدمی از اغاز تا پایان زندگی خویش به طور فطری به ارزش های اخلاقی گرایش دارد .امروزه سازمانها مهمترین نهادهای جامعه هستند و نقشی فراگیر و همه جانبه در زندگی اجتماعی انسانها دارند .مسائل اخلاقی در حقیقت عمده ترین مع ...

در این پژوهش قصد بر این است، تعهد سازمانی معلمان اعم از رسمی و حق التدریس و ارتباط آن با ارزش های کار و خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی مورد بررسی قرار گیرد. تعهد سازمانی با سه زیر مقیاس عاطفی، هنجاری، مستمر به عنوان متغیر وابسته، ارزش های کار با چهار زیر مقیاس محیط کاری، وظایف شغلی، آمادگی شغلی و فرصتهای شغلی و خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی با پنج زیر مقیاس اطلاعات شغلی، انتخاب هدف، برنامه ریزی، حل مسأله و خودارزیابی به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفتند . روش این ...

هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی مدلی برای شناخت وضعیت فعلی نظام نگهداشت منابع انسانی از بعد راهبردی در سازمان و تعیین مقدار آسیب هایی است که سازمان در نظام نگهداشت منابع انسانی با نگرش راهبردی با آن ها مواجه بوده است. برای تحقق این منظور، کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد 2032 نفر به عنوان جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 324 نفر در نظر گرفته شد. پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی همبستگی بوده و بمنظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با روایی بالا توسط نخبگان ...

هدف این تحقیق بررسی ارتباط عوامل انگیزشی و فرسودگی شغلی در معلمان تربیت بدنی شهرکرد بود. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شاغل در شهرکرد در سال تحصیلی 1392 بودند. بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 132 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ جکسون (1981) و پرسشنامه استاندارد نیازهای گوردون (1994) استفاده شد. روايى پرسشنا ...

امروزه سازمان ها به اهمیت عملکرد کارکنان پی برده اند. لذا باید عوامل موثر بر بهبود عملکرد کار کنان در سازمان شناخته شوند.نظام کنترل مدیریت می تواند بر روی عملکرد کارکنان در ساز مان اثرگذار باشد.در این تحقیق با هدف بررسی رابطه عملکرد کار کنان (به عنوان متغیر وابسته)با نظام کنترل مدیریت (به عنوان متغیر مستقل)پژوهش در بین کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی کازرون به عنوان جامعه اماری صورت گرفت . برای جامعه اماری 200 نفری فوق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ، نمونه ای 132 نفری تعیین ش ...