عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش نسبت به ازدواج در بین دانشجویان دختر و پسر دارای نقش های جنسیتی مردانه،زنانه،دوجنسیتی و نامتمایز است.به این منظور از میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان تعداد 250 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است و از پرسشنامه نقش جنسیتی بم و مقیاس نگرش نسبت به ازدواج هیل استفاده شده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها برای سوال های پژوهشی از روش توصیفی و روش T-Test و تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل واریانس دو طرفه و هم چنین آزمون دانک ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای ادراک ها و نگرش های دختران مجرد شهر بندرعباس نسبت به ازدواج و پیامدهای تجرد از دیدگاه آنان است. آزمودنی های این مطالعه که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گردید ،651 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی در این مطالعه شرکت کردند. ابزارهای این پژوهش یک پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی ، یک پرسشنامه محقق ساخته نگرش نسبت به ازدواج و تجرد بود. یافته های این مطالعه نشان داد که 77درصد از شرکت کنندگان موافق ازدواج و 23درصد مخالف ازدواج می ب ...