عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 287

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه خلاقیت در نظام آموزش و پرورش است. نتایج آزمون حاکی از آن است که نگرش معلمان نسبت به خلاقیت پایین است. شایان ذکر است که نمرات آزمون معلمان در هر محور نیز پایین بود. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این پژوهش یک مطالعه توصیفی که بمنظور بررسی نگرش مربیان کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی شهر تهران نسبت به تحقیق پرستاری انجام شده است. واحدهای مورد بررسی این پژوهش را 80 نفر از مربیان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی شهید بهشتی، تهران و علوم پزشکی ایران مشغول بکار برده اند. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسشنامه ای است که قبلا توسط بوسترم در سال 1998جهت نگرش نسبت به تحقیق بکار برده شده بود. این پرسشنامه که حاوی 24 سوال است با استفاده از مقیاس لیکرت، حیطه ها ...