عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 173

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه نگرش معلمان تربیت بدنی نسبت به ویژگی های شغلی خود با نیازهای رشدی و رضایت شغلی آنهاست. تحقیق حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان تربیت بدنی استان گلستان(457 نفر) به استثنای معلمان جدیدالاستخدام سال 90-1389 بودند که به صورت تمام شمار جزو نمونه تحقیق قرار گرفتند، که 430 نفر(94/1درصد) به پرسشنامه نگرش نسبت به شغل(هاکمن و الدهام)، نیاز به رشد(هاکمن و لولر) و رضایت شغلی(جاکو) پاسخ دادند. روایی این ابزا ...

با توجه به قابلیت های آموزش از راه دور، مطالعه دیدگاه ها ی معلمان در رابطه با این شیوه ی آموزشی، می تواند به ایجاد تغییرات مطلوب در زمینه ی آموزش ضمن خدمت معلمان کمک مؤثری کند. لذا پژوهش حاضر با هدف مطالعه نگرش معلمان در مورد آموزش ها ی ضمن خدمت از دور، و به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر، معلمان مقطع متوسطه شهر تهران می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و روایی آن ، مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت. برای سنجش پایای ...

هدف از این تحقیق بدست آوردن رابطه بین خودپنداره معلمان و نگرش آنها نسبت به یک نوع روش مدیریت کلاس درس و چگونگی رابطه ای موثر با دانش آموزان بوده تا بتواند با ارائه پیشنهاداتی در رفع موانع ارتباطات بین فردی موثر معلمان با دانش آموزان که منجر به تغییر رفتار و یادگیری معنادار در دانش آموزان می گردد، قدمی بردارد. این تحقیق با بررسی نظریه راجرز در مورد ویژگیهای معلم تسهیلگر و فواید آن در کلاس درس، برای آماده سازی معلمان جهتِ استفاده از این روش، مقدماتی را فرض نموده است که یکی از ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی و نگرش آن‌ها نسبت به تغییر و اثربخشی‌شان در مدارس متوسطه دوم شهرستان فسا بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل معلمان مدارس دولتی مقطع متوسطه دوم شهرستان فسا(310 نفر) است که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی تعداد 175معلم (115 زن و 60 مرد) انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه‌های رهبری آموزشی هوی و میلکارک(2003)، نگرش نسبت به تغییر سازمانی دونهام و همکاران(1989) و اثربخش ...

هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌ بررسی‌ دیدگاه‌ها و نظرهای‌ معلمان‌ در مقطع‌ ابتدایی‌ و راهنمایی‌ شهر یزد در مورد کارآمدی‌مجله‌های‌ رشد معلم‌ با توجه‌ به‌ رسالت‌ و وظایف‌ تعریف‌ شده‌ برای‌ این‌ مجلات‌ است‌ این‌ تحقیق‌ به‌ روش‌ پیمایشی‌ انجام‌ شد.جامعه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ را کلیه‌ معلمان‌ مقطع‌ ابتدایی‌ و راهنمایی‌ شهر یزد اعم‌ از دولتی‌ و غیرانتفاعی‌ تشکیل‌ می‌دهد که‌مشترک‌ مجله‌ رشد معلم‌ هستند و یا به‌ طریقی‌ مجله‌ها را مطالعه‌ می‌کنند. ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ در پژوهش‌ حاضرپرسش ...

لزوم بقای حیات و ارتقاء سطح زندگی انسان ها ایجاب می نماید تا آنان از "رابطه خود با محیط زیست" آگاه بوده و ارزش ها و دیدگاه های لازم را برای حفاظت و بهبود آن در خود بپرورانند. در این میان ناآگاهی‌ها و پایین بودن سطح فرهنگ عمومی از جمله موانع بر سر راه حفظ محیط زیست به حساب می آید. به همین منظور می توان به نقش برنامه های آموزشی برای ارتقاء سطح آگاهی ها در بین افراد، بویژه دانش آموزان به عنوان نسل های آینده، اشاره نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی آگاهی و نگرش زیست محیطی دانش آموزان و ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آشنایی دبیران دبیرستان‌های سنندج با رایانه و ارتباط آن با نگرش نسبت به کاربرد رایانه در آموزش بود. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه شهر سنندج بود. نمونه به تعداد 266 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبی متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه بود پرسشنامه اول پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که میزان تسلط دبیران با مهارت‌های رایانه‌ای را می‌سنجید. پرسشنامه دوم یک پرسشنامه هنجار یابی ...

توانایی فضایی، عددی، انتزاعی و کلامی معلمان ریاضی بر اساس پژوهش های گذشته ، مرتبط با تدریس ریاضی می باشد. همچنین نگرش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی آن ها نقشی مهم در آموزش ریاضی بازی می کند. با توجه به رابطه ای که بین تونایی و انتخاب استراتژی های فرد در آموزش ریاضی وجود دارد و بر اساس نقش مهم میدان وابستگی در آموزش علوم، این مطالعه به بررسی رابطه بین سبک شناختی معلمان ریاضی و توانایی شناختی آن ها پرداخته است. همچنین رابطه بین میدان وابستگی معلمان ریاضی ،نگرش و خودکارآمدی ...

یادگیری مشارکتی یکی از رویکردهای نوین یاددهی و یادگیری است که امروزه در بسیاری از نظام‌های آموزشی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش، اثربخشی روش تدریس مشارکتی بر توانایی حل مسأله و نگرش نسبت به ریاضی دانشجو- معلمان ضمن خدمت و دانشجویان دانشگاه شهید چمران را مورد بررسی قرار می‌دهد. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی (پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل) بود و در دو بخش انجام شد. در بخش اول، جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مراکز تربیت معلم واحد مرکزی استان خوزستان در سال تحصیلی ...