عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 480

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف كلي پژوهش حاضر ، بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي دبيران و نگرش آنها نسبت به استفاده از رسانه هاي آموزشي در فرآيند ياددهي - يادگيري است . در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي استفـاده شده است . جامعه آمـاري اين پژوهش را دبيران دبيرستـان هاي شهـر همـدان در سالتحصيـلي 1388-89تشكيل مي دهند . حجم جامعه 1900 نفر هستند كه از اين تعداد 1090 نفر دبير زن و 810 نفر دبير مرد هستند . در اين پژوهش ، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ، نمونه اي به حجم 139 نفر شامل 80 ...

موضوع اصلی این تحقیق مقایسه و نقد تطبیقی تربیت اجتماعی از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی و مبانی فلسفی آن است. این تحقیق از نوع نظری و روش آن توصیفی – تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات و داده های لازم از روش کتابخانه ای استفاده شده است.در اين تحقيق در فصل اول، به بيان اهميت، اهداف و سوال هاي تحقيق پرداخته شده و در فصل دوم پيشينه تحقيق و مختصري از زندگي نامه فارابي و علامه طباطبايي بيان گرديده است. فصل سوم به روش تحقيقي كه در اين پايان نامه مورد استفاده قرارگرفته كه روش توصيف ...

تبیین فلسفه سیاسی مورد نیاز جامعه و انقلاب اسلامی مستلزم کاوش در سرمایه‌های فکری و فلسفی است که در اختیار داریم. برای این منظور باید با بازشناسی، بازخوانی و بازنگری انتقادی وضعیت موجود و بازسازی و ارائه فلسفه سیاسی متناسب زمانه بتوانیم به سمت وضعیت مطلوب حرکت نماییم. این مهم جز با بررسی مکاتب فلسفی اسلامی ممکن نیست. رساله حاضر با این هدف به نگارش درآمده است تا تمهیدات نظری برای توان‌مندسازی فلسفه سیاسی اسلامی، تلاش برای نیل به علوم انسانی بومی در قالب فلسفه سیاسی متعالیه و ای ...

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی و ذهنیت فلسفی با نگرش دینی جوانان بود.سئوالات تحقیق با در نظر گرفتن چگونگی ارتباط بین عوامل اجتماعی ( خانواده، گروه همسالان، محیط آموزشی و رسانه های ارتباط جمعی) و ذهنیت فلسفی ( سه بعد جامعیت،تعمق و انعطاف پذیری)با نگرش دینی جوانان بررسی شدند.در این روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده گردید.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان می باشدکه تعداد آنها در سال تحصیلی 92-91-10473 بود، وبا استفاده از روش نمونه گیری ...

در این تحقیق کوشیده ایم تا ارتباطی که میان نظام فلسفی سهروردی و آراء و اندیشه های سیاسی او وجود دارد را تبیین کنیم .در ابتدای ورود به بحث از فلسفه سیاسی اسلام سخن گفته ایم و کوشیده ایم تا رویکردهای مختلف به این مفهوم را بیان داریم.شبهات و سئوالاتی را که در این زمینه مطرح شده بود و چالش فکری که در این بحث در گرفته بود را بازگو کردیم و رویکرد خود را نیز در قبال فلسفه سیاسی اسلام بیان داشتیم و بدین نکته اذعان کردیم که با پذیرش چنین نگرشی است که می توان پذیرفت ،فلسفه سیاسی اسلام ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی با عملکرد و باور انگیزشی(انگیزش در شغل) در بین معلمان زن مدارس ابتدایی شهرستان رشت از دیدگاه معلمان می باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل، کلیه معلمان زن مدارس ابتدایی شهرستان رشت که در سال تحصیلی90-91 مشغول به فعالیت می باشند که تعداد آنها در ناحیه یک برابر700 نفر و در ناحیه دو 600 که جمعاً 1300 نفر جامعه آماری ما را تشکیل می دهند که از این تعداد نمونه‌ی از طریق جدول مورگان و با حجمی برابر297 نف ...

پژوهش پیش رو کوشیده است تا نگرش معاد‌شناسی فلسفی در بُعد کیفیت حشر انسان را در مبانی عقلی دو فیلسوف جهان اسلام؛ ابن‌سینا و ملاصدرا بررسی نماید. با وجود دشواری و پیچیدگی داوری دربار? معاد انسان، نوشتار حاضر بر آن بوده است که ضمن بررسی و تحلیل آرای ابن‌سینا و ملاصدرا از نحو? مشی فلسفی در فهم تمایز نگرشی آنها در علم‌النفس فلسفی استفاده کند و بدین وسیله راه ورود بر عرص? تحلیل فلسفی چگونگی حشر انسان در بُعد جسمانی و روحانی را به گونه‌ای متفاوت نشان دهد. هدف اساسی در این نگرش فلسفی ...

مولف مساله مدرنیسم را از دیدگاه و منظر فلسفی بررسی کرده و در این زمینه وجه افتراق دوران مدرنیته و ماقبل مدرنیته را مورد بحث و مداقه قرار داده است . فلاسفه و روشنفکران قرن هفدهم به بعد (همانند کانت ، هایدگر و غیره) مورد استناد واستشهاد مولف قرار دارد. منابع مورد استفاده مولف علاوه بر تحقیقات و تتبعات قدیم، تتبعات جدید نیز هست و عمدتا نیز همین تحقیقات جدید محل التفات قرار دارد. عناوین اصلی کتاب عبارتند از: مساله مدرنیته، مدرنیته و مدرنیسم، ایده‌آلیسم و مدرنیته، نیچه: ...

در این پایان نامه به بررسی نگرشهای فلسفی تربیتی دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان اهواز پرداخنه شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه پاتریشا جرسین بوده است و ابزار چهار نگرش پیشرفت گرایی، پایدارگرایی، و جودگرایی و بتیادگرایی را مورد بررسی قرار می دهد.جامعه آماری دبیران زن شاغل در نواحی چهار گانه شهر اهواز می باشند .نمونه آماری به تعداد208 نفر بوده اند. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها مشحص شد که نگرش این دبیران پیشرفت گرایی می باشد ...