عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اين رساله در مورد اقدامات ، آراء و افكار سياسي خواجه نصير الدين توسي مي باشد . وي از انديشمندان بزرگ شيعه مذهب قرن هفتم ه. ق بود ، که در اواخر دوران عباسيان و اوايل حكومت مغولان مي زيست . خواجه توسي نخستين فردي بود كه فلسفه و كلام را به طور وسیعی در هم آمیخت. وي علاوه بر نبوغي كه در علم كلام و فلسفه داشت ، در منطق ، هيأت و نجوم ، رياضيات ، طب ، جغرافيا ، تفسير ، فقه و ... نيز يكي از نوابغ عصر خود به شمار مي آيد. اين پژوهش را با اين سوال كه حكمت و مصلحت در اقدامات و انديشه س ...

پژوهش حاضر که با هدف بررسی توزیع اجتماعی نگرش‌های سیاسی نوگرا و سنت‌گرا در شهر یزد انجام شد به سنجش رابطه بین متغیرهای اجتماعی مختلف از جمله سن، جنس، وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دینداری، وسایل ارتباط جمعی، مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی با نوع نگرش سیاسی پرداخته است. روش تحقیق به لحاظ اجرا، پیمایشی، به لحاظ معیار هدف، کاربردی و به لحاظ معیار زمانی مقطعی بوده است. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد ...

فرهنگ سیاسی جنبه‌ای از فرهنگ به معنای عام را شامل می‌شود که به خلقیات، ارزش‌ها، گرایش‌ها، نگرش‌ها، احساس و جهت‌گیری‌های سیاسی نسبتاً پایدار اعضای یک جامعه اشاره دارد که الگوی رفتار سیاسی آنان را تا حد زیادی تعیین می‌کند. این مفهومامروزه در تبیینرفتار سیاسی، ساختار سیاسی، تحولات و رخدادهای سیاسی اهمیت ویژه‌ای یافته است و لذا انجام پژوهش‌های علمی در جهت شناخت فرهنگ سیاسی جامعه و عوامل اثرگذار بر آن در سطوح مختلف از جمله ضرورت‌های پژوهشی پیش روی حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی است. ...

برای رسیدن به اهداف بلند علم و دانش، نیاز است که در بخش‌های مختلف، تحقیق و پژوهش صورت گیرد تا باشد راه حل‌های برای بهبود وضعیت جامعه بشری با استفاده از راه کارهای علمی و پژوهش ارایه گردد. این تحقیق به هدف دریافت نقش رادیوهای برون‌مرزی در توسعه سیاسی افغانستان تدوین گردیده است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه، نظریات و افکار قشرنخبه و فعال جامعه افغانستان(دانشجویان) نسبت به تأثیرگذاری رادیوهای مورد بررسی در توسعه سیاسی این کشور می‌باشد. نتیج ...

در جامعه اسلامی قرآن کریم اصلی ترین منبع برای سیاستگذاری و تعیین خط مشی است و اصول و خط مشی های کلان جامعه باید از قرآن استخراج و برای تعیین خط مشی های عمومی از آنها بهره جست و خط مشی های عمومی باید در راستای خط مشی های مستخرج از قرآن تعیین گردد.در این رساله به دنبال این هستیم که خط مشی های سیاسی قرآن را استخراج کرده با استفاده از آراء تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی و با بهره گیری از الگوی آقای دکتر سیدمهدی الوانی آنها را طبقه بندی کرده و بیان کنیم.بر این اساس خط مشی ها را ب ...

این پژوهش برآنست تا پس از معرفی جایگاه حقیقی نهضت آزادی و نهضت اسلامی در تاریخ معاصر کشور، ضمن بازخوانی اختلافات میان نهضت آزادی و نهضت اسلامی، ریشه‌های سیاسی و فکری‌ای که شکاف میان آنان را موجب گشته است را تبیین نماید. سئوالات پژوهش حاضر به شرح زير مي‌باشد: چه عواملی باعث گسست میان نهضت آزادی و نهضت اسلامی ایران شدند؟ گرایشات نهضت آزادی در چه بستر تاریخی نضج یافته است؟ رویدادهای ادوار حیات مهندس بازرگان چه تاثیری در پیدایی این گرایشات داشته است؟ مواضع نهضت آزادی در قبال تطور ...

دموکراسی امروزه به عنوان نوع رژیم سیاسی که اقبال فراوانی در سرتاسر جهان به آن وجود دارد شناخته شده است. اکثر مردم در بیشتر نقاط جهان آن را به عنوان نوع اداره مطلوب جامعه می انگارند. نظریات زیادی در باب چگونگی دستیابی به یک نظام دموکراتیک مطرح گردیده است ، اما سمت و سوی نظریات متاخر بیشتر به سوی اهمیت نگرش های ذهنی و فرهنگی افراد در ارتباط با دموکراسی، که به اصطلاح فرهنگ سیاسی دموکراتیک گفته می شود سوق پیدا کرده است. در این مقاله با استفاده از داده های موج پنجم پیمایش جهانی ا ...

یکی از مهمترین مساله هایی که روشنفکران و روشنفکران دینی در صدد پاسخگویی به آن هستند، مساله ما وغرب است که پیشینه آن به زمان مواجهه و برخورد ایران با تمدن غرب ومدرنیته بازمیگردد.در این پژوهش سعی شده است که ما و غرب و به عبارتی دقیقتر مبحث سنت و مدرنیته به عنوان یکی از دغدغه هایی فکری جامعه روشنفکری از دیدگاه دکتر علی شریعتی به عنوان یک روشنفکر دینی بررسی شود.شریعتی ضمن نقد غرب،تاریخچه روشنفکری در ایران را بررسی کرده و کارویژه روشنفکران را مشخص میکند و در نهایت راهکار خود را در ...

رفتار سیاسی شهروندان اشکال و انواع متنوعی دارد، در این میان رفتار انتخاباتی یکی از مهمترین ، متداول ترین و معقول ترین شکل رفتار سیاسی در تمامی جوامع، بویژه جوامع مردمسالار است با این حال کم و کیف رفتار انتخاباتی شهروندان در هر جامعه ای متاثر سنت های تاریخی ، فرهنگی ،سیاسی و... متفاوت می باشد. این ویژگی ها در زمانها و مکانهای مختلف، تأثیرات متفاوتی بر نتایج انتخابات باقی می‌گذارند. نگاهی به انتخابات برگزار شده پس از انقلاب اسلامی گویای اهمیّت و برجستگی دو انتخابات ریاست جمهوری ...