عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روابط دختر و پسر بعنوان یک رفتار اجتماعی و فرهنگی در جامع? ما پدیده ای تقریبأ جدید است. با توجه به مسائل و مشکلاتی که این پدیده برای گروه های مختلف اجتماعی ایجاد کرده ، نگرانی هایی را در سطوح مختلف اجتماعی دامن زده است. این پژوهش با دو هدف بررسی نگرش دختران دانش آموز نسبت به رابطه با جنس مخالف و نیز بررسی عوامل موثر (فرهنگی – اجتماعی) بر این نگرش انجام شده است. جامعه آماری دختران پایه سوم دبیرستان در منطقه 13 آموزش و پرورش که تعداد 381 نفر به شیوه نمونه گیری سهمیه ای انتخا ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش بازخوانی بر پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و نگرش در درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان سال اول متوسطه شهر همدان می باشد. پژوهش حاضر به صورت آزمایشی با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام گرفت به این صورت که از بین مدارس شهر یک کلاس 25 نفری از دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه دبیرستان حجه فروش به عنوان گروه آزمایش انتخاب گردید و هم چنین یک کلاس 25 نفری از دانش آموزان دختر پایه اول همین دبیرستان به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد که با تدریس معل ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر شیو? پخش فیلم آموزشی جغرافیا بر میزان یادگیری یادداری و نگرش به درس دانش‏آموزان دختر شهرستان ملایر در سال تحصیلی 93-1392 انجام شد. به این منظور چهار کلاس از مدارس راهنمایی دولتی دخترانه شهرستان ملایر به روش هدفمند انتخاب شد. آزمودنی‌ها به طور تصادفی در چهار گروه نمایش فیلم قبل(27 نفر)، ضمن( 26 نفر)، بعد(26 نفر) از تدریس و گروه بدون پخش فیلم(31نفر) تقسیم شدند. فیلم‏آموزشی جغرافیا تدوین شده توسط آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان به شیوه‌های فوق به مدت ...

به سبب اهمیت همه جانبه‌ای که اثر بخشی نقش دارد چگونگی توجیه و یا تغییر انتظارات مربوط به نقش نیز از اهمیت برخوردار است. تحقیق پیمایشی حاضر به منظور بررسی انتظارات نقش مدیر از دیدگاه مدیران دبیران و دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شاهرود و مقایسه آن با عملکرد فعلی مدیران صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، دبیران و دانش‌آموزان دوره متوسطه تشکیل می‌دهند نمونه شامل 12مدیر د ر12دبیرستان متوسطه نظری 100معلم در رشته‌های مختلف در دبیرستانهای نظری و 284 دانش آموز سال سو ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی بهزیستی درمانی در کاهش اضطراب، افسردگی، استرس و بهبود نگرش های ناکارآمد، و افزایش بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر پایه ی دوم یک دبیرستان دولتی، در منطقه ی 2 آموزش و پرورش شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. به منظور انجام این پژوهش تعداد 30 نفر از 200 نفر دانش آموز پایه ی دوم این دبیرستان، که نمره ی آنها بالاتر از نقطه ی برش مقیاس نگرش های ناکارآمد(DAS) ویزمن و بک(1978)، مقیاس افسردگی ...

مهارت نوشتاری و شفاهی هر دو از مهارت های تولیدی زبان می باشند و به علت وجود یک سری اجزاء مشترک ، بسیار مرتبط به یکدیگر می باشند، اما با این وجود تلاش بسیار کمی در جهت شناخت تأثیر این دو مهارت بر یکدیگر، خصوصاً تأثیر مهارت نوشتاری بر روی مهارت گفتاری صورت گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تمرین مهارت نوشتاری به صورت کنترل شده بر روی مهارت شفاهی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی پرداخته است. به این منظور پنجاه و دو نفر از زبان آموزان سطح مقدماتی در چهار کلاس در یکی از ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی برنامه درسی قصد‌شده و تجربه‌شده کتاب‌های دین و زندگی دوره‌ی متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان است طرح این تحقیق، کیفی با خصوصیت غیر پیدایشی که به سمت پیدایشی سوق پیدا می‌کند است. تحلیل محتوای آن قیاسی و با رویکرد توصیفی- تفسیری است. برای جمع‌آوری اطلاعات، علاوه بر مراجعه به کتاب راهنمای معلم دین و زندگی از مصاحبه نیمه سازمان یافته با معلمان (اهداف قصدشده کتاب‌های دین و زندگی) و دانش‌آموزان (اهداف تجربه‌شده کتاب‌های دین و زندگی) استفاده شده است. در ...

هدف این پژوهش، پیش‌بینی سبک تدریس از طریق ادراک از خوش‏بینی علمی معلم و دانش‌آموز و همچنین مشخص کردن رابطه مولفه‌های میان این دو متغیر است. به منظور آزمودن سوالات پژوهش از بین دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول مقطع متوسطه‌ شهر بیرجند در سال تحصیلی 93-92، نمونه‌ی با حجم 300 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شد. بدین صورت که از میان 16 دبیرستانی که دارای پایه‌ی اول بودند، تعداد 10 مدرسه را به صورت تصادفی انتخاب کرده و در هر مدرسه به طور تصادفی یک کلاس ...

با توجه به دشواری درک خواندن دانش‌آموزان و نبود برنامه مشخص برای بهبود درک خواندن آن‌ها، در این پژوهش، سودمندی برنامه طراحی شده بر اساس نظریه سازایی‌گری اجتماعی و روش‌های پرسش از نویسنده، درک‌خواندن سه‌ وجهی- تحلیلی، آفریننده و عملی- و راه‌کارهای انگیزشی در افزایش درک خواندن و انگیزش خواندن ‌دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی بررسی شد. به این منظور 71 دانش‌آموز پسر پایه دوم راهنمایی دو کلاس یک مدرسه راهنمایی به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه گماشته شدند. برنامه طراحی شده ب ...