عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حاشیه‌نشینی تجلی نابرابری اجتماعی- اقتصادی در زمینه عدم تعادل در توزیع متناسب امکانات و منابع جامعه است و یکی از مهم‌ترین مسائل شهری محسوب می‌شود.در حال حاضر شهر سنندج دارای مناطق حاشیه‌ای فراوانی است که جمعیت زیادی از شهر را نیز در خود جای داده است و میزان حاشیه‌نشینی در این شهر سه برابر میانگین کشوری است و 53 درصد جمعیت حاشیه‌نشین این شهر تنها در 15 درصد از مساحت (نقاط حاشیه) اسکان یافته‌اند. با توجه به این میزان از حجم جمعیت ساکن در این مناطق و عنایت به این مهم که مناطق حا ...

مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین نوع نگرش مردم نسبت به جانبازان و معلولین در سطح اردبیل می باشد. روش تحقیق از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه مردم 18 سال به بالا شهر اردبیل که به تعداد 285000 نفر بود و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر، میزان نمونه آماری این تحقیق را تشکیل داد که تنها 354 پرسشنامه به طور کامل جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به روش تصادفی انتخ ...

هدف مقاله حاضر، بررسی علل جامعه شناختی موثر بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان 15 سال و بالاتر شهرستان خرم آباد می باشد که برای تبیین مساله و تعیین چارچوب نظری از دیدگاه های جامعه شناسی مرتبط استفاده و فرضیات از آن استخراج شد. این تحقیق به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد است جمعیت آماری در این تحقیق، تمام شهروندان بالای 15سال شهرستان خرم آباد می باشد، که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. از لحاظ زمانی این پژوهش در سال 1392-1393اجرا شده است. ن ...

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین عوامل فرهنگی و اجتماعی و میزان گرایش به حفظ محیط زیست در بین شهروندان شهر خلخال انجام شده است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از نظریه‌های؛ همبستگی اجتماعی امیل دورکیم، نظریه نظام کنشی تالکوت پارسونز، شبکه‌های مشارکت مدنی رابرت پاتنام، اعتماد نهادی آنتونی گیدنز، تعلق اجتماعی به محل جنیفر کراس و ساختار ذهنی پیر بوردیو، استفاده شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و نمونه آماری شامل 379 نفر از شهروندان بالای 15 تا 75 سال شهر خلخال است که به روش نمو ...

داغ ننگ پدیده‌ای است ساختگی و وابسته به زمان و مکان، فشار اجتماعی موذیانه‌ای که جامعه بسته به فرهنگ مسلط آن را خلق و بر پیشانی کسانی می‌زند که از هنجارهای مرسوم جامعه تجاوز کرده‌اند. توجه بیش از حد به نقش ازدواج در جامعه‌ی ما، به ویژه در مناطقی که ارزش‌های سنتی و مردسالارانه هنوز تاثیرگذار است، برای هویت یابی زنان، منجر به قرار گرفتن دخترانی که از سن مطلوب ازدواج از نگاه جامعه گذر کرده‌اند در معرض داغ ننگ ناشی از تجرد می‌شود. این پژوهش ابتدا با هدف رسوخ به بطن دنیای دختران ...

در دنیای امروز، اینترنت منشا تحولات گسترده‌ای در تمام عرصه‌ها شده است، یکی از این تحولات که در عرصه اطلاع‌رسانی و ارتباطات رخ داده، روزنامه‌نگاری آن‌لاین می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پنج انگیزه آگاهی از اخبار جاری، جستجوی اطلاعات خاص، جستجوی اخبار به‌روزرسانی‌شده، سرگرمی و عادت در مخاطبان روی نگرش آن‌ها نسبت به روزنامه قدس آن‌لاین صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را 2771 نفر از مخاطبان روزنامه قدس آن‌لاین در بهمن ماه سال 1392 که پست الکترونیکی آن‌ها در دسترس بود ...

سیمین دانشور (متولد 1300 ه.‌ش) نخستین زن داستان‌نویس نوپرداز ایرانی است که از او تعداد زیادی رمان و داستان کوتاه به یادگار مانده است. سبک عمده‌ی او رئالیسم است. داستان‌های کوتاه او نمایانگر اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی معاصر است که او در آنها بعضأ به صورت نمادین به نقد این اوضاع و انتقاد از آنها پرداخته است. اغلب این داستان‌ها روایتگر حقایقی تلخ از زندگی مردمی است که از یکسو وارث سنت‌های دست و پا گیر و ناکامی‌ها و عقب‌افتادگی‌های تاریخ گذشته‌ی خود هستند و از س ...

تلفن همراه از پدیده های نوظهور و دنیای الکترونیک می‌باشد که در چند دهه اخیر به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی، جایگاه ویژه ای در میان افراد جامعه پیدا کرده است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با میزان بهره‌مندی شهروندان از تلفن همراه در شهر یزد انجام شده است. جامعۀ آماری، این پژوهش را جمعیّت 65-16 سال، شهر یزد تشکیل داده است که بر اساس سرشماری سال( 1390)، 550904 نفر بوده و بر اساس فرمول کوکران 384 نفر آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. تکنیک اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشن ...

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه نقش جهت گیری اجتماعی و خودکنترلی در فعل اخلاقی با توجه به نقش میانجی نوعدوستی و معنویت بود. در راستای هدف مذکور، 407 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه ی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه لوزیر، پرسشنامه جهت گیری بین فردی، مقیاس خودنظارتی، و پرسشنامه محقق ساخته برای معنویت و نوعدوستی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد ...