عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2515

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف عمده پژوهش بررسی نگرش والدین و معلمان در باب اثربخشی عملکرد انجمن اولیاء و مربیان مدارس دولتی مناطق شهری شیراز است نگرش در این باب بوسیله مقیاس نگرش که توسط محقق تهیه شده است ارزیابی شد پاسخگویان 34 گویه در مورد عملکرد انجمن اولیاء و مربیان را بر روی یک طیف 5 نقطه‌ای لیکرت ارزیابی کردند. روائی مقیاس از طریق محاسبه ضریب همبستگی هر گویه با مجموع گویه‌ها تعیین شد. پایائی (بازآزمائی) مقایس 82 درصد و پایائی از طریق بکارگرفتن ضریب آلفا 97 درصد بدست آمد. در بخش نهائی تحقیق نگرش ...

این پژوهش که در زمینه نگرش و آشنائی معلمان پایه اول معلمان ابتدائی در هشت منطقه آموزشی استان بوشهر با مفاهیم و روش تدریس دروس فارسی، علوم، ریاضی، هنر و دینی و قرآن صورت گرفته، تعداد 356 نفر از معلمان بوسیله دو پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از آزمونهای T مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون‌مجذور کای اطلاعات ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، خلاصه‌ای از نتایج بدست آمده به شرح زیر است . -1 بین آشنایی با مفاهیم و روش تدریس تمام دروس پایه اول غیر از درس فارسی ارتباط ...
نمایه ها:
نگرش | 
معلم | 
پایه 1 | 

در ایران، رادیو هنوز هم به عنوان ابزاری که می‌تواند در جهت آموزش و اشاعه اخبار و رویدادهای علمی، فرهنگی و نیز پرکردن اوقات فراغت کاربرد داشته باشد، موارد استفاده زیادی دارد. توجه به نظر مخاطبان و انتظارات آنها و نیز نحوه نگرش آنان به این رسانه، از مواردی است که می‌تواند در جهت کارائی و بالابردن میزان مطلوبیت آن مفید باشد. به طور کلی هدف از این بررسی، مقایسه روند کاهش با افزایش نگرش شنوندگان رادیو نیست . برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران و عوامل فردی موثر بر این ...

در تحقیق حاضر به منظور گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق- در شهر اراک- و با هدف شناسایی، گونه‌‌های مختلف نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق و تغییر احتمالی نگرش آنان، نسبت به طلاق و علل احتمالی مرتبط با این تغییر نگرش، سوال های اصلی تحقیق عبارت بودند از: 1- نگرش زنان مطلقه به طلاق چند گونه است؟2- آیا نگرش زنان مطلقه به طلاق تغییر کرده است؟3- تغییر نگرش احتمالی زنان مطلقه به طلاق با چه عواملی می تواند مرتبط باشد؟. در جهت پاسخ گویی به این سوالات با استفاده از روش تحقیق کیفی و ...

کارآیی و اثربخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه‌ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی بستگی دارد. شناخت عوامل موثر بر رضایت شغلی کمک شایانی به مدیران در زمینه شناسایی نیازهای مختلف کارکنان و در نتیجه آگاهی از رضایت یا عدم رضایت آنها می‌نماید که مقصود همان بررسی عوامل محرک درونی فرد است که به موجب آن فرد وادار به انجام کار یا رفتاری می‌گردد که جهت‌دار و در راستای افزایش کارآیی او و در نهایت اثربخشی سازمان خواهد بود. موضوع زمانی بارز می‌شود که در تشخیص این نیازها بین ...

فرهنگ پدیده ای فراگیر ، گسترده و زیربنای توسعه هر جامعه ای است. بررسیهای فرهنگی از جمله مطالعاتی است که بدلیل گستردگی موضوع بایستی همیشه تحدید گردد، چرا که پرداختن به تمام عناصر فرهنگی کارگسترده و زمان براست. با توجه به تعاریفی که (بیش از 400 تعریف )تاکنون از فرهنگ شده ، در می یابیم یکی از عناصر مهم و شاید مهمترین آن دین و باورهای دینی است. به نحوی که بسیاری فرهنگ و دین را مانند صورت و محتوا می دانند که براساس ، صورت دین، فرهنگ و محتوای فرهنگ ، دین است . ضرورت شناخت باورها و ...

طرح سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مردم تهران در قبال بیماریهای ایسکمیک قلب و عروق در جهت پاسخ به احساس نیاز روزافزونبه حرکت در مسیری که نهایتا منجر به کاهش بروز و شیوع بیماریهای قلبی در کشور ما گردد طراحی و اجرا گردید. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی از اهمیت، نحوه گرفتاری در سکته، علائم، عوامل خطرساز و روشهای پیشگیری از بیماریهای ایسکمیک قلبی و عملکرد در زمینه چک آپ، پیشگیری و علائم بیماریهای ایسکمیک قلبی در افراد تهرانی 69-16 ساله می باشد . این طرح یک سنجش توصیفی است کع ت ...

نتایج بررسی نحوه نگرش پاسخگویان از جنبه‌های مختلف نسبت به اخبار سیما نشان می‌دهد که در مجموع نگرش 50 درصد از پاسخگویان نسبت به اخبار مطمئن و واقعی سیما در حد "خیلی مثبت و مثبت " و نگرش 50 درصد در حد "خیلی منفی و منفی"، نگرش 76 درصد از کل پاسخگویان نسبت به "نحوه ارئه اخبار ا سیما" در حد "خیلی مثبت و مثبت " و نگرش 26 درصد در حد "خیلی منفی و منفی"، نگرش 50 درصد از پاسخگویان نسبت به "اخبار خارجی سیما" در حد "خیلی مثبت و مثبت " و نگرش 50 درصد در حد "خیلی منفی و منفی ...

بیماری سرطان علیرغم دهها سال تحقیقات مستمر هنوز یک معضل بزرگ در جهان به شمار می رود . سرطان گردن رحم چهارمین سرطان شایع در زنان است . لذا لازم است که زنان با آموزش صحیح از طریق موثرترین شیوه آموزش با اصول پیشگیری از سرطان گردن رحم و اهمیت تشخیص زود رس آن آشنا شده و در برنامه های غربالگری شرکت فعال داشته باشند . این بررسی به منظور تاثیر دو روش مختلف آموزشی بر آگاهی ، نگرش و عملکرد دبیران زن در زمینه پیشگیری از سرطان گردن رحم در شهر تبریز در سال 1378 انجام شده است . این پژوهش ...