عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 542

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تحقیق حاضر به منظور گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق- در شهر اراک- و با هدف شناسایی، گونه‌‌های مختلف نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق و تغییر احتمالی نگرش آنان، نسبت به طلاق و علل احتمالی مرتبط با این تغییر نگرش، سوال های اصلی تحقیق عبارت بودند از: 1- نگرش زنان مطلقه به طلاق چند گونه است؟2- آیا نگرش زنان مطلقه به طلاق تغییر کرده است؟3- تغییر نگرش احتمالی زنان مطلقه به طلاق با چه عواملی می تواند مرتبط باشد؟. در جهت پاسخ گویی به این سوالات با استفاده از روش تحقیق کیفی و ...

این پژوهش با عنوان رابطه‌ی استفاده از اینترنت با نگرش‌های فرهنگی، اخلاقی و مذهبی اسلامی است. روش پژوهش توصیفی، همبستگی، از نوع پیمایشی کاربردی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه خوارزمی تهران واحد پردیس کرج تشکیل می‌دهند. به منظور انجام پژوهش حاضر 496 نفر از دانشجویان این دانشگاه، به عنوان گروه نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی است بدین ترتیب که از بین دانشجویان دختر تعداد 336 نفر و از بین دانشجویان پسر 160 نفر به طور تصادفی انت ...

از آغاز قرن بیستم تاکنون در سراسر دنیا نزدیک به سه دهه امید به زندگی در هنگام تولد افزوده شده است. در حال حاضر ۵۹۰ میلیون نفر افراد ۶۰ سال و بالاتر در جهان وجود دارد و انتظار می رود در طی ۲۵ سال آینده این رقم به بیش از ۱۲۰۰ میلیون نفر برسد که بیانگر رشد صد درصدی در این گروه سنی است. رشد تعداد افراد سالمند به قدری قابل توجه است که به عنوان انقلاب ساکت توصیف شده است. در حال حاضر هرم سنی جمعیت ایران در حال انتقال از جوانی به سالخوردگی است. تا پایان ربع اول قرن پانزدهم هجری شمسی ...
نمایه ها:
نگرش | 
زنان | 
شيراز | 

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش زنان به نابرابری جنسیتی میان دو قوم کُرد و غیر کُرد انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان 20 تا 50 سال کُرد و غیرکُرد می‌باشند و حجم نمونه پژوهش به شیوه خوشه ای طبقه ای تصادفی بر اساس جنسیت زن 300 نفر که از این تعداد 150 نفر کُرد و 150 نفر غیرکُرد انتخاب شدند. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه عقاید قالبی جنسیتی ،پرسشنامه ایدئولوژی مردسالار ،پرسشنامه نقش جنسیتی، پرسشنامه جامعه ...

چکیده: این پژوهش در راستای بررسی عوامل موثر بر نگرش نسبت به خشونت در جوانان پسر 18 تا 29 سال در شهر عنبرآباد، انجام‌شده است. در این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شد،341 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و با ابزار پرسشنامه به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته شد. در این پژوهش از تئوری های آنومی ویلیام گود، نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، نظریه ناکامی منزلتی کوهن، نظریه بی سازمانی شاو و مک کی، نظریه یادگیری اجتماعی باندورا، نظریه همنشینی افتراقی ساترلند، نظریه محرومیت نسبی تد ...
نمایه ها:
نگرش | 

افزایش فوق العاده استفاده از کامپیوتر درهمه ابعاد زندگی، به ویژه آموزش، معلمان را وادار کرده تاازاین تکنولوژی درفرایند تدریس استفاده کنند و آن را به عنوان یک ضرورت درکلاسهایشان درنظربگیرند. هدف پایان نامه حاضر، بررسی نگرش دانش آموزان و دبیران درباره روش یادگیری به کمک کامپیوتر و سپس مقایسه آنها در مدارس و زبانکده ها بود. برای تحقق این هدف، ۴۰۰ دانش آموز و ۲۰۰ معلم زبان بصورت تصادفی ازمدارس وزبانکده های استان خوزستان انتخاب و سپس ازآنهاخواسته شد تا به سوالات بامقیاس پنج گزینه ...

از اهداف مهم این مطالعه بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد داروسازان شاغل در داروخانه در شهر تهران در مورد بهداشت و سلامت دهان و دندان و محصولات مرتبط به آن بوده است. جهت بررسی میزان دانش و نگرش، از پرسشنامه هایی استفاده شده است که روایی آن ها توسط خبرگان آشنا با موضوع و متخصصان داروسازی و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 6 / 0 ( 792 / 0( تأیید شده است و جهت بررسی میزان عملکرد از سناریوهای از قبل طراحی شده که توسط چندتن از اساتید داروسازی تأیید شده بود، استفاده شده ...

این پژوهش به بررسی و مطالعه نگرش‌ها و رفتارهای زنان در زمینه نابرابری‌های جنسیتی در شهر همدان و رابطه‌ی آن با سرمایه اجتماعی، در سال 1390 می‌‌پردازد. نگرش‌جنسیتی زنان در سه بعد احساسی، شناختی و رفتاری سنجیده شده است. هم‌چنین به منظور تبیین پدیده‌ی مورد بررسی از نظریه‌های مختلفی از جمله نظریه‌های منابع و ستیز و تئوری‌های فمینیستی استفاده شده است. از سوی دیگر ابعاد شناختی و رفتاری نگرش و در نهایت تاثیر‌گذاری آن بربعد احساسی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای نشان دادن رابطه سرمای ...

هدف پژوهش حاضربررسی تاثیرتعامل معلم- دانش آموز و نگرش ریاضی برموفقیت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی می باشد. شرکت کننده‌گان پژوهش شامل400 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر؛ (200دختر ، 200پسر) ، مقطع اول دبیرستان‌های شهر شیراز بوده اند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسش نامه نگرش‌سنج ریاضی( ایکن، 1985)، و پرسش نامه تعامل معلم - دانش‌آموز ( لوی، هوی مایرز،1993) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ورگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ابعاد رفتارمد ...