عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16996

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نگرش زیست محیطی دانش آموزان پایه سوم مقطع متوسطه شهر تهران استاد راهنما :‌ جناب آقای دکتر امیر ملکی استاد مشاور :‌ جناب آقای دکتر شبیری دانشجو : فرزانه اسماعیلی شهریور 1388 تقدیر و سپاس قبل از هر کس خدای را سپاس که با همه نا توانی هایم یاریم نمود که این مسئولیت را به پایان برسانم. و تقدیر به عمل می آورم از مقام والای ...
نمایه ها:
نگرش | 

پژوهش حاضر در زمینه بررسی اثرات نگرشهای شغلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان شرکت مخابرات شهرستان کرمانشاه می‌باشد که در سطح سه‌گانه مدیریت (سرپرستی)، تخصصی و اجرایی عملیاتی انجام گرفته است . نگرش‌های کارکنان نسبت به سه دسته عوامل درون شغلی، محیط شغلی و جبران خدمات مالی، در ارتباط با تمایل به ترک خدمت آنان مورد بررسی قرار گرفته است . تحقیق دارای سه فرضیه می‌باشد که عبارتند از: -1 تمایل به ترک خدمت مدیران (سرپرستان) بیشتر تحت تاثیر نگرشی منفی نسبت به عوامل محیط شغلی است . -2 تمای ...
نمایه ها:

هدف عمده پژوهش بررسی نگرش والدین و معلمان در باب اثربخشی عملکرد انجمن اولیاء و مربیان مدارس دولتی مناطق شهری شیراز است نگرش در این باب بوسیله مقیاس نگرش که توسط محقق تهیه شده است ارزیابی شد پاسخگویان 34 گویه در مورد عملکرد انجمن اولیاء و مربیان را بر روی یک طیف 5 نقطه‌ای لیکرت ارزیابی کردند. روائی مقیاس از طریق محاسبه ضریب همبستگی هر گویه با مجموع گویه‌ها تعیین شد. پایائی (بازآزمائی) مقایس 82 درصد و پایائی از طریق بکارگرفتن ضریب آلفا 97 درصد بدست آمد. در بخش نهائی تحقیق نگرش ...

با توجه به آنکه احساس پرستاران مبنی بر عدم بر خورداری از پایگاه اجتماعی مناسب از علل عمده نارضایتی شغلی به شمار می‌آید بررسی نظر عامهء مردم پیرامون نقش و ارزش پرستار و مقایسه آن با برداشت پرستاران مفید به نظر می‌رسد. در این پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه بسته به نظر سنجی از 2000 نفر از مردم و 816 نفر از پرستاران شهر اصفهان اقدام شد. در بعد نگرش به نقش 64 درصد از مردم نگرش مثبت داشته در حالی که 37/5 درصد از پرستاران نگرش مردم را مثبت ارزیابی کرده‌اند. در مورد نگرش به ارزش پرس ...

این پژوهش که در زمینه نگرش و آشنائی معلمان پایه اول معلمان ابتدائی در هشت منطقه آموزشی استان بوشهر با مفاهیم و روش تدریس دروس فارسی، علوم، ریاضی، هنر و دینی و قرآن صورت گرفته، تعداد 356 نفر از معلمان بوسیله دو پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از آزمونهای T مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون‌مجذور کای اطلاعات ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، خلاصه‌ای از نتایج بدست آمده به شرح زیر است . -1 بین آشنایی با مفاهیم و روش تدریس تمام دروس پایه اول غیر از درس فارسی ارتباط ...
نمایه ها:
نگرش | 
معلم | 
پایه 1 | 

در ایران، رادیو هنوز هم به عنوان ابزاری که می‌تواند در جهت آموزش و اشاعه اخبار و رویدادهای علمی، فرهنگی و نیز پرکردن اوقات فراغت کاربرد داشته باشد، موارد استفاده زیادی دارد. توجه به نظر مخاطبان و انتظارات آنها و نیز نحوه نگرش آنان به این رسانه، از مواردی است که می‌تواند در جهت کارائی و بالابردن میزان مطلوبیت آن مفید باشد. به طور کلی هدف از این بررسی، مقایسه روند کاهش با افزایش نگرش شنوندگان رادیو نیست . برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران و عوامل فردی موثر بر این ...

بررسی نگرش جوانان به مصرف كالاهاي خارجي و رابطه آن با اشتغال زايي(كارافريني)در جوانان يزد ...

در تحقیق حاضر به منظور گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق- در شهر اراک- و با هدف شناسایی، گونه‌‌های مختلف نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق و تغییر احتمالی نگرش آنان، نسبت به طلاق و علل احتمالی مرتبط با این تغییر نگرش، سوال های اصلی تحقیق عبارت بودند از: 1- نگرش زنان مطلقه به طلاق چند گونه است؟2- آیا نگرش زنان مطلقه به طلاق تغییر کرده است؟3- تغییر نگرش احتمالی زنان مطلقه به طلاق با چه عواملی می تواند مرتبط باشد؟. در جهت پاسخ گویی به این سوالات با استفاده از روش تحقیق کیفی و ...

این پژوهش با عنوان رابطه‌ی استفاده از اینترنت با نگرش‌های فرهنگی، اخلاقی و مذهبی اسلامی است. روش پژوهش توصیفی، همبستگی، از نوع پیمایشی کاربردی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه خوارزمی تهران واحد پردیس کرج تشکیل می‌دهند. به منظور انجام پژوهش حاضر 496 نفر از دانشجویان این دانشگاه، به عنوان گروه نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی است بدین ترتیب که از بین دانشجویان دختر تعداد 336 نفر و از بین دانشجویان پسر 160 نفر به طور تصادفی انت ...