عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه ی کمّی تلاشی بود به منظور مقایسه ی تأثیر دو تکنیک "جزوه دان (پورتفولیو) یادگیری همراه با تفکّر" و "نگارش یادداشت برای گفتگو" بر صحّت گرامری نگارش و عملکرد کلی نگارش ایرانیان در حال فراگیری انگلیسی به عنوان زبان خارجه. شرکت کنندگان 60 نفر بزرگسال ایرانی فراگیر زبان انگلیسی عمومی بودند. آنها بر اساس عملکردشان در تست شماره ی 200 Bنلسون انتخاب شدند. قبل از شروع آموزش، پیش آزمون اجرا شد. هر جلسه شرکت کنندگان در گروه جزوه دان یادگیری همراه با تفکر، بر مطالب مطالعه شده، ...

بسیاری از تحقیقات انجام شده در حوزه ی "بلاغت مقابله ای" بر این نکته صحه گذاشته اند که افرادی که از نظر فرهنگی دارای نقاط اشتراک هستند، در نوشته های خود نیزالگوهای مشابهی را دنبال می کنند. بر این اساس، تحقیق حاضر کوشیده است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا زبان آموزان ایرانی نیز الگوهای مشابهی در نگارش مباحثه ای از خود نشان میدهند و آیا این الگوها در زبانهای اول و دوم آنها متفاوتند. الگوهای مشاهده شده در این تحقیق با توجه به پیشینه ی آموزشی شرکت کنندگان در نگارش که از آن با عنوا ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی در سه دانشگاه دولتی ایران (ارومیه، تبریز و تهران) از نظر ساختاری (میزان پیروی این پایان نامه ها از ساختارهای مورد پذیرش اغلب محققان و دانشگاه های جهان و نیز میزان پیروی از راهنما و دستورالعمل نگارش پایان نامه گروه آموزشی) می باشد. هدف دیگر این پژوهش مقایسه پایان نامه ها از منظر مشکلات مربوط به دستور زبان، سبک نگارش، محتوا و روش تحقیق است. پیکره پژوهش از 60 پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه شده به گروه های ...

نقش و سهم یادگیری مشارکتی در پرورش نگارش زبان دوم و مهارتهای تفکر انتقادی به خوبی نمایان است. بر اساس تئوری ویگوستکی، نگارش، نقش مهمی در درونی کردن تعاملات اجتماعی دارد. در ارتباط با مهارتهای تفکر انتقادی، استدلال شده است که دانش آموزان زمانی که از آنها خواسته شود در شرایط مشارکتی کار کنند نسبت به کار به صورت فردی قادر به انجام سطح بالاتر فکری هستند. با در نظر گرفتن مکتب ساختارگرایی اجتماعی به عنوان منبع ارجاع، مطالعه حاضر در صدد بررسی اثر یادگیری مشارکتی به وسیله بحث و گفتگو ...

این مطالعه تاثیرات فعالیت های خواندن با هدف نگارش و فعالیت های صرف نگارشی را بر نحوه نگارش زبان آموزان ایرانی بررسی میکند.به همین منظور پنجاه و دو نفر از دانشجویان سال دوم رشته زبان انگلیسی دانشگاه تبریز در یک گروه انتخاب شدند.به آنها دو فعالیت خواندن با هدف نگارش و دو فعالیت صرف نگارشی داده شد.سپس پرسش نامه ای حاوی بیست پرسش در مورد نظرات آنها نسبت به فعالیت خواندن با هدف نگارش داده شد.به نوشته های آنها نمره داده شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها آزمون تی و تحلیل همبستگی بکا ...

نوشتن پیچیده ترین ،سخت ترین ومهمترین مهارت زبان آموزی است .پس از نگارش ونگهداری آثار تاریخی وهنری بود که بشر وارد دنیای تمدن شد.در میان ما ایرانیان فن نگارش از دیرباز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است .اما امروزه بیشتر دانش آموختگان ما این مهارت را به خوبی نمی آموزند ودر نوشتن ناتوانند. در نظام آموزشی ما درس انشاء از پایه سوم دبستان آغاز می گردد وتا پایان دوره ی راهنمایی ادامه می یابد اما همین دانش آموزان پس از گرفتن دیپلم برای نوشتن یک درخواست کار ، یا نامه اداری دچار م ...

با هدف تعیین اثر برنامه ریزی پیش از انجام فعالیت زبانی بر نوشتار به زبان دوم، این مطالعه به بررسی دو نوع نگارش آموزشی و استدلالی تولید شده توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی تحت تاثیر دو شرایط برنامه ریزی انفرادی و گروهی پرداخته است. این پژوهش رابطه بین وضعیت برنامه ریزی، نوع فعایت زبانی وسطح مهارت زبانی را با توجه به سه جنبه تولید زبان (روانی ، پیچیدگی و صحت) مورد بررسی قرار داده است. صد و هشتاد و شش دانشجوی زبان انگلیسی به دو گروه تقسیم شدند. در هر دو گروه 10 دقیقه وقت به دا ...

با تغییر رويكرد نسبت به مهارت نوشتاری ، از رویکرد فراورده محور به رویکرد فرایند محور، زبان آموزان می بایست پیش نویس های متعددی بنویسند که هر کدام نیازمند بازبینی و بازخورد از سوی معلمان است. با ظهور رویکرد فرایندی نوشتار، بازخورد معلمان نسبت به نگارش زبان آموزا ن به موضوع جالبی برای تحقیق تبدیل شد. اگر چه تعداد قابل توجهی مطالعه در زمینه بازخورد نوشتاری معلمان انجام شده است، این مبحث همچنان موضوعی بحث برانگیز است. مطالعات انجام شده موضوعات گوناگونی ازقبیل نکات مورد توجه معلم ...

در این تحقیق به بررسی دو مفهوم خودتنظیمی و بازخورد تصحیح نگارشی در آموزش پرداخته شده است. خودتنظیمی رکن مهمی در استقلال دانش‌آموزان است که منجر به موفقیت‌های آموزشی آن‌ها می-گردد. اخیراً برخی از محققین به این موضوع دست یافتند که این ویژگی مهم در محیط‌های مجهز به تکنولوژی ارتقا و پرورش می‌یابد. محقق حاضر در این تحقیق به بررسی تأثیر استفاده از نرم افزار تصحیح نگارش به اسم Writing Planet بر یادگیری خودتنظیم فراگیران و تأثیر بازخوردهای آن بر پیشرفت نگارش فراگیران پرداخته است. جهت ...