عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استثمار و تبعیض، تاریخ انسانی را سیاه و نفرت بار ساخته است، نابرابری و عدم تساوی انسان با انسان در هر فرازی از تاریخ به شکل خاصی ظاهر شده، گاهی به صورت نظام غیر انسانی بردگی، گاه به شکل فئودالیسم، و گاهی زیر عنوان جنگ های مقدس مذهبی، و در قرون اخیر به صورت «ناسیونالیسم» رخ نموده است. در چند سده اخیر علم و پیشرفت های علمی نیز دیوارهای تبعیضی که انسان ها میان خود به علت های نژاد، رنگ پوست، زبان و ... چیده اند را ساختگی و پوچ دانسته و از نظر علمی دلیلی برای این گونه برتری جویی ه ...

در این نوشتار خاستگاه و ریشه وقایع قبل و بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا به ویژه در ایتالیا و آلمان که منجر به نظام های سیاسی فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم شد، مورد بررسی قرار گرفته است. نظام سیاسی فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم که دارای ویژگیهای مبارزه با دموکراسی و کثرت گرایی، در اقتصاد سرمایه داری است، با نظام تک گرا و تمامیت خواه سوسیالیسم به مبارزه برخاست. قداست بخشیدن فراوان به دولت و ملت منجر به میهن پرستی افراطی و نژادپرستی شد و تقویت روح جهانگشایی و توسعه طلبی زمینه اهمیت ب ...

هدف این تحقیق بررسی ومطالعه مضامین مختلف رمان سگ سفید نوشته ی رومن گری.در حقیقت ما می خواهیم در این پژوهش جنبه های مختلف زندگی این نویسنده ی یهودی فرانسوی تبار رابررسی کنیم.زندگی خصوصی فردی،اجتماعی وسیاسی و تاثیرات وارتباط هر یک در پیدایش این اثر اتوبیوگرافی تخیلی. این پایان نامه شامل سه بخش می باشد : فصل اول به زندگی واقعی نویسنده وجنبه سیاسی اجتماعی فردی اختصاص داده شده است و نقش خاطرات و تاثیرات هر یک از این جنبه ها در خلق این اثر.در این اثر تخیلی و واقعیت گرایی، نویسنده ...

از دیر باز مفهوم مرگ بی رنج به این معنا بوده است که افراد فرتوت و بیمار را بدون تحمل هیچ رنجی به زندگیشان خاتمه دهند. به نظر انسان گرایان، وظیفه پزشک کمک به بهبود بیمار است؛ ولی تعدادی این کمک را در نگهداری بیمار بیهوده می شمردند و وظیفه پزشک را تنها در تهیه زمینه مرگ بی رنج می دانستند. این دسته بیشتر نژاد پرستان بودند که به دنبال نژاد برتر و انسان ایده آل بودند و به تاسی از دیدگاههای نژاد پرستان و عقاید داروین، کارهای تحقیقاتی فراوانی در جهت اصلاح نژاد و نسل انجام دادند. آنا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

Racism is to behave someone unfairly or differently simply because they belong to a different ethnic community or have a different religion or nationality. Racism includes many different forms. These can includepersonal attacks of any kind, consisting of violence, written or verbal threats or insults, damage to property, including graffiti, inappropriate language, etc. Racism stems from anattitude that one ethnic community is superior to other communities. This can then take ...
نمایه ها: