عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مطالعه حاضر تنوع ژنتیکی درون سه جمعیت اسب کرد (کردی، کلهر و افشاری) و بین سه نژاد (عرب، کرد و عرب- کرد) با استفاده از دو جفت آغازگر ریز ماهواره‌اي (NVHEQ70 وHMS7) مورد بررسی قرار گرفتند. استخراج DNA به روش استخراج نمکی انجام گرفت. تمامی جایگاه هها در همه جمعیت‌ها کاملاً چند شکل بودند. تمام جایگاه‌ها در سطح (05/ 0> P) از تعادل هاردی واینبرگ انحراف نشان دادند. کمترین و بیشترین فاصله ژنتیکی (DA) بترتیب بین نژاد کردی با عرب – کرد (0/073) و نژاد کردی با عرب (0/243) بدست آمد. در ...

دو آزمایش به منظور مقایسه مصرف اختیاری و قابلیت هضم مواد مغذی شیر میش و جایگزین شیر تجارتی و اثرات تغذیه آنها و جیره های آغازین با سطوح مختلف کنسانتره بر عملکرد رشد، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، توسعه شکمبه، تولید پروتئین میکروبی، برخی فراسنجه‌های تخمیری شکمبه و متابولیت‌های خون بره‌های شیرخوار نژاد دالاق انجام گرفت. در آزمایش اول تعداد 8 راس بره نر ن‍ژاد دالاق 31 تا34 روزه به دو گروه 4 راسی تقسیم، داخل قفس‌های متابولیکی انفرادی نگهداری شده و به مدت دو هفته یک گروه با شیر می ...

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد پروار و خصوصیات لاشه آزمایشی بر روی 15 رأس بره نر نژاد بلوچی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و 5 تکرار در هر تیمار انجام گردید. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: 1- سطح 10% سبوس گندم 2- سطح 20% سبوس گندم 3- سطح 30% سبوس گندم. در جیره های 2 و3 سبوس گندم جایگزین جو و ذرت جیره شده بود. آزمایش به مدت 90 روز انجام شد. توزین دام ها هر دو هفته یک بار انجام می شد. به منظور اندازه گیری مستقیم قابلیت هضم ظاهری ...

در اين پژوهش ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و تكنولوژيكي، به ويژه اجزاء كازئين و رفتار انعقادي شير شتر بومي ايران در دو بوم نمود تركمن و بلوچي مورد مطالعه قرار گرفت. ميانگين مقادير (ميلي گرم در 100 ميلي ليتر) نيتروژن پروتئيني، نيتروژن كازئيني و نيتروژن پروتئين هاي آب پنير شير شتر به ترتيب 37/419، 06/338 و 31/81 بود. توزيع اندازه ميسل هاي كازئين در شير شتر به وسيله دستگاه آناليز كننده اندازه ذرات به روش پراش اشعه ليزر تعيين گرديد. نتايج نشانگر توزيع نسبتاً گسترده قطر ميسل ها با ميانگ ...

اطلاعات 852443 رأس گاو هلشتاین جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور بین سال‌های 1346 تا 1387، برای محاسبه ضریب هم‌خونی و اثر آن بر صفات تولیدی، تولیدمثل، شمار سلول‌های بدنی، آسان‌زایی و ماندگاری استفاده شد. میانگین ضریب هم‌خونی جمعیت 2/90 درصد بود که دامنه‌ای بین صفر تا 47/03 درصد داشت. نرخ هم‌خونی بین سال‌های 1369 تا 1387 برای گاوهای نر و ماده، به ترتیب، 0/15درصد و 0/22 درصد و بعد از سال 1378 بسیار بیشتر، به ترتیب، 0/22 درصد و 0/33 درصد برای گاوهای نر و ماده، بود. هم‌خ ...

مطالعه اخیر جهت تعیین شیوع عفونت ناشی از ویروس پاراآنفلوآنزا، در سگ‌های شهری و روستایی منطقه اهواز، انجام شده بود. سگ‌هایی شهری از بین سگ‌های ارجاعی (خانگی) به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه اهواز و سگ‌های روستایی از روستاهای اطراف انتخاب شده بودند. نمونه‌ ها از ترشحات تنفسی 172 سگ مبتلا به بیماری تنفسی، در فاصله خرداد ماه 1387 تا مهر ماه 1388 بدست آمدند. سگ‌های مورد مطالعه به دو گروه سنی (کمتر و بیشتر از 6 ماه) و بر اساس محیط نگهداری نیز به دو گروه (باز و بسته) تقسیم‌بندی شدند. ...

بیماری اسکراپی یک اختلال عصبی کشنده از خانواده انسفالوپاتی اسفنجی مسری در گوسفندان می باشد. این اختلال به دلیل تغییر ساختار پروتئین پرایون نرمال به فرم بیماری زای آن در سیستم عصبی مرکزی و شبکه لنفاوی می باشد. جهش در کدون های 136 (A و V)، 154 (R و H) و 171 (H، R و Q) در پرایون گوسفندی باعث وقوع این دگرگونی و ایجاد بیماری می شود. تحقیق حاضر به منظور شناسایی این جهش ها در سه جایگاه فوق الذکر در جمعیت گوسفندان نژاد زندی انجام گرفته است. برای این منظور از تعداد 100 رأس از گوسفندان ...

تنظیم فیزیولوژیکی تولید شیر تحت کنترل چندین ژن می باشد که ممکن است از ژن های مهم کاندیدا در تبیین تنوع ژنتیکی صفات اقتصادی مرتبط در حیوانات مزرعه ای به حساب آیند. وجود چند شکلی در این ژن های کاندید که با صفاتی خاص همبستگی نشان می دهند به عنوان جایگاه های کمی (QTL) در انتخاب به کمک نشانگر (MAS) مفید خواهند بود. در گاو شیری دو ژن کاندید مهم برای تولید و ترکیبات چربی شیر، جایگاه ژن های دی ‌آسیل‌ گلیسرول ‌آسیل کوآنزیم آ ترانسفراز و استروئیل کوآ دی استراز می باشند. نمونه های خون ا ...

هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان شیوع سرمی بروسلا کنیس در سرم سگ‌های شهری و روستایی شهرستان اهواز، در جنوب غرب ایران بود. در مجموع تعداد 218 نمونه سرمی به صورت تصادفی از سگ‌های شهری (102 نمونه) و روستایی (116 نمونه)، در طول سال‌های 87 – 1386 جمع‌آوری و با استفاده از روش ایمونوکروماتوگرافی (Anigen Rapid Canine Brucella Ab Test Kit, RB21-03) مورد آزمایش قرار گرفتند. سگ‌های مورد مطالعه به 2 گروه سنی (5 – 1 سال و بالای 5 سال) و بر اساس علائم بالینی (علائم مرتبط با بروسلوز نظی ...