عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 120

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به رقابتی شدن صنعت تلفن همراه لازم است شرکت‌های تولیدکننده این محصول عوامل رقابت‌پذیری مرتبط با این صنعت را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. یکی از عوامل اساسی رقابت‌پذیری، نوآوری و آمیخته مناسب بازاریابی می‌باشد. این پژوهش در راستای بررسی اثر جذابیت محصول به عنوان بُعد محصول آمیخته بازاریابی، نوگرایی برند به عنوان عامل رقابت‌پذیری و قیمت پولی به عنوان بُعد قیمت آمیخته بازاریابی، بر تصمیم خرید مشتریان به عنوان عامل تعیین کننده سهم بازار و یکی دیگر از عوامل رقابت‌پذیری ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی تطبیقی آموزه های تربیتی دو رویکرد نوگرائی و پسانوگرائی نسبت به فناوریهای آموزشی صورت گرفته است . یکی از مسائل پیچیده و مهمی که امروزه نظامهای آموزش _ تربیتی جهان معاصر با آن روبرو هستند ، مسئله فناوریهای آموزشی و نحوه کاربرد آن در نظام آموزشی است . گسترش فناوریها و نفوذ وسایل ارتباط جمعی به اعماق جامعه ، زندگی بشر را کاملاً متحول ساخته است . در این میان تعلیم و تربیت نیز دستخوش این تحولات شده است اما چنانچه می دانیم عرصه تعلیم و تربیت به دلیل پیچیدگ ...

پژوهش حاضر به بررسی نوگرایی در شعر فروغ فرخ‌زاد و آدونیس می‌پردازد. نوگرایی (مدرنیته) پدیده‌ای است که در عالم غرب اتفاق افتاد؛ و سبب دگرگونی عمیق در تمام ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی این جوامع گردید. برخورد دنیای غرب با جوامع شرق (ایران، لبنان و سوریه) عاملی تأثیرگذار در تغییر ساختارهای این جوامع بود که حاصل آن به وجود آمدن تحولات سیاسی- اجتماعی مشروطه و نهضت بود. میان شعر فارسی و عربی به دلیل برخورداری از پیوندهای دور و دراز تاریخی، بسترهای سیاسی و اجتماعی مشابه ...

با توجه به اهمیت خشنودی زناشویی در تحکیم و دوام خانواده، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نوگرایی و چشمداشت‌های مادی- معنوی وخشنودی زناشویی انجام گردید. در تدوین چارچوب نظری این پژوهش از نظریات روانشناختی و جامعه شناختی استفاده شده است. جامعه آماری محاسبه شده توسط فرمول کوکران ۳۷۸ نفر بود که جهت اطمینان بیشتر ۵۳۱ نفر متاهل (۳۶۴ زن خانه دار و ۱۶۷زن شاغل) ساکن شهر جیرفت با روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم (pps) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس رضایت زناشویی اینریچ، انتظ ...

نوگرایی نوعی خلاقیت است و این خلاقیت به معنی استعداد یافتن روابط نو، پیدایی روابط نوین و ترکیب‌های تازه و بازنمایی کیفیت‌های تازه‌ی معانی می‌باشد. نوگرایی در ادبیات، بیانگر گسستن از سنن و قراردادهای حاکم و ایجاد شیوه‌های تازه در نگرش به جایگاه انسان و نقش او در نظام هستی است. یوسف الخال شاعر، ناقد و روزنامه‌نگار لبنانی که از شخصیت‌های پیشگام در جریان نوگرایی شعر معاصر عرب محسوب می‌شود، خواستار تحول شعر عربی است، از این رو ضمن شورش علیه میراث کهن شعر عربی و تقلید از آن به همسو ...

نوگرایی به معنی طراحی آن چیزی است که سابقاً وجود نداشته است، و دارای ویژگی نو بودن و تازگی است، و از مهم ترین ویژگی های آن بیان مفهوم اجتماعی و فرهنگی زمانی است که در آن قرار دارد، که سبب شده برخی موافق و برخی نیز راه مخالفت با آن را در پیش گیرند، اولین ریشه های نوگرایی در ادبیات عرب را باید در ارتباط میان آن و ادبیات های دیگر با یکدیگر جستجو کرد؛ هرچند نوگرایی، به نوعی کنار گذاشتن سنت ها است، ولی به نوبه خود باعث ظهور شاهکار های متعددی در عرصه ادبیات شده است. ریشه های نو ...

مد پاسخی است به یک نیاز فطری که ما آن را به نام تنوع طلبی، زیبا خواهی، کمال جویی و نوگرایی می‌شناسیم. مد اتفاقی نیست که دیروز و امروز پدید آمده باشد، بلکه همیشه در طول تاریخ بشر بوده، هست و خواهد بود. وگرنه عادات، رفتارها، سنن و ظاهر انسان‌ها اکنون نیز به همان صورت باستانی و سنتی خود دست نخورده باقی می‌ماند.بی گمان یکی از خصوصیات انسانی میل به متفاوت بودن و تمایز از دیگران به خصوص در دوران نوجوانی و جوانی است و این در جلوه‌های انسانی به صورت خودنمایی، تنوع طلبی و نوگرایی بروز ...

هدف از این تحقیق بررسی زمینه‌های نوگرایی و موشکافیِ عوامل شکل‌گیری نقاشی مدرن ایران و بررسی ساختاری آثار با تحلیل عناصر شکلی آن است. البته با محوریتِ استفادۀ نقاشان نوگرای ایرانی از عناصر سنتی-ایرانی برای هویت‌بخشی به آثار خویش در عرصه‌های جهانی. برای نیل به این هدف مشخصا جنبش سقاخانه که مهم ترین و تنها جنبش نسبتا منسجم هنر نوگراست انتخاب شده و تعدادی از آثار شاخص این جنبش مورد بررسی قرار گرفته است. نظر نویسنده بر این بوده است که هنر نوگرای ایران متاثر از تحولات هنر غرب بوده ...

پژوهش حاضر که با هدف بررسی توزیع اجتماعی نگرش‌های سیاسی نوگرا و سنت‌گرا در شهر یزد انجام شد به سنجش رابطه بین متغیرهای اجتماعی مختلف از جمله سن، جنس، وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دینداری، وسایل ارتباط جمعی، مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی با نوع نگرش سیاسی پرداخته است. روش تحقیق به لحاظ اجرا، پیمایشی، به لحاظ معیار هدف، کاربردی و به لحاظ معیار زمانی مقطعی بوده است. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد ...