عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 122

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس از ظهور دنیای جدید به دنبال اکتشافات جغرافیایی، رفرم مذهبی، رنسانس و تشکیل سیاست اروپایی، مناسبات سیاسی جهان دچار تحولات گسترده ای گردید. اروپائیان با رویکردی جدید به علم توانستند به تکنولوژی دست یابند و به مدد قدرتی که به دست آوردند با جهان خارج روابطی گاه استعمار جویانه و گاه اتحادیگرانه برقرار کردند. نخستین دستاوردهای جدید دنیای غرب از سوی عثمانی که مرزهای مشترک گسترده ای با اروپا داشت به محک گذاشته شد و پیامد این برخورد تغییرات گسترده و دامنه داری در پهنه های سیاسی، اج ...

چکیده نوگرایی و مظاهر ان ، به عنوان پدیده ای فراگیر، حاصل تغییر و تحولاتی است که همه جوامع بشری را با چالشی بزرگ مواجه ساخته است.خانواده نیز نهادی اجتماعی است که تحولاتی را تحت تاثیر فرایند نوگرایی و ظهور مظاهر آن از جمله گسترش رسانه ها تجربه کرده است. سوالی که پاسخگویی به آن هدف اصلی این مطالعه را تشکیل می دهد این است که خانواده های شهر یزد چه تاثیری از نوگرایی و ظهور مظاهر آن در زمینه روابط درون خانوادگی خود پذیرفته اند؟ ایا این تاثیرات روابط خانوادگی را بهبود بخشیده است ی ...

یکی از موضوعات غالب در ادبیات توسعه بیش از 100 سال گذشته در بین جوامع غربی و غیرغربی مدرنیته و مدرنیسم بوده است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش به نوگرایی در بین دانشجویان می‌باشد. در این پژوهش که از نوع تحقیقات پیمایشی بوده، جمع آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه و تجزیه تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss انجام گرفت. واحد تحلیل دانشجو، و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز است. یافته‌های پژوهش، نشان داد بین متغیرهای مستقل ، رسانه‌های جمعی ، ...

پژوهش حاضر به بررسی نوگرایی در شعر فروغ فرخ‌زاد و آدونیس می‌پردازد. نوگرایی (مدرنیته) پدیده‌ای است که در عالم غرب اتفاق افتاد؛ و سبب دگرگونی عمیق در تمام ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی این جوامع گردید. برخورد دنیای غرب با جوامع شرق (ایران، لبنان و سوریه) عاملی تأثیرگذار در تغییر ساختارهای این جوامع بود که حاصل آن به وجود آمدن تحولات سیاسی- اجتماعی مشروطه و نهضت بود. میان شعر فارسی و عربی به دلیل برخورداری از پیوندهای دور و دراز تاریخی، بسترهای سیاسی و اجتماعی مشابه ...

نوگرایی نوعی خلاقیت است و این خلاقیت به معنی استعداد یافتن روابط نو، پیدایی روابط نوین و ترکیب‌های تازه و بازنمایی کیفیت‌های تازه‌ی معانی می‌باشد. نوگرایی در ادبیات، بیانگر گسستن از سنن و قراردادهای حاکم و ایجاد شیوه‌های تازه در نگرش به جایگاه انسان و نقش او در نظام هستی است. یوسف الخال شاعر، ناقد و روزنامه‌نگار لبنانی که از شخصیت‌های پیشگام در جریان نوگرایی شعر معاصر عرب محسوب می‌شود، خواستار تحول شعر عربی است، از این رو ضمن شورش علیه میراث کهن شعر عربی و تقلید از آن به همسو ...

هدف از این تحقیق شناسایی رابطه بین شاخص های نوگرایی(کمرنگی باورهای مذهبی،فردگرایی،استفاده از رسانه های جمعی و خطرپذیری) را با ملاکهای همسرگزینی بوده که با عنوان بررسی رابطه ارزشهای نوگرایی با معیارهای همسرگزینی به پهنه مطالعه کشانده شده است.رویکرد تکامل دیالکتیکی در قالب نظریه کنش متقابل نمادین با استفاده از برخورد و جدل میان «من» و «من اجتماعی» در یافته های مید و بلومر و همچنین بهره گیری از نظریه های گیدنز به عنوان مشهورترین نظریه پرداز مدرنیته در چهارچوب نظری به کار گرفته ش ...
نمایه ها:

در پژوهش حاضر سعی شده است به شناخت عوامل تأثیرگذار بر تغییر و نوگرایی در سبک زندگی زنان ایلامی توجه و مورد بررسی قرار داده شود. چارچوب نظری سبک زندگی برگرفته از نظریات گیدنز، بوردیو و زیمل و... است، البته در این پژوهش چون مورد تغییر و نوگرایی نیز مطرح است به نظریات نوسازی و فمینیستی نیز اشاره‌ای شده است. اهداف این پژوهش بررسی تأثیرات متغیرهای مستقل وضعیت اقتصادی و رفاه‌طلبی، رسانه‌ها و فضای مجازی، تحصیلات و خودآگاهی، تغییر ساختار فرهنگی، کمرنگ شدن روابط خویشاوندی، شاغل بودن و ...

در دو سده اخیر نوگرایی تمامی ابعاد زندگی مسلمانان را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از نتایج این نوگرایی بحران هویت بود. در رویارویی با نوگرایی، سنت گرایان آنرا نفی نمودند، در حالیکه نسل های جوان بصورت افراطی به آن روی آوردند. اینک ما می دانیم که هیچ یک از این دو رویکرد نمی تواند مناسب باشد. رویکرد سومی نیز در جهان اسلام بوجود آمد که خواهان تلفیق میان جنبه های مثبت تمدن مدرن با ارزشهای اسلامی بود. در حال حاضر یکی از مهمترین وظایف نظام آموزشی در جوامع اسلامی حل مشکل هویت است. بر ...

عمده نتایج حاصل عبارتند از : 1 - بین متغیرهای سن ، سواد ، تعداد اعضای خانوار ، میزان استفاده از رسانه های انبوهی ، میزان اطلاعات و آگاهی کشاورزان در مورد اهمیت بیمه و تیپ شخصیتی برونگرایی - درونگرایی با نوگرایی کشاورزان رابطه معنی داری حاصل نشده است . 2 - بین متغیرهای سابقه کشاورزی ، میزان زمین زیرکشت ، وسعت کل اراضی کشاورزی ، میزان ارتباط با کارشناسان و مروجین و صفات شخصیتی ( ریسک پذیری ، دوراندیشی ، اعتبار افراد نزد دیگران ، اجتماعی بودن ، توانایی تحمل شکستها و تاثیر پذیری ...