عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر واردات واسطه‌ای ایران طی دوره 89-1338 پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از داده‌های سالیانه، نرخ ارز واقعی محاسبه شده و رفتار واردات واسطه‌ای با بکارگیری الگوی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد در بلندمدت بین تقاضای واردات واسطه‌ای ایران و متغیرهای اصلی آن رابطه تعادلی وجود دارد؛ بطوریکه مطابق با تئوری با ارزش افزوده صنعت، رابطه مستقیم و با قیمت نسبی واردات و نرخ ارز واقعی، رابطه معکوس دارد. نتایج تابع واکنش آ ...

بخش کشاورزی بستر فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم است. طبق آمار بانک مرکزی سهم صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی در سال های 59 معادل 93 درصد و در سال 81 برابر با 33 درصد و در سال 88 به 19 درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور بوده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات محصولات بخش کشاورزی است. برای این منظور، نوسانات نرخ ارز به دو بخش قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی تقسیم شده است. افزایش در بخش غیرقابل پیش‌بینی به عنو ...

مجادله قابل توجهی در خصوص چگونگی تاثیر سیاست سود تقسیمی بر قیمت سهام و در نتیجه نوسانات قیمت سهام شرکت ها وجود دارد. در سال های اخیر تغییرات عمده ای در شاخص قیمت سهام به وجود آمد، به گونه ای که شاهد رشد چشمگیر این واحد در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. این رشد شرایط جدیدی در بازار به وجود آورد. این عامل انگیزه ای شد تا به بررسی اثر سود تقسیمی در شرایط مختلف بازار بر نوسانات قیمت سهام بپردازیم تا بدین صورت به رابطه ای میان شرایط مختلف حاکم بر بازار و تاثیر سیاست تقسیم سود بر ن ...

قرارداد های آتی کالا به عنوان یکی از ابزارهای مالی نقش بسیار مهمی در بازار مالی دارد. این نوع قرارداد علاوه بر داشتن اثر مصون سازی بر ریسک ناشی از تغییرات قیمت؛ به عنوان ارائه کننده اهرم مالی نیز هستند. در این قرادادها بدون داشتن کالا می توان در موقعیت معاملاتی فروش قرار گرفت. استراتژی مومنتوم و معکوس بر روانشناسی؛ رفتار جمعیت و جو بازار متکی است. استراتژی مومنتوم شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته تا دوره ی مشخصی از آینده نی ...

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی دارد. تاثیر قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت نشان می دهد که هم افزایش و هم کاهش قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت موثرند، اما تاثیر کاهش بیشتر از افزایش قیمت برآورد گردیده است. بنابراین می‌توان گفت که کاهش قیمت نفت منجر به رکود فعالیتهای اقتصادی در کشور می‌گردد. یعنی تعیین رونق و رکود اقتصادی کشور وابسته به یک متغیر برونزا می‌باشد که خارج از کنترل برنامه ریزان است. بررسی تأثی ...

انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید و از ضروری‌ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. از سوی دیگر به دلیل تأثیر سوء مصرف انرژی بر آلودگی هوا، برنامه ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و تولید، بررسی تغییرات مصرف انرژی و تعیین رابطه کمی و کیفی آن با نوسانات تولید چه در بلند‌‌مدت و چه در کوتاه‌مدت می‌تواند در تبیین سیاست‌های بخش انرژی کمک موثری کند. لذا هدف مطالعه‌ ...

این پژوهش رابطه بین نوسانات سود و قابلیت پیش بینی سود را بررسی می کند.انگیزه اصلی برای انجام این پژوهش این مسئله بوده که مدارک و شواهد جدید نشان می دهد که مدیران به صورت عمیقی باور دارند که نوسانات بالاتر سود باعث می شود که قابلیت پیش بینی سود کاهش یابد.تحقیقات انجام شده نشان میدهد عوامل اقتصادی و حسابداری نقش تعیین کننده ای در ایجاد نوسانات سود دارند.نوسان پذیری سود تفاوتهای قابل اتکایی را بر روی ثبات نسبی سود و پیش بینی آن تا 5 سال بعد را ایجاد می کند. در نظر گرفتن نوسانات ...

نقدشوندگی سهام به عنوان یکی از عناصر اصلی توسعه بازارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در این پژوهش، رابطه‌ی بین همزمانی قیمت سهام (معیاری از میزان اطلاعات بازار، که در قیمت سهام انعکاس یافته) با نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. همزمانی قیمت سهام متغیر مستقل و نقدشوندگی سهام متغیر وابسته می‌باشد. همچنین از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 50 شرکت ...

پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری در ایران بوده و به طور خاص اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعه بازار سهام و توسعه بخش بانکی را بر عملکرد بانک مورد بررسی قرار داده است. عملکرد بانک ها در این تحقیق با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی(EVA )، و متوسط بازده دارایی ها(ROAA )، متوسط بازده حقوق صاحبان سهام(ROAE) سنجیده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95% بین متغیرهای توسعه بازار سهام و رقابت بانکی، با متغیر وا ...