عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه، اثرات پویای تکانه های نفتی، تکانه های خارجی و تکانه های تقاضای کل بر روی تولید ناخالص داخلی ایران و جهان، قیمت نفت و نرخ ارز ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بدین منظور از داده های سالیانه مربوط به دوره ی 2007-1970 ومدل اقتصاد سنجی VAR استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که آسیب پذیری اقتصاد ایران نسبت به دو شوک تقاضای کل و شوک نفتی بیشتر از شوک های خارجی می باشد. همچنین با توجه به ساختار اقتصاد ایران مشخص می شود که یکی از عوامل اصلی ایج ...

پایان‌نامه حاضر به بررسی تاثیر شوک‌های استقراض بانکی بر نوسانات اقتصادی پرداخته است. برای این منظور از روش خودبازگشت‌برداری و داده‌های فصلی طی بازه زمانی -13901379 استفاده شده است. سه شوک شامل: شوک پایه‌پولی واقعی، شوک نرخ ‌بهره ‌واقعی‌کوتاه‌مدت و شوک لگاریتم تسهیلات اعطایی جار‌ی‌تبصره‌ای‌به‌بخش‌خصوصی به مدل وارد شده است. ...
    
مطالب این پایان‏نامه درباره تعاریف و مفاهیم واژه‏هایی مانند شاخص، بازده، متغیر، متغیرتصادفی، انواع توزیع فراوانی و … ، بررسی سیر تحولات و مطالعات انجام شده در زمینه نوسان پذیری و ریسک سهام، نحوه محاسبه شاخص و نرخ بازده سرمایه‏گذاری در بورس تهران، نحوه بررسی نوسان پذیری و ریسک بازده بازار، چگونگی آزمون فرضیه تحقیق، و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری است. ...