عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 222

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای دستیابی به فرایند مطلوب نوسازی بافت های فرسوده شهری ، مهمترین عامل ، جلب مشارکت فعال ساکنان و مالکان این بافتهاست.زیرا با ورود این افراد از ابتدایی ترین مراحل شروع ، امکان سنجی ، برنامه ریزی و اجرای طرح می توان از اتلاف وقت و هزینه ناشی غیر واقعی بودن برآوردها جلوگیری نمود و از ابتدا اهداف منطقی تری را تعیین نمود.ولی متاسفانه ساز و کار منسجمی برای جلب مشارکت ساکنان و اعتماد سازی وجود ندارد.پیشنهاداتی برای بهبود فرایند نوسازی به شرح زیر وجود دارد: - جلب سرمایه گذاری بخش ...
نمایه ها:
موانع | 

در سالهای اخیر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، به عنوان ضرورت دستیابی به توسعه پایدار شهری اهمیت ویژه ای یافته است و از این رو تهیه و اجرای طرحهای مختلف بهسازی و نوسازی بافتهای فروسده شهری در دسور کار برنامه ریزان و مدیران شهری کشور قرار گرفته است. هر تغییری در بافتهای شهری منجر به شکل گیری فضایی جدید می شود که خود پیامدهای ن وینی در پی دارد که به تبع آن اجرای طرح های بهسازی و نوسازی نیز از این قائده مستثنی نمی باشد. انتظار این است که پیامدها در دو بعد توسعه کالبدی بافت ...
نمایه ها:
شهر | 
محله | 

ما در این پژوهش درصدد بررسی زمینه‌های تاریخی و ساختاری نوسازی در دو کشور ایران و ترکیه با تکیه بر مقطع زمانی 1320-57 ایران و 1940-65 ترکیه بودیم. عقیده ما بر این بود که روند نوسازی این دو کشور کم و بیش مشابه یکدیگر بوده است . به همین جهت به بررسی شباهتها، تفاوتها و موانع نوسازی دو کشور پرداختیم. از لحاظ تئوری مورد نظر ما، تئوری برینگتون مور در مورد راههای مختلف نوسازی جوامع بود. با توجه به روند نوسازی اتخاذ شده در دو کشور، از میان راههای نوسازی، روند نوسازی این دو کشور مطابقت ...

در سال‌های اخیر، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری چالشی مهم فراروی مدیران، پژوهشگران و برنامه ریزان شهری بوده است؛زیرا نوسازی آنها با موانع و مسائلی روبروست که موجب پیچدگی و کند شدن روند نوسازی این بافت‌ها می‌شوند. این پژوهش با هدف ارائه راهکارهایی برای تسهیل و تسریع نوسازی به بررسی این موانع و تبیین چگونگی اثر گذاری آنها بر نوسازی پرداخته است. ایده اصلی پژوهش اینست که موفقیت یا عدم موفقیت نوسازی با رویکرد مشارکتی، به رفتار و تصمیم‌گیری مالکان بافت‌های فرسوده بستگی دارد. از این ...
نمایه ها:
تجمیع | 

بافت های قدیمی و فرسوده شهری از مشکلات مهم امروزی مدیران شهرهای قدیمی است. فعالیت نوسازی با هدف افزایش کارآیی و بهره‌وری، بازگرداندن حیات شهری به بافت می باشد و از طریق نو کردن (Renewal)، توان بخشی (Rehabilitation)، تجدید حیات (Revitalization)، انطباق (Adaptation)، دگرگونی (Conversion) می گیرد. هدف اصلی از انجام این پژوهش نوسازی فرهنگ محور محله تاریخی ساغریسازان در شهر رشت می باشد. روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی و در چارچوب روش های تحلیلی می باشد. در این پژوهش برای بررسی ابعا ...
نمایه ها:
فرهنگ | 
رشت | 

این بررسی با استفاده از طرح آشیانه ای ( ترتیب در 10 مزرعه تجهیز و نوسازی شده و 10 مزرعه تجهیز و نوسازی نشده در 10 شهرستان استان گیلان اجرا در آمد . نتایج نشان می دهند که اثرات تجهیز و نوسازی شدن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در سال اول بطور محسوس باعث کاهش عملکرد ولی مزراعی که به مدت چند سال کشت گردیدند تفاوت معنی داری با مزارع تجهیز و نوسازی نشده است . ...
نمایه ها:
رشد | 
گیاه | 
رقم | 
برنج | 

رشد و تکامل فیزیکی شهرها و گرایش به نوسازی و توسعه ی سیما و منظر شهر موجب گشته، بخش درونی شهرها به دلیل کالبد پیچیده و در هم تنیده ی خود و وجود ساختمان های باارزش تاریخی، فرهنگی، دچار تغییر در فضای کالبدی در ابعاد مختلف نگردد. لذا با توجه به ماهیت اینگونه بافت ها در شهر بهسازی، نوسازی و مرمت از جمله استراتژی های مهم در تغییر شرایط کالبدی اینگونه فضاهای شهری است. امروزه در نظام های برنامه ریزی به ویژه در کشورهای دموکراتیک مشارکت به عنوان یکی از اصیل ترین و مقبول ترین رویکردها ...

به منظور ارزیابی کرتها در چهار طرح تجهیز و نوسازی در مازندران در شهرهای نور و آمل در روستای بنفشه ده نور ، قرق آمل ، سعدین کلا آمل و اجوار کلا طرحی تحقیقاتی در سال 1378 اجرا شد . 1- در بررسی های انجام شده در مورد چگونگی انتخاب بلوکهای زراعی در اراضی یکپارچه شده طول بلوکهای زراعی در جهت شیب و طول کرتها عمود بر جهت شیب غالب است. 2- طول و عرض کرتها عموما به ترتیب 100 و 30 متر بوده که شیب طولی آن حدود 001/0 بود که در حد معقولی می باشد و همچنین شیب عرضی آنها حدود 001/0 می باشد ...

به منظور انجام ارزیابی جاده های بین مزارع در طرحهای تجهیز و نوسازی، وضعیت این جاده ها در چند طرح مختلف مورد بررسی قرار گرفت . خلاصه نتایج حاکی از عدم احداث جاده های فرعی عرضی بدلیل افزایش هزینه و استفاده از زمین می باشد . خاک مورد نیاز برای جاده سازی عموما از خاکهای زراعی بوده که بدلیل وجود بقایای نباتی مستعد رشد علفهای هرز به مقدار زیاد می باشد همچنین سنگینی بافت خاک این جاده ها و عدم پوشش ماسهای تغییر شکل در مواقع بارندگی شده و شیب عرض را شدت تغییر می دهد . با این همه احداث ...