عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 814

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

میزان مرگ و میر دوره نوزادی NMR یکی از شاخصهای مهم و حساس بهداشتی می‌باشد. این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی جهت بررس میزان مرگ و میر نوزادی و عوامل مرتبط به آن بر روی کلیه نوزادان متولد شده در زایشگاههای شهر یزد طی سال 1375 صورت گرفته است . نتایج عمده تحقیق عبارتند از: میزان مرده‌زائی 10/7 در هزار تولد زنده و میزان مرگ دوره نوزادی 9/3 در هزار تولد زنده بوده است . 65 درصد مرگ دوره نوزادی در 24 ساعت اول پس از تولد و 95 درصد آن در هفته اول بعد از تولد رخ داده است . مهمترین علت ...
نمایه ها:
یزد | 
 
با توجه به اینکه سپتیسمی نوزادی یک علت شایع مرگ و میر است ، به منظور شناخت عامل بیماری بخش نوزادان استان فارس برای درمان بهتر نوزادان این بررسی انجام شد. از مجموع 100 پرونده‌ای که مورد بررسی قرار گرفت ، 32 مورد کشت خون مثبت و 53 مورد کشت خون منفی داشتنه‌اند و در 15 پرونده اطلاعات مشخصی در مورد کشت خون موجود نبود. عامل بیماری‌زا کلبسیلا 23/3 درصد، آنتروباکتر 23/3 درصد اشریشیاکلی 20 درصد، استافیلوکوک گرام منفی 16/7 درصد، استافیلوکوک گرام مثبت 10 درصد و سایر ارگانیسمها 6/7 درصد ...

در این طرح نوزادانی که بعلت یرقان دربخش نوزادان بستری شده انداز جنبه های مختلف علت یرقان و درمانهای لازم برای آنها از جمله تعویض خون پی گیری شده است .دراین زمینه 800 مورد نوزاد بررسی و علت یرقان و تعویض خون است با درنظر گرفتن امکانات بیمارستانهای اهواز.مورد مطالعه قرار گرفته اند باتوجه به علل مختلف یرقان نوزادان کوشش شده که تمام علل احتمالی بررسی شده و درمان های لازم انجام شده که توام با این طرح فراوانی گروههای خونی علل ناسازگاریهای خونی درصد بروز یرقان در دو جنس نوزادان سزار ...

نظر به اینکه میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان نمایانگر بهداشت آن جامعه است و هر روز حدود 850 ایرانی از بین می‌روند که 34 درصد آنرا بچه‌های زیر 5 سال تشکیل می‌دهند و از این تعداد 48 درصد در ماه اول فوت کرده که اکثر آنها را نوزادان کم وزن تشکیل می‌دهند. اجراء موفق برنامه‌های گسترش ایمن‌سازی و مبارزه با بیماریهای اسهالی و تنفسی و برنامه‌های بهداشتی دیگر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما موجب کاهش مرگ و میر کودکان زیر یکسال شده است اما در مورد مرگ و میر و 28 روز ا ...
نمایه ها:
جنین | 
انسان | 
یزد | 

در سالهای 1950 ثابت شد که E.coli و سایر آنتروباکتری ها عامل عمده اسهال‌های نوزادان در کشورهای در حال رشد است .در سالهای 1970 ثابت شد که اضافه بر آنها روتاویروس‌ها نیز در این مسئله سهیم هستند و در حال مهمترین عامل اسهال حاد در نوزادان و کودکان در کشورهای در حال توسعه است .مطالعات انجام شده در نقاط مختلف دنیا نسبت های متقاوتی رانشان میدهند.اسهالها یکی از عوامل عمده مرگ ومیر نوزادان در ایران هستند و تاکنون یک یا دومورد طرح تحقیقاتی انجام شده که فراگیر نبوده است .هدف از این طرح ر ...

دوگروه موش حامله انتخاب ودرجیره غذائی یک دسته ازآنها دردوران حاملگی 24 درصد کازئین بعنوان منبع پروتئین (شاهد) ودرجیره غذائی دسته دوم فقط 4 درصد کازئین منظورگردیده است .بلافاصله بعدازشیرخوردن ،بعداز 17 روز تولد،بعداز 19 روز وپس‌از21 روز تولد نوزادان این موشها انتخاب ،وزن ،طول ووزن روده کوچک آنها،پروتئین وهمچنین فعالیت آنزیم لاکتاز اندازه گیری شده است (.درسه قسمت مساوی )سوتغذیه پروتئین مادران دردوران حاملگی باعث کاهش رشد،وزن ،مرگ زودرس واختلال بسیاری ازنسوج نوزادان و بچه های آن ...

دوگروه موش حامله انتخاب ودرجیره غذائی یک دسته ازآنها دردوران حاملگی 24 درصد کازئین بعنوان منبع پروتئین (شاهد) ودرجیره غذائی دسته دوم ،فقط 4 درصد کازئین منظورگردیده است .بلافاصله بعدازتولد،بعداز شیرخوردن و 4 روز بعدازتولد نوزادان این موشها انتخاب ،وزن ،طول و وزن روده ،پروتئین آن وهمچنین فعالیت آنزیمهای گلیسیل- والین -گلیسیل - لوسین وآن نیل گلوتامیک اسیداندازه گیری شده است (درسه قسمت مساوی ) سوتغذیه پروتئین مادران دردوران حاملگی باعث کاهش رشد،وزن ،مرگ زودرس واختلال در بسیاری از ...

جهت تعیین حدود طبیعی ابعاد آناتومیک ، بویژه ابعاد جمجمه نوزادان یک روزه دختر در سال 1372 تعداد 125 نوزاد یک روزه که بطور طبیعی متولد و از نظر بالینی سالم بودند به روش سفالومتری کلاسیک مورد بررسیهای آنترپومتریک قرار گرفتند و نتایج زیر بدست آمد: میانگین وزن 3308 گرم، قد 496 میلیمتر، طول 116ˆ5 میلیمتر، عرض سر 90ˆ6 میلیمتر، طول صورت 56 میلیمتر، عرض صورت 71ˆ8 میلیمتر، ارتفاع گوشی 70 میلیمتر، میانگین ایندکس سفالیک 78ˆ5 ایندکس پروسوپیک 77ˆ8 ،ایندکس سربرال 12ˆ4 وایندکس قد .69 همچنین ...