عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور بررسی میزان سرب در خون و بزاق تحت فکی موش صحرایی از موش‌های صحرایی نر با نژاد Sprague-Dawley با میانگین وزنی 170+-10g استفاده شد. موش‌های مورد مطالعه در 3 گروه 16 تایی که هر گروه متشکل از دو زیرگروه بودند قرار گرفتند. هر زیر گروه شامل 4 شاهد و 4 نمونه بود، به حیوانات نمونه به میزان 100mg/Kg استات سرب و به حیوانات شاهد 100 mg/kg استات سدیم به صورت داخل صفاتی تزریق شد. موش‌ها با 1، 2 و 3 تزریق تحت آزمایش قرار گرفتند و در زمان‌های 24 ساعت و 7 روز پس از آخرین تزریق از آنها ...