عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 313

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

«روان‌شناسی در شعر کودک و نوجوان» عنوان پژوهشی است که در آن پژوهنده با مطالعه و تحقیق به روش کتابخانه‌ای به بررسی و بیان تأثیرگذاری‌های شعر بر ابعاد گوناگون روحی ـ روانی شخصیّت کودک و نوجوان پرداخته است. در بخش اوّل انواع نظم و شعر کودک و نوجوان را همراه با مثال معرّفی کرده، سپس قالب‌های برجسته و درون‌مایه‌های اصلی شعر این گروه سنّی را با نمونه‌های شعری بر شمرده است. در بخش دوم که پیکره‌ی اصلی پژوهش است، پس از گذری بر روان‌شناسی و مکاتب مهم آن و بیان ویژگی‌های کودک و نوجوان ...

تعارض جنبه‌ی اجتناب ناپذیر در روابط نزدیک است. از آنجا که در روابط والد- نوجوان تعامل‌های زیادی وجود دارد ممکن است در بین آنها تعارض ایجاد شود. از این رو شناخت عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی آن می‌تواند در جهت بهبود روابط در خانواده کمک کننده باشد. هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی تعارض پدر-نوجوان از طریق ادراک از سبک‌ها و ابعاد فرزندپروری و باورهای غیرمنطقی نوجوان است. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر فردوس است. 172 دانش‌آموز دخت ...

هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش حل مسأله به شیوه بدل و لانکس بر کاهش تعارض‌ها و بهبود سواد عاطفی دختران نوجوان با والدین معتاد بود. بدین منظور در یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه مداخله نما تعداد 20 دختر نوجوان 15-13 ساله با والدین معتاد مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بجنورد در شش ماهه اول سال تحصیلی 92-91 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و مداخله نما قرار گرفتند. دختران نوجوان با والدین معتاد گروه آزمایش در معرض مداخله آموزش ...

هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین تعارض والد – نوجوان، تاب آوری با مشکلات روانشناختی نوجوانان شهر شیراز بود. این پژوهش روی یک نمونه 400 نفری از دانش آموزان (190 دختر – 210 پسر) سال دوم و سوم راهنمایی به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز انجام شد. برای بررسی متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS ، پرسشنامه تعارض والد – نوجوان و پرسشنامه تاب آوری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین تعارض والد- نوجوان و مشکلات روانشناختی ...

هدف این پژوهش تاثیر وضعیت متفاوت بالیدگی بر توزیع و درصد چربی WHR ،BMI دختران نوجوان غیر ورزشکار بود. بدین منظور 600 دانش آموز دختر با دامنه سنی 11 تا 18 سال شهر نهاوند در این پژوهش شرکت کرده و با استفاده از پرسشنامه(پیوست شماره 1) سن شروع قاعدگی در افرادی که قاعده شده بودند به دست آمد و با توجه به آن نیز میانگین سن شروع قاعدگی در شهرستان نهاوند محاسبه گردید. سپس با توجه میانگین سن شروع قاعدگی، 120 نفر از دانش آموزان 14 ساله به صورت هدف دار انتخاب و در سه گروه زودرس، میان ر ...

این پژوهش درباره‌ی "روایت در ادبیات‌نمایشی کودک و نوجوان در ایران پس از انقلاب اسلامی" است. برای رسیدن به این منظور در فصل اول، مفاهیم اولیه و کلیت پژوهش مورد تعریف و تحلیل قرار گرفته‌است، تا اهمیت این پژوهش و اهمیت نگاه به ادبیات‌نمایشیِ کودک‌و‌نوجوان در ایران، خود را نمایان سازد. از آن‌جا که در تعریف روایت توجه به دو بخش اصلیِ محتوا و ساختمانِ روایت ضروری بیان می‌شود، در فصل‌های دوم و سوم ؛ محتوا و ساختمان روایی آثار کودک و نوجوان با تفکیک و شناخت بخش‌های اساسی ساختمانی و س ...

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد دو پدیده‌ی اجتماعی «انقلاب» و «جنگ» از مهمترین تحولات تأثیرگذار بر جریانات ادبی در دو دهه‌ی هفتاد و هشتاد به ویژه شعر کودک و نوجوان با موضوع شهید و شهادت به شمار می‌روند. نویسندگان گروه سنی کودک و نوجوان در حوزه شعر با توجه به نزدیکی به حوادث و رویدادهای انقلاب و جنگ بناچار رویکردی «واقع‌گرا» داشته و سعی نموده‌اند تا حوادث را آنگونه که هست در اشعار خود انعکاس دهند و به همین سبب عنصر شعری در اشعار سروده شده کمتر دیده می‌شود و در نتیجه اشعار سروده شد ...

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه سبکهای دلبستگی مادران و سازگاری عاطفی و اجتماعی دختران نوجوان در مدارس دوره متوسطه شهرستان ورامین بود. طرح این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش را دو گروه تشکیل می داد: گروه اول، تمامی دانش آموزان دختر مدارس دوره متوسطه شهرستان ورامین در سال تحصیلی 1390 – 1389و گروه دوم، مادران این دانش آموزان بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای ، 160 مادر و نوجوان دختر از میان مدارس متوسطه شهرستان ورامین انتخاب ش ...

اين پژوهش به منظور ساخت و استاندارد سازي مقياس سنجش رضایت از ارتباط نوجوان با والدين از ديدگاه نوجوان و مقایسۀ آن در دبيرستانهاي شهر تهران انجام گرفته است. در اين بررسي تعداد 644 دانش‌آموز دبيرستاني شركت داشتند كه بر اساس متغيرهاي جنسيت، موقعيت جغرافيايي و شاخة تحصيلي به روش خوشه اي انتخاب شدند. پرسشنامه اي 55 سؤالي که بر اساس زمينه يابي اوليه از نوجوانان و مفاهیم موجود در زمینه روابط میان نوجوان و والدین و مشکلات ارتباطی آنها طرح شده بود، روی آزمودنیها اجرا گردید. داده ها ...