عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی انجام این پژوهش هنجاریابی فرم ایرانی پرسشنامه بالینی نوجوانان میلون (MACI-IR) در نظر گرفته شد. علاوه بر آن, تعیین اثربخشی گروه درمانی به شیوه مدل فرانظریه ای (TTM) بر نیمرخ روانی-شخصیتی نوجوانان وابسته به مواد مقیم کانون اصلاح و تربیت اصفهان هم به عنوان دیگر هدف اصلی این پژوهش مدنظرقرار گرفت. بر این اساس، در ابتدا و در قالب یک طرح پیمایشی، 1315 نوجوان شامل 417 نوجوان بزهکار(354 پسر و 63 دختر)، 340 دانش آموز عادی (شامل 207 دانش آموز پسر و 133 دانش آموز دختر)، 483 دانش ...

بیشترین مشکلی که کودکان و نوجوانان بزهکار با آن روبرو هستند و هر لحظه هم با آن سروکار دارند، عدم کنترل کافی آنها روی پرخاشگری خود است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر گروه درمانی پذیرش وتعهد (ACT) بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پسر بزهکار بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی، که به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2 ماهه همراه با گروه آزمایش و گروه کنترل بود. به منظور انجام این پژوهش، تعداد 30 نفر از نوجوانان بزهکار را براساس پرسشنامه پرخاشگری باس و پری به شیوه ...