عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش، شناخت عوامل اجتماعی موثر بر میزان خشونت علیه نوجوانان شهر اسلام آباد غرب می باشد.. نظریه سیستمی، مدل بوم‌شناختی، نظریه منابع و نهایتاً نظریه‌ فمنیستی چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل می‌دهند. در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده است و داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده و برای پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری Spssاستفاده شده است. هم‌چنین در این پژوهش از دو تکنیک آمار توصیفی و آمار استنباطی به همراه آزمون های پیرسون،تی(T)،رگ ...