عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 329

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رشد و تحول اخلاقی در بین نوجوانان بزهکار و مقایسه آن با رشد و تحول اخلاقی نوجوانان عادی (غیربزهکار) است . دراین پژوهش متغیرهای سن و جنسیت کنترل شده است . آزمودنیهای پژوهش حاضر از بین نوجوانان (14)،(15)،(16) ساله پسرانتخاب شده‌اند. تعداد آزمودنیهای پژوهش حاضر 60 نفر بودند (30 نفر بزهکار پسر و 30 نفر غیر بزهکار پسر). پژوهش حاضر برای دستیابی به اهداف زیر انجام گرفت : -1 اندازه‌گیری سطح و کیفیت رشد و تحول قضاوت اخلاقی در بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکارایر ...

هدف اصلی پژوهش، بررسی دیدگاه نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی سبزوار در مورد ضرورت و استفاده از خدمات این کتابخانه‌ها و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی آنان است. پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش نوجوانان دانش‌آموز 12-15 سال عضو یکی از کتابخانه‌های‌ عمومی سبزوار وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بودند که حداقل 10 بار در سال از کتابخانه عمومی استفاده می‌کردند و سیستم ارزشیابی دروس آن‌ها در سال تحصیلی 1393-1394 غیرتوصیفی (کمی) بود. با توجه به ن ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رشد اخلاقی نوجوانان آزاردیده و آزارندیده در ابتدا و میانه نوجوانی اجرا گردید. نمونه ها توسط نمونه گیری خوشه ای از بین دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه شهرکرد در دو مقطع دوم راهنمایی و دبیرستان بعمل آمد. ابزار نیز پرسشنامه آسیب دیدگی بود. 8 گروه آزمودنی 15 نفره پسران و دختران 13 ساله و 16 ساله آزار دیده و ندیده انتخاب و بر روی آزمودنیها آزمون تبیین مسائل رشد اخلاقی اجرا گردید. داده های پژوهش با آزمونهای آماری تی مستقل و آزمون کای اسکور مورد بررسی کمی ...

عنوان پژوهش بررسی علل تکدی گری اطفال و نوجوانان پسروراهبردهای پیشگیری ازآن در شهرستان گرگان است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناخت مهم ترین عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فردی وخانوادگی تکدّی اطفال و نوجوانان پسردرشهرستان گرگان است. باتوجه به اهداف پژوهش، عواملی از جمله: فقر مادی، برخورد عاطفی جامعه، اعتیادوالدین، فرارازخانه، مشکلات جسمی وروحی _ روانی، شکست تحصیلی وعملکرد نهادهای حمایتی درمورد تکدی اطفال و نوجوانان پسرمورد بررسی قرارگرفت وتجزیه وتحلیل گردید. روش مطالعه ی م ...

هویت و سازگاری سازه‌هایی چند‌بُعدی هستند که در دهه‌های اخیر تلاش علمی فزاینده‌ای، در خصوص تشخیص و معرفی عوامل موثر بر آن‌ها صورت گرفته است؛ در این میان، سبک‌های فرزندپروری والدین، یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری هویت و بروز رفتارهای سازگارانه یا ناسازگاران? فرزندان است. هدف اصلی این پژوهش نیز، همانند بسیاری از پژوهش‌های پیشین، تعیین روابط بین سبک‌های هویت، شیوه‌های فرزندپروری والدین و سازگاری نوجوانان است؛ اما نکت? بارزی که این پژوهش را از پژوهش‌های پیشین جدا می‌س ...

هدف: ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نگرش به مواد مخدر در نوجوانان شهر تهران است. روش: تعداد 538 نوجوانان (280 پسر و 258 دختر 13 تا 18 سال) از مدارس و مکان‌های عمومی شهر تهران پرسشنامه‌ای را پر کردند. آنها از راه نمونه‌گیری انتخاب شده بودند. پرسشنامه بر اساس الگوی هوبا و همکاران (1980) تهیه شده بود و چندین مرحله برای ساختن این آزمون طی شد. یافته‌ها: این آزمون برای سنجش نگرش‌های کیفی و کمی نوجوانان به مواد مخدر سبک مناسب بود. پنج عامل از راه فاکتورگیری محور اصلی شناسایی شد: توجیه ...

این تحقیق برروی کلیه جمعیت نوجوانان بزهکار که در کانونهای اصلاح و تربیت ایران (مراکز تهران و مشهد) که بازداشتگاههای منحصر به افراد زیر 18سال است انجام شده است . از آنجاکه این تحقیق جنبه مطالعاتی داشته ، در تحلیل از روشهای توزیع فراوانی و محاسبه درصدها استفاده به عمل آمده تا نتایج آن بیشتر قابل درک باشد پرسشنامه ها در ارتباط با شغل نوجوانان ، تحصیلات ، میزان درآمد ، چگونگی خرج درآمد نوجوانان ، افراد تحت تکفل نوجوانان ، چگونگی گذران اوقات فراغت ، سن والدین ، در قید حیات بودن وا ...

1) بین ارزشهای نوجوانان پسر و ارزشهای والدینشان تفاوت معنی‌دار وجود دارد. 2) میان ارزشهای نوجوانان در گروه سنی (11ˆ11 - 0ˆ11) سال با ارزشهای والدینشان تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. 3) بین ارزشهای نوجوانان پسر گروههای سنی (11ˆ12 - 0ˆ12) و (11ˆ130ˆ13) سال و ارزشهای والدینشان فرض وجود تفاوت معنی‌داردتائید گردید ...

پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی گذشته‌نگر است که به منظور تاثیر طلاق بر بروز رفتارهای نابهنجار نوجوانان در شهرستان بیرجند سال 1372 انجام گرفته است . ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه و فرم مشاهده بوده است که در تنظیم آن از آزمون اس .سی.ال 90 استفاده شده است . تعداد 160 نوجوان که 80 نفر آنها بعنوان گروه مورد و 80 نفر گروه شاهد هستند و دارای شرایط مورد نظر پژوهشگر بودند، در این پژوهش شرکت کرده‌اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که میانگین امتیاز افسردگی برمبنای 48 در ...