عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آن‌چه در این رساله در صدد انجام آنیم، ملاحظه تفکر فلسفی فلوطین و حکمت الهی ناصرخسرو است. فلوطین بنیادگذار فلسفه نوافلاطونی و ناصرخسرو یکی از مهم‌ترین نویسندگان اسماعیلی در ایران است. نکته محوری این است که کانون ملاحظات این رساله، نگاه به ارای این دو از منظری سیاسی است نه کلامی-فلسفی. به بیان دیگر هدف اصلی این رساله، خصلتی سیاسی دارد نه فلسفی. مقایسه میان فلوطین و ناصرخسرو می‌تواند از وجوه گوناگون انجام بگیرد. این مقایسه از دیدگاهی موسع و گسترده، ناظر بر مسئله‌ای کانونی، یعنی ...

بر اساس نظریه افلاطون در باره شعر خلاقیت هنری مورد انتقاد قرار گرفته است. نظریه کلی در مورد شعر این بود که شعر از ظواهرتقلید میکند و نه حقیقت. چون سایه ای از حقیقت است. اما با پیدایش فلسفه نو افلاطونی، انتقاتات قبلی در مورد شعر و شاعری اصلاح شد. فلوطین در کتاب انئید، اساس خلق هنری را بر محور مُثل افلاطونی قرار داد. وی باور داشت که هنر‌مندان در خلق آثار هنری، تحت تاثیر مُثل افلاطونی بوده و عوالمی را که در آثار خود خلق می‌کنند صرفأبر اساس اشیاء فیزیکی و سایه‌ها نمی‌باشد. ش ...

باور به عناصر اربعه به مثابه‌ی بنیانِ جهان مادی، روشی سنتی برای تبیین و تشریح جهان در بسیاری از نگرش‌های باستانی است. تدوینِ اصولیِ این مقوله جهتِ نظریه‌پردازی توسط امپدوکلس در قرن پنجم پ. م با تکیه بر اندیشه‌های کیهان‌پیدایی و کیهان‌شناسیِ متفکران پیشین صورت می‌گیرد و بعدها، این تئوری به‌واسطه‌ی افلاطون برای تبیینِ آفرینش در رساله‌ی تیمائوسش و ارسطو در فلسفه‌ی طبیعی‌اش بسط می‌یابد و دیگر فرهنگ ها، مکاتب فکری، علمی و حتی عرفانی نیز جهت توضیح بسیاری از موارد از آن سود می‌جویند ...