عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 78

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش بر نوآوری سازمانی با تحلیل سرمایه فکری می باشد. در این راستا تلاش شده است با ارائه مفاهیم وتعاریفی از آموزش ضمن خدمت، سرمایه فکری و هریک از ابعاد آن (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای) و نوآوری سازمانی، ارتباط بین این متغیرها به طور صریح بیان شود و فرضیات زیر مورد بررسی قرار گیرد : 1. آموزش ضمن خدمت بر نوآوری سازمانی در شرکت دارویی ایران- هورمون تاثیر می گذارد. 2. سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت دارویی ایران- هورمون تاثیر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی گرایانه مشتری گرایی (مطالعه موردی شرکت آسیا تک فارس) بوده است. این تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد توصیفی- پیمایشی و از نوع مطالعات علّی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان شرکت آسیا تک در فارس و کارکنان نمایندگی های استآن فارس بودند که طبق آمار مأخوذه تعداد آن ها برابر با 550 نفر بود. بر اساس جدول گرجسی و مورگان، 225 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش ...

در عصر ما که عصر شتاب و سرعت ، دگرگونی و تغییر است ، نوآوری به عنوان نیاز اساسی برای محیط پیچیده و پویای معاصر درآمده است. افزایش رقابت ، شرایط متغیر و بین المللی ، نوآوری و خلاقیت را به عنوان پیش نیاز اجتناب ناپذیر برای رشد ، موفقیت و بقای سازمانهای امروزی که ویژگی آنها پویایی ، پیچیدگی و ابهام است ، در آورده است. به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن ، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد ، توانمندسازی سازمان و کارکنان از طریق کسب دانش و مهارت و توسعه فرهنگ یادگیری ...

سازمان های امروزی برای آنکه بتوانند در پارادیم جدید رقابت میان سازمان ها،که فضای کاملاً رقابتی و دانش محور می باشد، به حیات خود ادامه دهند باید به نوآوری به عنوان یک استراتژی ضروری در عصر کنونی نگاه کنند و ضمن شناخت تغییر وتحولات محیطی، برای رویاروی با آنها، شاخص های سازمانی تأثیر گذار بر نوآوری سازمانی را شناسایی کنند و به این تغییرات مناسب ترین پاسخ ها را بدهند. در این پژوهش ما به بررسی نحوه تاثیر دو جز مهم هر سازمان یعنی مدیران و شایستگی های آنان و ساختار سازمانی بر نوآوری ...

امروزه نوآوری در سازمان‌ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل گردیده است .به گونه‌ای که خلاقیت و نوآوری به عنوان یک اصل اساسی از عوامل مهم بقای سازمان‌ها پذیرفته شده است. هر سازمانی برای ادامه حیات در دنیای متلاطم و متغیر امروزی باید به نوآوری روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط پیرامون، برای رویارویی با آن‌ها به دنبال پاسخ های بدیع و نو باشد. هدف از این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر نوآوری سازمانی بوده. و در این راستا نخست با مطالعه ادبیات تحقیق موجود در قالب کتاب‌ها، مقالات و ...

امروزه نوآوری نقش پررنگی در موفقیت سازمان ها در عرصه رقابت ایفا می کند. با علم به این موضوع، شناخت پیشران های نوآوری در سازمان ها، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. با این حال، به جز تسهیم دانش که محققان بسیاری در مورد نقش پیشرانی آن اتفاق نظر دارند، توافقی در مورد اهمیت دیگر پیشران های نوآوری سازمانی در ادبیات موضوع وجود ندارد. همچنین رابطه تسهیم دانش با این پیشران ها تاکنون به روشی جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق، شناخت نحوه تعامل تسهیم دانش با پیشران های مه ...

چکیده در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی نقش رسانه اجتماعی بر نوآوری سازمانی با نقش واسط مدیریت دانش پرداخته شود. پژوهش پیش رو در صنعت گردشگری شهرشیراز در بین کارکنان هتل ها، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، مجتمع های توریستی-تفریحی و سفره خانه های سنتی انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. با استفاده از فرمول مورگان از تعداد 762 نفر کارمندمد نظر جامعه پژوهش، 260 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب شدند. افراد نمونه بوس ...

در محیط پویای امروزی، داشتن استراتژیهای مناسب به تنهایی برای شرکت‌ها کافی نبوده و بایستی قادر به هماهنگی با محیط خود نیز باشند. نوآوری یکی از عواملی است که شرکت‌ها با گزینش ساختار سازمانی مناسب و با استفاده از دانش و مدیریت دانش، می‌توانند از آن برای دستیابی به مزیت رقابتی ماندگار بهره‌گیرند. هدف این تحقیق، بررسی نقش واسط ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) و مدیریت دانش در رابطه‌ی بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق، مجموعه شرکت‌های تولیدی م ...

هدف اصلی این پژوهش، حاضربررسی رابطه بین انواع سکوت سازمانی و نوآوری در بانک تجارت استان خراسان شمالی می باشد. روش پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و جامعه‌ آماری‌ کلیه مدیران و معاونان و کارشناسان شاغل در بانک های تجارت استان خراسان شمالی که تعداد آنها 156 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس‌ فرمول‌ تعیین‌ حجم‌ نمونه‌ کوکران‌ و با در نظر گرفتن‌ موارد، حجم‌ نمونه‌ آماری‌ تعداد 113 نفر در نظر گرفته شد که نمونه گیری از روش نمونه گیری آسان استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در ...