عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی تکنولوژیکی و... درعصرحاضر سازمانهایی موفق و کارامد محسوب می شوند که علاوه برهماهنگی با تحولات جامعه امروزی بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز دراینده پیش بینی کرده و قادرباشند این تغییرات را درجهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند لذا با توجه به اهمیت موضوع درپژوهش حاضر به بررسی مفهوم نوآوری سازمانی و بازآرایی سازمان اهمیت و ضرورت انها مولفه ها چالشها و ارایه راه کارهایی جهت چگونگی اجرا و توسعه آن درسازما ...

درشرایط دنیای امروز اگرسازمانی درجهت نوآوری اقدام جدی انجام ندهد قطعا با شکست مواجه خواهد شد زیرا توسعه علم و تکنولوژی و ورود کالا و تولیدات جدید به قدری زیاد است که سازمان های غیرپویا و بدون نوآوری خیلی سریع ازصحنه رقابت خارج شده و امکان تاثیر گذاری و مقابله با مسائل جدید را از دست میدهند و تبدیل به سازمان های بسته و ایزوله می شوند که این عامل سبب عقب ماندن سازمان و عدم انجام موفقیت امیز ماموریت های سازمانی آن میگردد لذا باتوجه به اهمیت و ضرورت نوآوری درسازمان های امروزی تحق ...

خلق و تسهیم دانش در توسعه هر کشوری نقش به سزایی دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی با نقش واسطه ای خلق وتسهیم دانش در بین کارکنان دانشگاه شیراز است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری شامل 1100 نفر از کارکنان دانشگاه شیراز می باشد. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 287 نفر می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و ابزار اندازه گیری شامل سه پرسشنامه ...

پژوهش حاضر با هدف رابطه استقرار مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی در دانشگاه‌های شهر سمنان می‌باشد. روش: روش پژوهش توصیفی– همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری می‌باشد. نتایج آماری نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج: از بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع، بعد آموزش کارکنان و از بین ابعاد یادگیری سازمانی، بعد فضای باز و آزمایشگری بیشترین راب ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در بانک ملی ایران می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. کارکنان ادارات مرکزی بانک ملی ایران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که از این میان تعداد 240 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد نوآوری و چابکی سازمانی استفاده گردید. با این وجود بار دیگر روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گرفت. روایی با استفاده از نظرات خبرگان سازما ...

تأثیر سیستم های اطلاعات مدیریت بر نوآوری سازمانی ...

سازمان‌ها همواره به دنبال ارتقاء سطح عملکرد خود و شناسایی راه‌ها و روش‌های بهبود کیفی و کمی فرآیندهای درون و برون سازمانی خود به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمانی از طریق تقویت دانش و جو نوآوری می‌باشند. به واقع در عصر سلطه دانش بر سازمان‌ها و در عرصه رقابت شدید مابین رقبا، آنچه بیش از پیش می‌تواند سازمان‌ها را در زمینه دستیابی به اهداف خود یاری رساند، توانمندی سازمان در زمینه بسیج نمودن تمام ابعاد و سرمایه‌های سازمانی سازمانی به منظور تقویت رفتارها و جو نوآوری ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در کارکنان کارخانه فرآوری طلای موته م یباشد، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است که به صورت میدانی انجام می شود.جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان کارخانه به تعداد 140 میباشد که براساس جدول مورگان حجم نمونه 100 نفر انتخاب شد، ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامهی استاندارد مدیریت دانش ( گلد و همکاران ، 2001 ) شامل سه بعد ( خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش ) و پرسشنامه نوآوری سازمانی رندسیپ می باشد که ر ...

این تحقیق با هدف بررسی عوامل حمایت کننده نوآوری از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه دولتی ناحیه یک شهر اهواز و تحلیل آن بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی(1384-1388) انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بود که دادها با بهره گیری از روشهای کمی (پرسشنامه) و کیفی (مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک) جمع‌آوری گردید. جامعه ی آماری شامل مدیران و دبیران مدارس متوسطه دخترانه دولتی ناحیه یک بوده است. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بود و 102 نفر به عنوان نمونه انتخاب ...