عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 635

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در عصر حاضر سازمان ها برای موفقیت و گاهی بقای خود نیازمند تغییر در نگرش ها و روند فعالیت های خود می باشند نوآوری موضوعی است که در صنعت خودروسازی جهان شدیدا مورد توجه قرار گرفته است اما در این زمینه صنعت خودروسازی ایران، همگام با صنعت خودروسازی جهان پیش نرفته است در این تحقیق به موضوع نوآوری در شرکت خودروسازی سایپا بعنوان یکی از بزرگترین خودروسازان داخلی پرداخته شده است. تحقق چشم اندازهای شرکت خودروسازی سایپا (خودروساز جهانی، انتخاب اول مشتریان ایرانی، همکار برگزیده خودروسازان ...

امروزه نوآوری یک مد ظاهری نیست، بلکه یک فعالیت اساسی برای بقای سازمانها دراز مدت است. در دنیای رقابتی امروزی، شرکتها برای بقا در دراز مدت ناگزیر به کسب نوآوری هستند وگرنه به آسانی از صحنه رقابتی حذف خواهند شد. با این حال، اگر چه نوآوری می تواند مزایای زیادی را در نتیجه کاهش هزینه ها و یا بهبود کارایی برای سازمان داشته باشد، خطرات مهمی نیز در این روند وجود دارد، که به کارگیری شبیه سازی رایانه ای برای مدل سازی و تحلیل آنها می تواند این خطرات را کاهش داده و شانس موفقیت پیاده ساز ...

نوآوری از جمله مفاهیمی است که بعنوان نیروی محرّکه عمده اقتصاد در نظر گرفته می شود و عامل مهمی در رشد اقتصادی است، از این رو، عواملی نیز که منتهی به نوآوری می‌گردند، در نظر سیاستگزاران مهم انگاشته می شوند. یکی از این عوامل سرمایه مذهبی است. سرمایه مذهبی را به دو بخش سرمایه مذهبی فردی و سرمایه مذهبی اجتماعی تفکیک می‌کنیم. تأکید ما در این پژوهش بر سرمایه مذهبی فردی است. منظور از نوآوری در این پژوهش انجام کارهای علمی دارای نوآوری از سوی دانشجویان است. هدف از این پژوهش، برآورد ا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و نوآوری کارکنان اداره کل تربیت‌ بدنی استان استان خوزستان بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان و اداره‌های تربیت‌ بدنی شهرستان‌های استان خوزستان بود (164n=). ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی‌های فردی، پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (1987) و پرسشنامه محقق ساخته نوآوری بود. برای تحلیل داده‌ها از روش ...

در عصر حاضر سازمان ها برای موفقیت و گاهی بقای خود نیازمند تغییر در نگرش ها و روند فعالیتهای خود می باشند.نوآوری موضوعی است که در صنعت خودروسازی جهان شدیدا" مورد توجه قرار گرفته است.اما در این زمینه،صنعت خودروسازی ایران،همگام با صنعت خودروسازی جهان پیش نرفته است.در این تحقیق به موضوع نوآوری در شرکت خودروسازی سایپا بعنوان یکی از بزرگترین خودروسازان داخلی پرداخته شده است.مسئله اساسی آن است که تحقق چشم اندازهای شرکت خودروسازی سایپا(خودروساز جهانی، انتخاب اول مشتریان ایرانی،همکار ...

هدف اين تحقيق تبيين چارچوبي جهت سنجش (اندازه‌گيري) نوآوري در حوزه بيوتكنولوژي ايران مي باشد . براي رسيدن به هدف ، مباني نظري و پژوهش‌هاي انجام شده در مورد سنجش نوآوري مورد بررسي قرار گرفت تا شاخص هاي مورد نياز براي تبيين چارچوب را بدست دهد. در نهایت با توجه به توانمندي‌هاوكاستي‌هاي رويكردهاي سنجش نوآوري ،همچنين براساس مقايسه تطبيقي شاخص هاي سنجش نوآوري دررويكردها و چارچوبهاي ارائه شده، چارچوب سازمان همكاري و توسعه اقتصادي با انجام تعديلهايي به عنوان چارچوب مبنا براي سنجش نوآو ...

در اين تحقيق بطور خاص به زبان و ساختار شعر دوتن از شاعران دوره ی مشروطيت پرداخته شده، با نگرشي مقايسه‌اي بين شعر و شخصيت اين دو شاعر : زندگي و سوابق، آثار و اشعار و موارد ويژه‌اي كه در شعر اين دو شاعر وجود دارد؛ مثل «دساتير» در آثار اديب و «تصنيف» در ديوان بهار.اما پيش‌ از اشعار ، چگونگي رويارويي شاعران اين دوره با نوآوري پرداخته شده است. در ادامه ديوان اين دو شاعر بررسی شده و اشعار و قصايد براساس مضمون و فرم تقسيم‌بندي شده است. در پي آن تحليل زبان و ساختار اشعار آمده كه و ...

این مجموعه که به سفارش معاونت هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با همکاری دانشکدهء علوم اداری دانشگاه تهران تهیه گردیده، به جنبه‌های "نوآوری" اختصاص دارد. در این مجموعه، ابتدا تعریف و اهمیت خلاقیت و ارتباط آن با برنامه‌ریزی بیان گردید. سپس ضمن اشاره به موانع خلاقیت ، انواع شیوه، شیوه تفکر، اعم از خلاق، سببی یا علی، استقرایی، قیاسی و قضاوتی (حل مساله) برشمرده شد. پس از آن، مراحل خلاقیت و نیز پیشنهادهایی عملی برای کسب سلامت فکر و موضوعاتی چند در این زمینه، عنوان گردید. ...

این مقاله به بررسی خلاقیت و نوآوری، و عوامل موثر بر توسعه موفق آنها می‌پردازد. فرآیند خلاقیت شامل پنج مرحله متوالی و مجزا، به شرح زیر، می‌باشد: نگاه اول، آمادگی، رشد غیرمحسوس ، کشف ، و بررسی و آزمایش . موفقیت هر فرآیند خلاقیت تا حد زیادی به شخصیت فرد بستگی دارد و نقش یک محیط محرک نیز بسیار مهم تلقی شده است . چندین روش برای تولید ایده وجود دارد ولی تکنیک "توفان مغزی" در میان آنها از همه شناخته‌شده‌تر است و کاربردی وسیع دارد. موثر بودن روش "طوفان مغزی" را به ارزش "واکنش زنجیره‌ ...
نمایه ها: