عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 630

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از جنبه‌های مهم تحقیقات در کشور‌های مختلف، کسب شناخت از وضعیت سیستم حسابداری و کشف نقاط ضعف، خلاء‌های موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع کاستی‌ها و ارتقا به سطوح بالاتر است. سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین مراحل تکامل حسابداری مدیریت، اندازه شرکت و ویژگی‌های نوآوری با نوآوری فنی(فناوری) و نوآوری حسابداری مدیریترابطه‌ای وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال، داده‌های مورد نیاز برای انجام این تحقیق از 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری گردیده است. روش‌های ...

پژوهش حاضر، با هدف تعیین میزان تسهیم دانش، ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 1393 و نیز شناخت رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در این کتابخانه‌ها است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و همبستگی صورت گرفته است. جامعه پژوهش، 190 نفر از کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و الزهرا تشکیل می‌دهد که از این تعداد با توجه به جدول مورگان 123 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است ک ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری کارکنان دانشگاه پیام نور واحد کوهدشت در سال تحصیلی 92-91 بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان اداری، اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو دانشگاه پیام نور شهرستان کوهدشت به تعداد207 نفر بودند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای جدول مورگان 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است ...

در مطالعه حاضر، فرآیند تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران از دو دیدگاه "توانمندی سازمانی" و "ورود به فاز توسعه نوآوری(پایلوت)" ارزیابی و ضمن بررسی دلایل موفقیت ها و ناکامی های آن، راهکارهایی برای گذر از موانع موجود ارائه گردید. این مطالعه به روش دلفی(اجماع نظر خبرگان) انجام شد. به این منظور یک پرسشنامه "پیش آزمون " برای توانمندی سازمانی و یک پرسشنامه اصلی شامل دو بخش مجزای "توانمندی سازمانی" و "توسعه نوآوری" طراحی گردید. نتایج پرسشنامه پیش آزمون ...

نوآوری باز یکی از عوامل کلیدی ارتقاء عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای پویا و ناپایدار می باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی پویا از عوامل موثر بر نوآوری باز در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط بر اساس روابط علّی میان این عوامل و ضرایب اثرگذاری هر یک بر عوامل متناظرش با استفاده از رویکرد مدلسازی پویایی های سیستم انجام شده است. به منظور مطالعه عوامل موثر بر نوآوری باز با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری، داده های لازم به وسیله پرسشنامه از میان 275 نفر از مدیران و کارش ...

پژوهش حاضر به منظور، بررسي رابطه بين بعدهاي جو سازماني(تصور سازماني،هدفهاي كلي،امكانات اجتماعي و فرهنگي، نظم و قانون، و مردم سالاري) با ميزان پذيرش نوآوري در برنامهدرسي(نوآوري هدفها،نوآوري محتوا،نوآوري فعاليتهاي ياددهي -يادگيري،نوآوري روشهاي ارزشيابي) از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان بودهاست. اين تحقيق از نوع کاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصيفي همبستگي استفاده شده است.جامعه آماري شامل 503 عضو هيأت علميدر دانشگاه اصفهان و 687 عضو هيأت علم ...

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و قابلیتهای نوآوری درشرکت ایران خودرو می باشد. از بین ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتری، پنج بعد تسهیم اطلاعات، مشارکت دادن مشتری، همکاری بلند مدت، هفمکری در حل مشکلات و مدیریت ارتباط با مشتری فن آوری محور انتخاب شده اند تا رابطه آنها با قابلیت های نوآوری شامل نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند، نوآوری در امور اداری، نوآوری در فروش، نوآوری در بازاریابی و نهایتاً نوآوری در خدمات مورد سنجش قرار گیرد. اهمیت تحق ...

نوآوری از جمله مفاهیمی است که بعنوان نیروی محرّکه عمده اقتصاد در نظر گرفته می شود و عامل مهمی در رشد اقتصادی است، از این رو، عواملی نیز که منتهی به نوآوری می‌گردند، در نظر سیاستگزاران مهم انگاشته می شوند. یکی از این عوامل سرمایه مذهبی است. سرمایه مذهبی را به دو بخش سرمایه مذهبی فردی و سرمایه مذهبی اجتماعی تفکیک می‌کنیم. تأکید ما در این پژوهش بر سرمایه مذهبی فردی است. منظور از نوآوری در این پژوهش انجام کارهای علمی دارای نوآوری از سوی دانشجویان است. هدف از این پژوهش، برآورد ا ...

در این مطالعه عوامل موثر بر میزان نوآوری صاحبان در صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرستان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت و تأثیر عوامل فردی، درون سازمانی و محیطی‌ که بر نوآوری مدیران صنایع موثر هستند، در جامعه آماری مورد بررسی قرار داده شد. جامعه آماری عبارت از کلیه صاحبان و یا مدیران صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان کرمانشاه بود و 72 نفر از آنها با استفاده از جدول بارتلت (2001)، به‌عنوان افراد نمونه گزینش شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss19 استفاده شد. ...