عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منابع آب با کیفیت خوب محدود است . معمولا این آبها به سبب ورود آلاینده‌های مختلف در آنها کیفیت خوب خود را از دست می‌دهند. فلزات کمیاب از جمله آلاینده‌های آب می‌باشند که از راههای مختلف به آبها وارد می‌شوند. رودخانه زاینده‌رود یکی از منابع مهم آب در نواحی مرکزی ایران است که بر روی کیفیت آب آن مطالعات زیادی صورت گرفته است ، اما در مورد کیفیت آب انشعاب (نهر)های آن اطلاعات چندانی در دست نیست . هدف این طرح بررسی کیفیت آب و رسوبات تعدادی از این نهرها در ارتباط با اثرات فعالیتهای شهر ...
نمایه ها:
نهر | 
کیفیت | 
آب | 
رسوب | 

در انشعاب نهر آبرسانی از رودخانه اغلب مشکل رسوب‌گذاری مطرح می‌باشد. در این پروژه ، ضمن بررسی پدیده رسوب‌گذلری در یکی از همین انشعابات ، تاثیر کاربرد صفحات مستغرق به منظور جلوگیری از رسوب‌گذاری در مدخل نهر آبرسانی در تلاقی با رودخانه مود مطالعه و آزمایش قرار می‌گیرد ابزار اصلی به علت اهمیت رسوب‌گذاری ، یکی از انشعابات رودحانه بیشه زرد مربوط به سیستم پخش سیلاب گربایگان می‌باشد پس از دریافت اطلاعات و داده‌های مودر نیاز با استفاده از اصول مدلسازی ، مدل فیزیکی طراحی و ساخته می‌شود ...

طی سه ماه چهارم 6 نوبت نمونه‌برداری در فواصل 15 روز جهت آزمایشات شیمیایی بیولوژیکی و فیزیکی بعمل آمد. در طی هر نوبت از 5 ایستگاه تعیین شده نمونه‌برداری شد و آنالیزهای مورد نظر به انجام رسید. ...

این تحقیق بر روی چندین کانال خاکی با خصوصیات مختلف دبی، جنس مصالح و شیب انجام شد . هدف از این تحقیق تعیین رابطه ضریب زبری با خصوصیات مصالح کانالها بصورت تجربی بود بطوریکه پس از برداشت و اندازه گیریهای مستقیم از خصوصیات کانالهای مورد نظر از مصالح بستر و جداره های کانالها نیز با توجه به دستور العمل های استاندارد و نمونه برداری انجام می شود و در نهایت رابطه یا روابطی بصورت تجربی بین این دو خصوصیت تعیین گردید . ...
نمایه ها:
ضریب | 
زبری | 
نهر | 

در این طرح که تأثیر کاربرد آزمایشگاهی صفحات مستغرق در آرایش های سه تایی و دوتایی بصورت منظم و زیگزاگ بررسی گردید ملاحظه شد که این صفحات عمدتاً و بویژه در آرایش منظم سه تایی تأثیر قابل توجهی در کاهش رسوب ورودی به آبگیر دارند. این تأثیر بواسطه تغییرات توپوگرافی بستر رخ داده و تا حدود 85% نیز می تواند موثر باشد. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
رسوب | 
نهر | 
آب | 

این پژوهش به بررسی جنبه‌های بصری و زیبایی‌شناسی آب در معماری اسلامی تا ابتدای قرن 10هـ ق پرداخته و روش آن بر مطالعات کتابخانه‌ای استوار بوده است? در معماری اسلامی آب در قالب عناصری چون حوض، کانال‌ آب و فواره‌ در طراحی کلی بنا ظاهر شده و از سبک‌های مشخصی همچون بناهای جزیره‌ای میان آبگیر؛ حوض‌های برابر عمارت؛ حوض‌های زیر گنبد؛ حوض‌های مرکزی؛ فواره‌های عمودی، مایل، درختی و مجسمه‌ای؛ نهرهای راست‌گوش و متقاطع در فضاهای داخلی و خارجی؛ بناهای مشرف بر رودخانه و ‌طرح سلسبیل پیروی می‌ ...
نمایه ها:
آب | 
آبنما | 
نهر | 
فواره |