عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 242

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از اهداف کشاورزی پیشرفته، مصرف صحیح کودهای شیمایی است. میزان مصرف کودها بستگی به میزان حاصلخیزی خاک دارد. بدون توجه به میزان حاصلخیزی خاک، مصرف کودهای شیمیایی باعث به هم خوردن تعادل عناصر غذایی در خاک شده و مسائل زیست محیطی را به بار می آورد. بنابراین، تهیه نقشه حاصلخیزی خاک جهت اداره و برنامه ریزی بهتر برای استفاده از کودهای شیمیایی ضروری به نظر می رسد. هنگامی که از پراکنش عناصر غذایی سخن به میان می آید به الطبع نقشه و موقعیت اراضی مدنظر می باشد و چنانچه بتوان نظرات کا ...

این تحقیق به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و تاثیر زمان نمونه‌برداری و منطقه بر ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم گیاه تاغ انجام گرفت. در ماههای خرداد، تیر، مرداد و آبان از تاغزارهای کرمان (جاده جوپار)، زرند و رفسنجان (جاده نوق) نمونه‌برداری انجام شد. در سیستم آب هوایی دومارتن آب و هوایی این سه منطقه به ترتیب بیابانی در کرمان و نیمه خشک در رفسنجان و زرند بود. در این تحقیق ترکیبات شیمیایی شامل دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، پروتیین خام و خاکستر ونیز املاح کلسیم، فسفر، منی ...

مبدلهای الکترونیکی مورد استفاده در صنعت برق، دستگاههایی هستند که کمیتهای الکتریکی مانند ولتاژ و جریان متناوب ، توانهای اکتیو و راکتیو، فرکانس و ضریب توان و همچنین کمیتهای غیرالکتریکی مانند فشار و دما را به ولتاژ و یا جریان DC تبدیل می‌کنند که در فرآیند جمع‌آوری و انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. مبدل الکترونیکی چند منظوره دستگاهی است که چندین کمیت را به طور همزمان محاسبه و تبدیل به جریان یا ولتاژ DC متناسب با آن کار می‌کند. دستگاههای فوق کاربرد وسیعی در نیروگاهها و ...

نمونه برداری از خاک مراتع جهت بررسی آلودگی محیط و مراتع به مونیزیا ...

موقعیت کل درختان و درختچه‌های یک قطعه جنگل به مساحت 53 هکتار واقع در شهرستان اردل ثبت گردید. با داشتن مقدار واقعی تعداد درختان در هکتار و درصد تاج پوشش و همچنین میزان برآوردی آن‌ها، اریبی در هر تکرار به دست آمد. اختلاف مقدار اریبی با مقدار واقعی (برای آزمون اریبی) با آزمون t تک نمونه‌ای بررسی گردید. در روش خط نمونه قطر تاج و مکان کلیه درختان و درختچه‌ها ثبت گردید. سپس خط نمونه‌های با طول 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350 و 400 متر به تعداد 100 بار، هر بار 100 نمونه برداشت شد. ...

در این بررسی پرونده 110 بیمار آزواسپرم با میانگین سنی 3/33 مورد مطالعه قرار گرفت و با در نظرگرفتن متغیرهای سن، اندازه بیضه، سابقه اوریون، سابقه واریکوسل، سابقه نمونه برداری قبلی، طوب مدت ناباروری، تعداد نمونه های برداشته شده، وجود اسپرماتید، تعداد کانونهای اسپرماتوژنز ‏‎TEST,PRO,LH,FSH‎‏ و انجام آزمون آماری سرانجام 14 بیمار یا 72/12% از بیماران که در نمونه گیری اول اسپرماتوژنز یافت نشد در نمونه های بعدی اسپرماتوژنزمثبت شدند و بین اندازه بیضه، ‏‎LH,FSH‎‏ با اسپرماتوژنز رابطه آ ...

مراحل اولیه بررسی شواهد عینی برای موفقیت در تحقیقات جنایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . پرونده‌های اخیر نشان می‌دهد که روشهای جمع‌آوری و نگهداری آثار در دادگاهها مورد تردید و بررسی موشکافانه قرار می‌گیرد. در این مقاله ضمن مرور بر کار بردهای تجزیه DNA در پزشکی قانونی، روشهای جمع‌آوری و نگهداری آثار بیولوژیک بررسی می‌شود. عناوین اصلی عبارتند از جمع‌آوری شواهد عینی در صحنه جرم، آزمایشگاه و تالار تشریح پزشکی قانونی. همچنین مسائل ویژه مربوط به منابع حاوی DNA و روشهای خاص جمع‌آور ...

بمنظور بررسی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ایستگاه آلاروق شبکه‌بندی 50 متری در سطح مزرعه به مساحت 90 هکتار انجام و هر نقطه تلاقی که محل نمونه‌برداری از خاک به عمق 0-30 سانتی‌متری بصورت مرکب می‌باشد انجام گردیده است نمونه‌های مذکور به آزمایشگاه ارسال گردیده است . ...

انجام عملیات نمونه برداری از مناطق صید تجاری در سه بندر بابلسر، امیر آباد و انزلی بطور مرتب حداقل هر 10 روز یکبار، در استان مازندران در مجموع خصوصیات زیستی و ترکیب گونه ای 2420 قطعه ماهی اندازه گیری شد. در بندر انزلی در مجموع 1219 قطعه ماهی اندازه گیری شد (همه نمونه ها آنچوی بوده اند). ...