عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه پس از بررسی مساله نمودار و رونوی چند روش حل این مساله و همچنین به معرفی دوگان این مساله و کاربردهای آن می پردازیم. پس از معرفی نمودار ورونوی به ارایه تعمیم های مختلفی از آن پرداخته می شود و بحث را با ت کیه برتعمیم های خاص نمودار ورونوی پی می گیریم که زاویه در این تعمیم ها نقش دارد. دو نوع تعمیم یافه در رابطه مذکور قلامطالعه شده است که آنها را در ادامه رساله بررسی می کنیم و از این میان به بررسی دقیق و کامل یکی از آنها با نام نمودار قطبی می پردازیم این نوع ...

دراین مقاله تاثیر پارامتر های کار کردی مختلف بر عملکرد یک پیل سوختی پلیمری به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است .آزمایشات بر روی یک سلول پی ل سوختی با ابعادcm×5cm 5 انجام شده است . پارامتر های مورد بررسی در این آزمایش دما، فشار ، آرایش جهت جریان واکنش دهنده ها نسبت به هم و دبی سمت اکسیژن می باشد. نتایج حاصل از آزمایشات به صورت نمودار پلاریزاسیون تاثیر پارامتر های مختلف بر عملکرد پیل را نشان می دهد. بر اساس این تحقیق شرایط بهینه برای کارکرد پیل سوختی ، فشار کارکرد بالا، ا ...

درروشهای سنتی کنترل فرایند آماری، بر حسب نوع داده (وصفی یا متغییر)، یک یا دو نمودار کنترل برای هر مشخصه کیفی مورد نیاز می باشد، در نتیجه در صورتیکه قطعه مورد نظر پیچیده بوده و دارای چندین مشخصه کیفی باشد، تعداد نمودارهای مورد نیاز برای کنترل فرایند افزایش می یابد که در چنین حالتی بهنگام نمودن این نمودارها، زمانبر و پر هزینه می گردد، همچنین از آنجاییکه فرایند بجای توالی زمانی حوادث توسط مشخصه‌ها کنترل می گردد، شناسایی و تعیین تغییرات تدریجی در طول زمان، دشوار می‌گردد. در تحقیق ...

ترسیم نمودار پایداری فازها در سیستم فلز ، گوگرد ، اکسیژن - به وسیله کامپیوتر شخصی. ...

نمودارهای کنترل یکی از ساده ترین ابزارهای کنترل فرایند حین تولید هستند. گاهی اوقات می توان کیفیت یک محصول را به k (K بزرگتر از 2) طبقه مختلف تقسیم بندی کرد. این مورد توسط دانکن و مارکوسی مورد بررسی قرار گرفت. وانگ و راز دو روش مختلف برای کنترل فرایند در حالت فازی داده اند. در این رساله روش دیگری ارایه می دهیم که کاراتر می باشد. در حالت معمولی تقسیم بندی دوتایی به سالم و معیوب برای ساختن نمودار P استفاده می شود. اگر مشخصه کیفی مورد نظر متغیر باشد نمودار P به دلیل واکنش ضعیف ...

در این بررسی طراحی اقتصادی نمودار کنترل کیفیت جمع تجمعی چند متغیره مورد توجه قرار گرفته است و روش انتخاب شده قادر به تفکیک تغییرات مثبت و منفی بردار میانگین می‌باشد در حالیکه سایر نمودارهای چندمتغیره در مقابل تغییرات رو به بالا و پائین بردار میانگین می‌باشد در حالیکه سایر نمودارهای چندمتغیره درمقابل تغییرات رو به بالا و پایین بردار میانگین یکسان عمل می‌نمایند که این تفاوت می‌تواند مبنایی جهت مقایسه نمودارها به ویژه زمانی که تغییرات در جهت خاص نامطلوبند، باشد. از طرف دیگر روشه ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گراف | 
عکس | 

دراین مقاله سعی شده به یک سوال دبیرستانی با کاربرد آنالیز ریاضی پاسخ داده شود سوال: آیا دو نمودار تابع نمایی و لگاریتمی که معکوس هم اند متقاطع اند؟ دراین مقاله سعی شده به کمک انالیز ریاضی سوال جواب داده شود. ...
نمایه ها:
تابع | 
معکوس | 
ریشه | 
نمایی | 
میانی | 
دامنه | 

هدف این پژوهش اندازه‌گیری ضرایب بازتاب ، تراگسیل و شکست امواج‌آکوستیکی از سطح مشترک سیالات مختلف است .برای انجام این کار دو محفظه‌آزمایش طراحی و ساخته شد و مبدل (transducer) آکوستیکی در انتهای آنهانصب گردید.محفظه اول جهت آزمایشهای بازتاب و تراگسیل مورد استفاده‌قرار گرفت .در این مرحله، اندازه‌گیری برای سطوح مشترک آب - روغن‌موتور، آب - روغن کرچک ، آب - پارافین و آب - نفت انجام شد.مقادیرضرایب و نمودار آزمایشهای بازتاب و تراگسیل امواج و همچنین نموداربستگی این ضرایب به فرکانس نیز ...