عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از طرح بررسی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است .نتایج حاصله حکایت از آن دارند که اولا سطح نمره در دانشگاه شیراز در قبل‌و بعد از انقلاب تفاوت چندانی نداشته و دو نمره الف و ب دارای بیشترین فراوانی بوده اند.ثانیا فرض وجود تورم نمره در نمرات دانشگاه شیراز چه قبل و چه بعد از انقلاب مورد تائید قرارنگرفت .ثالثا توزیع درصد نمرات برحسب نیمسال ها در قبل و بعد از انقلاب از یک روند ثابت پیروی نکرده است .رابعا دانشکده ها و واحدهای آموزشی دانش ...

چکیده ندارد.

این پژوهش بر آن است تا در سطح داده های مورد تحلیل میزان همبستگی نمرات زبان خارجه در آزمون ورودی دانشگاههای نمرات قبولی آنها در کل آزمون ورودی دانشگاهها که بر اساس آن اجازه ورود به دانشگاهها و تحصیل در رشته زبان انگلیسی را می یابند تعیین و مورد بررسی قرار دهد . در این پژوهش همچنین با استفاده به جامعه آماری مورد نظر ، وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته زبان انگلیسی مورد ارزیابی قرار می گیرد . به عبارتی روشن تر هدف این پژوهش این است که مشخص کند که آیا دانشجویان زبان انگلیسی گه قرار ا ...

چکیده ندارد.

هدف پژوهش مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه و یک زبانه پسر سال سوم ابتدایی شهرستان اهواز و محاسبه ضریب همبستگی بین نمرات ادبیات فارسی با سایر دروس این دانش‌آموزان در سال تحصیلی 1370-1371 است . جامعه آماری شامل 273 نفر از دانش‌آموزان پسر سوم ابتدایی شهر اهواز است روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان یک زبانه از دانش‌آموزان دو زبانه بیشتر است . و دانش‌آموزان دو زبانه در طول م ...