عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 147

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: شناختویژگیهایاجرایینمایشمستندرادیوییوبررسیموقعیتاین گونه نمایش ها ،کهماهیت آنرارخدادهای واقعیشکلمیدهند ،به منزلهیکیازشاخصههایمتنیواجراییخاصنمایشمستندرادیوییموردتوجهقرارگرفت . بااینهدف کهنمایشمستندرادیوییازحوزهایده،متن ،اجرا ،کارگردانی،فضا،زمانوهمهیاجزامتفاوت بوده ، به نسبت شکل گیری ، همه عناصر را تحت تاثیر خود قرارمیدهد.روشمورداستفادهدراینپژوهشمبتنیبرروشکیفیوبهره گیری از ابزارهای اسنادیو کتابخانهایاستکهازطریقترجمهمنابعانگلیسی، نتایج تجزیهوتحلیلوتنظیممطالببهشکلواحدیار ...

زرتشتیان ایران، که در عهد صفویه و قاجار به سختی روزگار گذراندند، در اواخر این دوره با پشتیبانی همکیشان خود در هندوستان توانستند رفته رفته جان دوباره یابند. به خصوص پس از مشروطه و در عهد پهلوی شرایط برایشان مساعد گشت تا پس از سال ها تحمل فشار، به خودشناسی، خودپروری، بازنگری و بیان بخش هایی از تاریخ، هویت و شخصیت خویش بپردازند و این همه می توانست موضوعات مناسبی برای نمایش باشد. در شهرهای مختلف چون تهران، یزد، کرمان، اهواز و حتی بمبئی، زرتشتیان ایرانی، از طریق سازمان ها و جمع ه ...

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): در این پایان نامه ابتدا به تعاریف نمایش های ایرانی و ساختارگرایی پرداخته و سپس آثار علی نصیریان را تحلیل محتوایی نمودم . در ادامه آثاری از ایشان را که در آنها از روش های اجرایی نمایش ایرانی استفاده شده بود بر اساس همین شیوه های اجرایی نمایش ایرانی مورد بررسی قرار دادم . در نهایت امر این آثار را به روش گرماس تحلیل کرده و نمودار آنها را رسم کردم . هدف این تحقیق شناسایی رد پای شیوه های اجرایی نمایش ایرانی ...

بوتو،نمایش مدرن ژاپنی است که نه رقص است و نه تئاتر و در عین حال هم رقص است و هم تئاتر؛این ویژگی باعث شده که بسیاری آن را نوعی «رقص-تئاتر» برشمارند.این هنر علیرغم پیشینه ی کوتاه مدت خود که حدود نیم قرن است‏،توانسته به هنری جهانی بدل شود.بنیانگذاران آن «تاتسومی هیجیکاتا» و «کازوئو اونو» هستند.بوتوی هیجیکاتا در آغاز «آنکوکو بوتو» به معنای «رقص تاریکی» لقب گرفت که بعدها به «بوتو» تقلیل یافت. اولین نمایش بوتو به نام«کین جی کی» در توکیو توسط هیجیکاتا در سال 1954 اجرا شده است.بوتو ا ...

پژوهش حاضر تأثیر روش نمایش را بر یادگیری و یادداری زبان انگلیسی کودکان دختر 7 تا 11 سال مورد بررسی قرار داده است. به عنوان روش پژوهش، از یک طرح آزمایشی پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل استفاده کردیم. بدین منظور، از میان جامعه ی زبان آموزان دختر موسسات غیر رسمی شهر ساری، در سنین 7 تا 11 سال، 50 نفر (25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه کنترل) که جنسیت و شرایط اجتماعی-اقتصادی آنان یکسان بود انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر این روش آموزشی ...

این تحقیق در صدد است امکان کاربرد « فانتزی شخصیت » در نمایش رادیویی را بررسی کند. گرچه بعید به نظر می رسید، بتوان فانتزی را که مبنایی بصری دارد، در رادیو مطرح کرد،. اما این رساله با تأکید بر تخیل، به عنوان فصل مشترک فانتزی و رادیو و تناسب ویژگی انتزاعی رادیو با فانتزی شخصیت، امکان کاربرد فانتزی شخصیت را در نمایش رادیویی با رویکردی تحلیلی، واکاوی می کند. اهمیت وضوررت بررسی فانتزی از این روست که آن را طرحی از آینده فرد و جامعه می دانند. در این تحقیق، همچنین مرز فانتزی با مفاهیم ...

در تئاتر امروز ایران به عناصر دیداری نمایش و به ویژه طراحی لباس آنچنان که شایسته است، بها داده نمی‌شود و به نظر می‌رسد عوامل اجرایی نمایش، از کارکردهای طراحی لباس و تاثیر آن بر اجرا آگاه نیستند. آیا کارگردان و طراح لباس که ظاهرا تصمیم گیرندۀ نهایی در گزینش لباس بازیگران هستند، ریشۀ این مساله‌اند؟ یا عوامل دیگری در انتخاب آنچه که بازیگر بر روی صحنه به تن دارد، دخیل‌اند؟ برای یافتن پاسخ این پرسشها، پایان‌نامۀ پیشِ ‌رو قصد دارد به بررسی ارتباط کارگردانی و طراحی لباس در تئاتر معا ...

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش موج رسانه ها و هجوم ماهواره ها و شبکه های تلویزیونی کودکان و نوجوانان هم راستا با این موج جدید ، بدنبال کسب واقعیاتی هستند که برای یافتن جواب به ناچار از منابع جدید بهره می برند و کمتر به فکر این مساله می افتند که آشنایی با فرهنگ و سنت و باورهای جامعه که مبتنی بر اصول دینی و ملی و سیاهه هر قومی است ،می تواند برگ زرینی بر تفکرات و تحقق موفقیت وی باشد. البته در این میان کم نیستند خانواده هایی که با پایبندی به آئین های کهن و سنت ها و آشنا کردن ...

از آغاز قرن بیستم، مقوله‌ی هوش یکی از بحث برانگیزترین مباحث در محافل روانشناسی بوده است و همچنان نیز متخصصان معاصراین حوزه، نظریه هایی در این مورد مطرح می‌کنند . در این پژوهش، نظریه‌ی هوش های چندگانه که توسط هاوارد گاردنرتبیین شده است، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، تعاریف مهم عنصر هوش در علم روانشناسی ومقایسه آن در نظریه های گوناگون ارائه شده است. همچنین نگارنده، سعی بر آن داشته است تا با استفاده از این نظریه ها، تغییراتی ساختاری در نظام آموزشی و تربیتی دانش آموزان پیشنه ...